Gündem 9 EYLÜL 2021

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09 Eylül 2021 Perşembe Günü Saat 14:00’de

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2021 Yılı Eylül Ayı

Olağan Toplantı Döneminin I. Birleşim Toplantı Gündemi

 

 

01- Açılış ve yoklama,

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Gündem dışı konuşmalar,

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

05- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Vahap SEÇER

                                                                                                     Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

BİRİMLERDEN GELEN KONULAR

 

01- Büyükşehir Belediyemizin stratejik planı çerçevesinde ilimizin ihtiyaç duyduğu yatırımlar öncelik sırasına göre planlanmış ve bütçeye konulan ödenek çerçevesinde projeler hazırlanarak yapım ihalelerine başlanmış ve yarım kalan yatırımlar halen devam etmektedir. Stratejik plan çerçevesinde devam eden yatırımların tamamlanması ile ilimiz için acil ihtiyaç duyulan yeni yatırımlara (alt yapı, üst yapı ve sosyal-kültürel alanlarda) başlanabilmesi amacıyla borçlanmaya gidilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.11.2020 tarih ve 683 sayılı kararı ile 2021 yılı bütçesine iç borçlanma yapılabilmesi amacıyla faiz hariç 265.000.000,00.TL (İkiyüzaltmışbeşmilyonTürkLirası) borçlanma yetkisi kabul edilmiş olup; bu kapsamda, İller Bankası veya ticari bankalardan faiz hariç 265.000.000,00-TL’ye (ikiyüzaltmışbeşmilyonTürkLirası) kadar kredi kullanma, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapma ve eksik işleri tamamlama, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/d bendine göre borçlanma yapma ve yine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g bendi uyarınca bu hususlarda düzenlenecek her türlü sözleşmeyi imzalama hususlarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yetkilendirilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

02- 14-20 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan V. Uluslararası Satranç Turnuvası için Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu arasında protokol gerçekleştirilmesi ve protokol imzalama yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanına verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

03- “Katı Atık Aktarma İstasyonlarının İşletilmesi ve Belediye Atıklarının Katı Atık Aktarma İstasyonlarından Düzenli Depolama Tesislerine Taşınması” işinin sözleşme süresinin en yakın mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayı geçmeyecek şekilde ihale edilebilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

04- Mut Belediye Meclisi'nin 01.09.2021 tarihli ve 92 sayılı kararı doğrultusunda; "Mut Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek Yapılması" ile ilgili konunun görüşülmesi,

05- Mut İlçesi, Kışla Mahallesi, 106 ada, 87 No.lu parselde “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Zeytinyağı Üretim Tesisi)” yapılması amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili konunun görüşülmesi,

06- Anamur Belediye Meclisi’nin 07.07.2020 tarihli ve 45 sayılı kararı doğrultusunda; Anamur İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 276 ada, 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili konunun görüşülmesi,

07- Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın 07.07.2021 tarihli ve 103100 sayılı yazısı, UKOME Genel Kurulu’nun 30.07.2021 tarihli 2021/354 sayılı, 29.06.2021 tarihli 2021/336 sayılı kararları doğrultusunda; H. Okan Merzeci Bulvarı ile Nevit Kodallı Caddesi Kesişimine Katlı Kavşak Projesi ile Yaya Üst Geçitlerinin İmar Planlarına İşaretlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

08- Mezitli Belediye Meclisi’nin 07.06.2021 tarihli ve 100 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 146 ada, 2 No.lu parselin “Otopark Alanı” olarak işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili konunun görüşülmesi,

09- Toroslar Belediye Meclisi’nin 05.01.2021 tarihli ve 15 sayılı kararı doğrultusunda; Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 1449 ada, 12 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” olarak işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili konunun görüşülmesi,

10- Toroslar Belediye Meclisi’nin 02.02.2021 tarihli ve 22 sayılı kararı doğrultusunda; Toroslar İlçesi, Çapar Mahallesi muhtelif parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan tadilatı ile ilgili konunun görüşülmesi,

11- Toroslar Belediye Meclisi’nin 17.05.2021 tarihli ve 81 sayılı kararı doğrultusunda; Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi trafo alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan tadilatı ile ilgili konunun görüşülmesi,

12- ÖSYM tarafından yapılan 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında Açık Öğretim Fakülteleri hariç olmak üzere; Türkiye'de yerleşik Devlet Üniversitelerinin 2 yıllık ön lisans bölümlerini kazananlar ile Türkiye ve KKTC'de yerleşik Üniversitelerinin 2 yıllık ön lisans bölümlerini tam burslu (Şehit ve Gazi ailelerinin çocuklarının bursluluk oranına bakılmaksızın) kazanan ve ailesi Mersin'de ikamet eden öğrencilerin ödüllendirilerek ilk yıl için karşılıksız 500-TL (beşyüzTürkLirası) öğrenim yardımında bulunulması ve ödemelerin Belediyemiz imkânları doğrultusunda bir veya birkaç defada yapılması ilgili konunun görüşülmesi,

13- 16.08.2021 tarihli Bağımsız Denetçi Raporuna istinaden 03.09.2021 tarihinde toplanan Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul kararı doğrultusunda; Bağımsız Denetçi Raporunda belirtilen 53.181.575-TL’lik (elliüçmilyonyüzseksenbirbinbeşyüzyetmişbeşTürkLirası) sermayenin tamamlanması ilgili konunun görüşülmesi,

14- Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.’ye Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi 11739 ada 4 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan büfenin, bedeli karşılığında 5 (beş) yıllığına işletme hakkının verilmesi ilgili konunun görüşülmesi,

 

 

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

01- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Mersin Büyükşehir İmar İnşaat A.Ş.’nin 12.07.2021 tarihli talebine istinaden; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinin (e) bendine “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayı ile yapabilir.” hükmüne göre gereğinin yapılması ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

02- Silifke Belediye Meclisi’nin 05/08/2021 tarihli ve 2021/67 sayılı kararı ile uygun görülen “Silifke Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek Yapılması” ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi.