Gündem Eylül 2012

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 10 EYLÜL 2012  PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2012 EYLÜL AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN  l. BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ      :01-Açılış ve yoklama,02-Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- Toroslar  Belediye Meclisi’nin 02.07.2012 tarih ve 99 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Toroslar  İlçesi, 23 L-II, 23 L-III, 23 M-I ve 23 M-IV pafta, 2788, 2799, 2801 nolu adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,04-Toroslar  Belediye Meclisi’nin 02.07.2012 tarih ve 96 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Toroslar İlçesi, yürüyüş yolu olarak geçen 209.Cadde güzergahını kapsayan alan ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- Toroslar  Belediye Meclisi’nin 02.07.2012 tarih ve 97 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Toroslar  İlçesi, 24 M-I pafta, 4450, 4451 ve 4452 adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- Toroslar  Belediye Meclisi’nin 02.07.2012 tarih ve 98 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Toroslar  İlçesi, Yalınayak, 24 N-I, 25 N-IV pafta, Arpaçsakarlar,  24 N-I pafta, 7974 ve 7975 adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 03.07.2012 tarih ve 84 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 18 K-III pafta, 1345 ada, 13 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 31.07.2012 tarih ve 90 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Köyü, 21 J-III pafta, 6883 ada, 1 nolu ve 6884 ada, 1 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 31.07.2012 tarih ve 91 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Köyü, 18 J-II ve 18 J-III pafta ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 03.07.2012 tarih ve 84 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 18 K-III pafta, 1345 ada, 13 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,11- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.06.2012 tarih ve 206 sayılı kararına (Mezitli Belediye Meclisi’nin 06.04.2012 tarih ve 33 sayılı karar) yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,12- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.06.2012 tarih ve 208 sayılı kararına (Yenişehir Belediye Meclisi’nin 06.04.2012 tarih ve 55 sayılı karar) yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,13- İlimiz, Akdeniz İlçesi sınırları dahilinde Yakaköy, Güdübeş Mevkii, 25-26 UV pafta, 93 numaralı parselin, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında  “BHA-Hayvan Pazarı”  kullanım kararı ile işaretlenmesine ilişkin plan tadilatı, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.04.2010 tarih ve 150 sayılı kararı ile onaylanmıştır.  Onaylanan imar planlarına uygun olarak inşaatı tamamlanma ve hizmet sunumu aşamasına gelmiş olan söz konusu “BHA-Hayvan Pazarı”na, alanın batısındaki mevcut ulaşım ağından giriş ve çıkış imkanlarını sağlayacak “Servis Yolu” ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,14- kentimizin batı kısmında, Kamu Yararına hizmet vermesi amacı ile “Atıksu Arıtma Tesisi” yapılabilmesi için idare tarafından hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2007 tarih ve 380 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Onaylı imar planlarına göre Atıksu Arıtma Tesisi’nin yapılabilmesi için Meski Genel Müdürlüğü tarafından söz konusu alanda kamulaştırma işlemlerine başlanılmış, ancak kamulaştırma maliyetlerinin yüksek çıkması nedeniyle Genel Müdürlük tarafından kamulaştırma işlemlerinden vazgeçilerek Atıksu Arıtma Tesisi’nin mülkiyeti maliye hazinesine ait olan Mezitli Köyü, 2745 numaralı parselde yapılmasına karar verilmiş gerekli tahsis ve izinler alınmış ve bu kapsamda idaremiz tarafından hazırlanan yeni 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.10.2010 tarih ve 344 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Arıtma Tesisi için 13.07.2007 tarih ve 380 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan planda yer seçimi yapılan ancak uygulama ve kamulaştırma işlemleri tamamlanamayan alanda öngörülen “Teknik Altyapı Alanı” nın, söz konusu arıtma tesisinin yer seçiminin değiştirilmesi, bu yönde yeni imar planlarının onaylanarak yürürlüğe konulması ve bu alanda böylesi bir başka teknik alt yapı yatırımına ihtiyaç bulunmaması nedenleri ile değiştirilmesi gereği ortaya çıkmıştır.Bu kapsamda söz konusu alandaki imar uygulaması sorunlarının giderilmesi, doğu batı güzergahındaki 35 metre enkesitli Okan Merzeci Bulvarı’nın bu kesitteki bölümünün açılabilmesi amacıyla, değişiklik öncesi nazım ve uygulama imar planı öngörüleri de dikkate alınarak idaremizce hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifinin görüşülmesi,15- Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 29.08.2012 tarih ve 142 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen, 2012 yılı ücret tarifesinin içme suyu ve atık su ücret başlıklı 1.maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,16- Kentimizde Parkmetre uygulamasında oluşan sıkıntıların çözümlenmesi ve yeni durumun daha sağlıklı olarak belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,17- Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliğinin tekrar incelenerek uygulamaya hazır hale getirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,18- 5216 sayılı yasanın 26.maddesine istinaden Mersin Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti ve tasarrufundaki büfe, çay bahçesi ve kafelerin, Mersin Büyükşehir İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş.’ye devri konusunda, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belirlenen oran ve gelirin tahakkuk ve tahsiline ilişkin düzenlemedeki aksaklık ve eksikliklerin düzeltilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,19-  Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,20-  Dilek ve Temenniler.