Gündem 9 KASIM 2021

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09 Kasım 2021 Salı Günü Saat 14:00’te

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2021 Yılı Kasım Ayı

Olağan Toplantısı I. Birleşim Gündemi

 

 

01- Açılış ve yoklama

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi

03- Gündem dışı konuşmalar

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi

05- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi

           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Vahap SEÇER

                                                                                                     Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

BİRİMLERDEN GELEN KONULAR

 

01- Başkanlık Makamı tarafından 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. Maddesinin 1. Fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 17. Maddesinin 1. Fıkrası doğrultusunda yeniden görüşülmek üzere Meclis’e iade edilen 12/10/2021 tarihli ve 432 sayılı meclis kararının yeniden görüşülmesi,  (5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinin (d) ve (e) bendi gereğince, İller Bankası veya ticari bankalardan faiz hariç 265.000.000,00-TL (ikiyüzaltmışbeşmilyonTL) kredi kullanmaya, Belediyemiz adına borçlanma için her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya, kredi taksitlerinin ertelenmesi veya öne çekilmesi ve vadesinin değiştirilmesini talep etmeye, anapara faiz denetim gideri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vb. krediden kaynaklanan geri ödemelerde kullanılmak üzere adımıza açılacak teminat hesabına virman talimatı vererek kredi taksitlerinin aktarılmasını sağlamaya, Belediyemizin mülkiyetindeki her türlü menkul ve gayrimenkul ile diğer gelirlerimizi ipotek vermeye ve bloke etmeye, Belediyemizin her türlü hak ve alacaklarını terkin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi rehin vermeye, mevcut mevzuatı ve meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde krediye konu işle ilgili her işlemi yapmaya ve eksik işleri tamamlamaya; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/d bendine göre borçlanma yapmaya ve yine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g bendi uyarınca bu hususlarda düzenlenecek her türlü sözleşmeyi imzalama hususunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap SEÇER’in yetkilendirilmesi)

 

02- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Performans Programı ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

03- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

04- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2022 (2023-2024) Mali Yılı Bütçesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

05- Akdeniz Belediyesi 2022 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

06- Aydıncık Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

07- Bozyazı Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

08- Çamlıyayla Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

09- Erdemli Belediyesi 2022 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

10- Mezitli Belediyesi 2022 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

11- Silifke Belediyesi 2022 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

12- Toroslar Belediyesi 2022 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

13- Gülnar Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

14- Mut Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

15- Yenişehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

16- Tarsus Belediyesi 2022 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

17- Anamur Belediyesi 2022 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

18- Çukurova Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 21 - 25 Kasım 2021 tarihleri arasında ortaklaşa yapılması planlanan KKTC'ye Teknik Araştırma ve İnceleme Ziyaretine katılım ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

19- Toroslar İlçesi, Ayvagediği/Çapar Mahallesi, 296 ada, 9 parsel No.lu taşınmaz üzerinde mevcut Mülga Ayvagediği Belediye Hizmet Binasında yer alan ve MESKİ Genel Müdürlüğü ile Toroslar Belediyesi adına tahsisli olan odaların, ilgili kurumlarca kullanılmayacağı bildirildiğinden tahsislerinin iptal edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

20- Hizmet Alımı Personeli Hakediş Ödemelerinin yapılabilmesi amacıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Müteahhitlik Hizmetleri bütçe tertibine ödenek aktarılması ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

21- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince       I Sayılı Kadro İhdası Cetveli, II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli ve III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinde değişiklik yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

22- Erdemli İlçesi Batısandal Mahallesi sınırları içerisinde kuruluş işlemleri devam eden Erdemli Organize Sanayi Bölgesi’ne Mersin Büyükşehir Belediyesinin toplam 15 paydan 2 pay hisse ile kurucu ortak olması ve Mersin Büyükşehir Belediyesini temsil edecek müteşebbis heyetinin belirlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

23- Zabıta Personeline 2022 yılında ödenecek maktu mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

24- Mülkiyeti/tasarrufu Belediyemize ait 28 adet büfe ve 3 adet otoparkın Mersin İmar İnşaat ve Tic. A.Ş.’ye, 1 adet büfenin Denizkızı Turizm A.Ş.’ye 10 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

25- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Evsel Katı Atık Tarifesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

