Gündem 30 KASIM 2021

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 30 Kasım 2021 Salı Günü Saat 14:30’da

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2021 Yılı Kasım Ayı

Olağan Toplantı Döneminin III. Birleşim Toplantı Gündemi

 

 

01- Açılış ve yoklama

 

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi

 

03- Gündem Dışı Konuşmalar

 

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi

 

05- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi                                            

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Vahap SEÇER

                                                                                                  Büyükşehir Belediye Başkanı

 

BİRİMLERDEN GELEN KONULAR

 

01- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 28. Maddesi gereğince Meclis Başkanı tarafından doğrudan gündeme alınan konunun görüşülmesi,

 

02- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 28. Maddesi gereğince Meclis Başkanı tarafından doğrudan gündeme alınan konunun görüşülmesi,

 

03- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2022 (2023-2024) Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 28. Maddesi gereğince Meclis Başkanı tarafından doğrudan gündeme alınan konunun görüşülmesi,

 

04- Mersin 1. İdare Mahkemesi’nin 15/11/2021 tarihli ve 2021/928 E sayılı kararı ile Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/08/2021 tarih ve 340 sayılı kararına ait (İller Bankası veya ticari bankalardan faiz hariç 265.000.000,00-TL (ikiyüzaltmışbeşmilyon) kredi kullanma hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Vahap SEÇER’e yetki verilmesi konulu) dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunun açık olduğu, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. Maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup; söz konusu mahkeme kararı doğrultusunda aynı yasanın 28. maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

05- Halkımızın toplu taşıma hizmetlerinden güncel teknolojinin gerektiği şekilde yararlandırılmasını sağlamak amacıyla, toplu taşıma hizmetlerindeki elektronik ücret toplama sistemlerinin işletilmesine yönelik yeniden düzenleme yapılması ihtiyacı hâsıl olduğundan; vatandaşların mağdur edilmemesi için, ellerinde bulunan hali hazırdaki toplu taşıma kartlarının, Ulaşım Dairesi Başkanlığınca temin edilecek yeni sisteme uyumlu kartlarla ücretsiz olarak değiştirilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

06- Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

07-  Mezitli Belediye Meclisi’nin 04.10.2021 tarih ve 161 sayılı kararı ile kabul edilen, Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi 577 ada 19 parselin “Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisi Alanı”ndan “Tarım Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

08- Mezitli İlçesi, Bozön Mahallesi 950 parselde "Zeytinyağı Üretim Tesisi" kurulmasına yönelik Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

09- Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 05.11.2021 tarih ve 93230 sayılı yazısı ile Tarsus İlçesi, Şehitishak Mahallesinde yer alan içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının imar planlarında yol olarak işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

10- Silifke Belediye Meclisi’nin 01.10.2021 tarih ve 2021/85 sayılı kararı ile kabul edilen, Silifke İlçesi, Atik Mahallesi 670 ada 4-5-6 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,