Gündem 18 EKİM 2021

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18 Ekim 2021 Pazartesi Günü Saat 14:00’da

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2021 Yılı Ekim Ayı

Olağan Toplantı Döneminin II. Birleşim Toplantı Gündemi

 

 

01- Açılış ve yoklama,

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Gündem Dışı Konuşmalar,

04- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi,

05- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

 

                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Vahap SEÇER

                                                                                                  Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

 

01- Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığının hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için 2 adet Hasta Nakil Ambulansın 2021 yılında edinilecek taşıtlar (T1) cetveline eklenebilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

02- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görev yapan memur personel ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesine göre sözleşmeli olarak çalışan personele sosyal denge tazminatı ödenmesi ve Büyükşehir Belediye Başkanına 01/01/2022 - 31/12/2023 tarihlerini kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesini Mersin Büyükşehir Belediyesi adına yapmaya yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

03- Mersin Üniversitesi ile yapılacak iş birliği neticesinde Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin araştırma faaliyetlerine başlayabilmesi için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanına protokol imzalama yetkisinin verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

04- Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Toroslar Belediyesi arasında trampa takas ve devir yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

05- Ticari plakalı araçların çekme sürelerinin revize edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

06- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24/05/2021 tarihli kararı ile kabul edilen Ticari Taksi Yönetmeliği’nin Ticari Taksi Olarak Çalışacak Araçlarda Aranacak Şartlar başlıklı 24. Maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

07- Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı havacılık faaliyetleri kapsamında envanterimize kayıtlı helikopterin işletilmesinin yüksek maliyetli olması nedeniyle satışı ve satış için Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

08- Toroslar Belediye Meclisi'nin 17.05.2021 tarih ve 81 sayılı kararı ile uygun görülen Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesinde 1 adet trafo alanı işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

09- Anamur Belediye Meclisi’nin 01.10.2021 tarih ve 54 sayılı kararı ile Anamur İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi 766 adanın doğusu, 310 adanın batısında bulunan mülkiyetsiz alanın Resmi Kurum Alanı-Adliye Binası olarak işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

10- Erdemli İlçesi, Alibeyli Mahallesinde Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 43.maddesine göre kurulan Yerleşik Alan Tespit Komisyonu tarafından hazırlanan Yerleşik Alan Sınırları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

11- Akdeniz İlçesi, Puğkaracadağ Mahallesi, 124 ada 177 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havale edilen  konunun görüşülmesi,

 

 

12- Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 10952 ada, 1 parselin doğusunda bulunan Park Alanı içerisinde Trafo Alanı işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

13- Mut İlçesi, Kıravga Mahallesi, 324 ada 12 No.lu parselin Tarım ve Hayvancılık Tesisi (Zeytinyağı Üretim Tesisi) olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

14- Akdeniz İlçesi, Nacarlı Mahallesi, 572 ada 11, 25, 26, 27, 28, 29, ve 30 parsel, 325 ada 1 parsel, 534 ada 1 parsel, 540 ada 1 ve 2 parsel, 361 ada 1 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

15- Akdeniz İlçesi, Bekirde Mahallesi, 128 ada 9 parsel ile 128 ada 41 parselin güneyinde bulunan Park Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

16- Mut İlçesi, Kışla Mahallesi, 106 ada 87 No.lu parselde Tarım ve Hayvancılık Tesisi (Zeytinyağı ve Salamura Zeytin Üretim Tesisi) Alanı amaçlı hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

17- Toroslar İlçesi, Kuzey Kent Girişi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu’na gelen itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

 

BİRİMLERDEN GELEN KONULAR

 

01- Mersin Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün 152453 sayılı yazısı doğrultusunda; Anamur İlçesi, Gercebahşiş Mahallesi 569 parsel numaralı taşınmaz üzerinde 1988 yılında meydana gelen heyelan afeti nedeniyle hak sahibi kabul edilen 10 afetzede için yapılan 10 adet afet konutunun hak sahiplerine tapu verilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

02- Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi, 633 ada, 19 parselde trafo alanı işaretlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

03- Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda hazırlanan Ayvagediği - Gözne Atıksu Arıtma Tesisi Projesine yönelik olarak Gözne Mahallesi 4025 parsel içinde ön izni alınmış alanın teknik altyapı alanı olarak işaretlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,