26- Mersin Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

27- Mersin Tiyatro Derneği’nin 26 Kasım - 5 Aralık 2021 tarihleri arasında 6.sını gerçekleştireceği Mersin Uluslararası Tiyatro Festivali’ne belediyemizden 40.000-TL+KDV maddi destekte bulunulması ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

28- Sağlık çalışanlarının toplu taşımadan ücretsiz yararlanması ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

29- Erdemli Belediye Meclisi’nin 01.09.2021 tarih ve 109 sayılı kararı ile Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi 2 Ada 110 Parselin içinden geçen 7 metre en kesitli yaya yolunun, parsel içerisindeki ruhsatlı yapının etkilenmeyeceği şekilde kaydırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

30- Mersin Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 02.11.2021 tarih ve 35952014 sayılı yazısı ile Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 3149 parsel güneyi, 3230 parsel kuzeyi, 3234 ve 3237 parseller batısında yer alan tescil harici alanın “Eğitim Alanı (Ortaokul Alanı)”, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi 4239, 4240, 4242, 4243, 4244 parsellerin bir kısmının “Park Alanı”, Mezitli Mahallesi 4558 parselin bir kısmının “Belediye Hizmet Alanı (MBB Otobüs Hareket İstasyonu Alanı)” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

31- Erdemli Belediye Meclisi’nin 02.08.2021 tarih ve 103 sayılı kararı ile Erdemli İlçesi, Kargıpınarı Mahallesi 30 Ada 7 Parsel, 261 Ada 8 Parsel, 261 Ada 3 Parsel nolu taşınmazlar arasında kalan park alanına trafo alanı işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

32- Erdemli Belediye Meclisi’nin 01.10.2021 tarih ve 125 sayılı kararı ile Erdemli İlçesi Ayaş Mahallesi 522 ada 4 parsel güneyinde bulunan park alanı ile Tömük Mahallesi 215 ada 3 parselin batısında yer alan refüj alanına trafo işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

33- Erdemli Belediye Meclisi’nin 01.10.2021 tarih ve 124 sayılı kararı ile Erdemli İlçesi, Çeşmeli Mahallesi, 191 ada, 10-11-12 nolu parsellerde Depolama Alanı işaretlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

34- Tarsus Belediye Meclisi’nin 05.10.2021 tarih ve 149 sayılı kararı ile Tarsus İlçesi, Yeni Mahalle, 543 ada 150 parsel numaralı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

35- Tarsus Belediye Meclisi’nin 05.10.2021 tarih ve 148 sayılı kararı ile Tarsus İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

36- Mezitli Belediye sınırlarındaki muhtelif mahallelerin kırsal mahalle olarak belirlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

37- Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.09.2021 tarih ve 423 sayılı kararı ile değerlendirilen Akdeniz Toroslar Yenişehir ve Mezitli İlçeleri 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Yenişehir Kesimi Revizyonu'na askı ilan süresi içerisinde gelen itirazlar ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

38- Akdeniz Belediye Meclisi'nin 15.10.2021 tarih ve 130 sayılı kararı ile kabul edilen "Akdeniz İlçesi Bahçe ve Barış Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 1. Bölge 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı" ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

39- Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 17.08.2021 tarihli ve 1630093 sayılı yazısı ile Silifke İlçesi Kapızlı Mahallesi 1866 Parselin “Kamping Alanı” ve “Günübirlik Tesis Alanı” amaçlı planlanmasına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

40-Toroslar Belediye Meclisi'nin 06.07.2021 tarih ve 113 sayılı kararı ile kabul edilen "Toroslar İlçesi 9. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı” ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

01- Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Olağan Üstü Genel Kurulu’nda; Belediyemize gönderilen 01.01.2020 tarihli ve 31.12.2020 dönemine ait 16.08.2021 tarihli Bağımsız Denetçi Raporunda belirtilen 53.181.575,00-TL’lik sermayenin tamamlanması ile ilgili ile Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

02- Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.’ye Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 11739 ada, 4 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan büfenin işletme hakkının devredilmesi ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

03- Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu ile yapılacak iş birliği neticesinde Mersin’de yaşayan Roman vatandaşlarımızın sosyal uyumunu geliştirmek amacıyla gerçekleştirilecek faaliyetlere başlanabilmesi için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı’na protokol imzalama yetkisinin verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

04- Silifke İlçesi 1. Etap (Silifke Merkez-Taşucu Planlama Bölgesi) 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı’na askı ilan süresi içerisinde gelen itirazlara ilişkin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,