Olağanüstü Gündem 22 ARALIK 2021

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 22/12/2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ

                            SAAT 10:00’DA KONGRE MERKEZİ’NDE YAPILACAK OLAN 2021 YILI                           

       1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

 

01- Açılış ve yoklama,

 

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

 

03- Gündem dışı konuşmalar,

 

04- Mersin 1. İdare Mahkemesi’nin 15/11/2021 tarihli ve 2021/928 E sayılı kararı ile Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/08/2021 tarih ve 340 sayılı kararına ait (İller Bankası veya ticari bankalardan faiz hariç 265.000.000,00-TL (ikiyüzaltmışbeşmilyonTürkLirası) kredi kullanma hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Vahap SEÇER’e yetki verilmesi konulu) dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunun açık olduğu, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. Maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup; söz konusu mahkeme kararı doğrultusunda aynı yasanın 28. maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

05- Halkımızın toplu taşıma hizmetlerinden güncel teknolojinin gerektiği şekilde yararlandırılmasını sağlamak amacıyla toplu taşıma hizmetlerindeki elektronik ücret toplama sistemlerinin işletilmesine yönelik yeniden düzenleme yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

06- Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından GIZ (Alman Uluslararası İş Birliği Teşkilatı’nın) QUDRA2 programı kapsamında hazırlanan “Mahalle Bizim Projesi” fonlanmaya hak kazanmış ve 96.117,20 Euro hibe almış olup; Projenin yürütülmesi ve gerekli belgelerin imza süreçlerinin tamamlanabilmesi için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap SEÇER’e yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Gülcan KIŞ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Büyükşehir Belediye Başkan V.