Gündem 9 ARALIK 2021

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09 Aralık 2021 Perşembe Günü Saat 14:00’te

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2021 Yılı Aralık Ayı

Olağan Toplantısı I. Birleşim Gündemi

 

 

01- Açılış ve yoklama

 

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi

 

03- Gündem dışı konuşmalar

 

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi

 

05- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi

 

             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Vahap SEÇER

                                                                                                     Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

BİRİMLERDEN GELEN KONULAR

 

01- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesinde “Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın kalemlerinde” değişiklik yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

02- Mahalli İdareler Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. Maddesinin hükümleri uyarınca halen görevlerine devam etmekte olan 7 kişi x 12 ay = 84 Adam/ay miktarı esas alınarak hazırlanmış olan; 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait geçici işçi vize cetveli ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

03- 2022 Yılı için Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin aylık olağan toplantıları ilk birleşimlerinin tarihlerinin belirlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

04- Akdeniz İlçesi, Nacarlı Mahallesi, 572 ada 11, 25,26, 27, 28, 29 ve 30 parseller, 325 ada 1 parsel, 534 ada 1 parsel, 540 ada 1 ve 2 parseller, 361 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine (Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/10/2021 tarihli ve 483 sayılı kararı) askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itiraz ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

05- Hal Tesisi yapılması amacı ile Tarım Dışı Kullanım Kararı alınan Mut İlçesi, Palantepe Mahallesi, 205 ada 21, 22 ve 23 parsellere ilişkin 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu doğrultusunda Kamu Yararı Kararı alınması ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

06- Tarsus Belediye Meclisi’nin 02.11.2021 tarih ve 165 sayılı kararı ile görüşülen, Tarsus İlçesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Notu Revizyonuna askı süresinde gelen itirazların değerlendirilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

07- Tarsus Belediye Meclisi’nin 02.11.2021 tarih ve 164 sayılı kararı ile görüşülen, Tarsus İlçesi, Gaziler (Altaylılar) Mahallesi'nde yer alan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

08- Tarsus Belediye Meclisi’nin 02.11.2021 tarih ve 166 sayılı kararı ile görüşülen, Tarsus İlçesi, Kalburcu Mahallesi, 187 ada 21 parsel numaralı taşınmazın yapı yaklaşma mesafesinin “5 metre” olarak işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

09- Tarsus İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 229 ada 4, 5, 6 ve 8 parsel No.lu taşınmazlara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.04.2021 tarih ve 167 sayılı kararı onaylanmış olup, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 07.08.2021 tarih ve 1439231 sayılı yazısı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin yeniden görüşülmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

01- Akdeniz Kent Merkezi 1. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu'na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

02- Akdeniz İlçesi Bahçe ve Barış Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 1. Bölge 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

03- Akdeniz-Toroslar-Yenişehir ve Mezitli İlçeleri 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Yenişehir Kesimi Revizyonu'na askı ilan süresi içerisinde gelen itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

04- Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

05- Erdemli Alata Hal Tesisi’ndeki 52 adet bağımsız bölümün 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) bendine istinaden satışı ve satış için Mersin Büyükşehir Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

06- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Evsel Katı Atık Tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

07- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesi’nde yer alan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın gelir kalemlerinde değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

08- Mülkiyeti Valide Sultan Vakfına ait Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nüzhetiye Mahallesi, 21 ada, 16 parselde kayıtlı bulunan korunması gerekli Vakıf Kültür Varlığı olan ve kiracısı olduğumuz Belediye Hizmet Binası olarak kullandığımız taşınmazın Restorasyon karşılığı kiralanması için Kira Sözleşmesinin 6. Maddesine istinaden İller Bankası A.Ş.’den 725.400,00-TL tutarında Kesin Teminat Mektubu alınması için Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Vahap SEÇER’e yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

09- Belediyemiz İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere 2022 Mali Yılı Bütçe Kanunu’nda öngörülen, Büyükşehir Belediyesi’nde fazla mesai ücreti olarak uygulanan miktarın en üst sınırından uygulanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

10- Halkımızın toplu taşıma hizmetlerinden güncel teknolojinin gerektiği şekilde yararlandırılmasını sağlamak amacıyla, toplu taşıma hizmetlerindeki elektronik ücret toplama sistemlerinin işletilmesine yönelik yeniden düzenleme yapılması ihtiyacı hâsıl olduğundan; vatandaşların mağdur edilmemesi için, ellerinde bulunan hali hazırdaki toplu taşıma kartlarının, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca temin edilecek yeni sisteme uyumlu kartlarla ücretsiz olarak değiştirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,