Gündem 18 Aralık 2015

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 18 ARALIK 2015  CUMA GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2015 YILI ARALIK AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN II. BİRLEŞİM TOPLANTI GÜNDEMİ                                                                                                                            01-  Açılış ve yoklama,02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03-  Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,04-  Birimlerden gelen konuların görüşülmesi, Burhanettin KOCAMAZBüyükşehir Belediye Başkanı BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 18 ARALIK 2015 CUMA GÜNÜ YAPILACAK MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK OLAN KOMİSYON RAPORLARINA AİT MECLİS GÜNDEMİ 01- Karayolları yolcu taşımacılığında kullanılan terminallere ilişkin Tavan Ücret Tarifeleri Tebliği’ne göre hazırlanan 2016 Mali Yılı Merkez ve İlçe Otogarlar Çıkış Ücretlerinin ve Otopark Ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,02- İlimiz Mut İlçesi, Atatürk ve Mustafa Kemal Bulvarı ve İnönü, Hükümet ve Profesör Hüseyin Gezer caddeleri üzerinde parkomat sistemlerinin kurularak uygulanabilmesi ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,03- Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve hizmet alanı kapsamında bulunan yolların T.C.D.D.ye ait demir yolları ile kesiştiği yerlerde bulunan hemzemin geçitler ile ilgili can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını oluşturmak ve bu amaçlara hizmet etmek üzere; hemzemin geçitlerin bekçili, bariyerli olması, çalıştırılması, Belediyemize bedel ödenmesi ve Belediyemizden ödeme yapılması gibi işlemlerin yürütülmesinde, diğer iş ve işlemlerin yapılabilmesi için T.C.D.D. 6. Bölge Müdürü veya yetkilendirecekleri kişi ile Belediyemiz arasında düzenlenecek her türlü Protokolü imzalamak üzere; Mersin Büyükşehir Belediyesi adına Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Burhanettin KOCAMAZ' a yetki verilmesi ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,04- Mersin İli, Akdeniz ve Toroslar İlçesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 199 (yüzdoksandokuz) adet bağımsız bölüm ve 5 (beş) adet otoparkın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ihale yolu ile 10 (on) yıl süreli ayrı ayrı kiralama işlemi yapılması için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,05-  Genel Sekreterliğe bağlı olarak kurulan AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü’nün Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliği ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,06- 2016 yılı için İtfaiye Memurlarına Ödenecek Olan Maktu Mesai Ücretinin Belirlenebilmesi" ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,07- 2016 yılı için Zabıta Memurlarına Ödenecek Olan Maktu Mesai Ücretinin Belirlenebilmesi" ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,08- Mersin l. İdare Mahkemesi Belediyemizden 200 KW gücünde Dawsan-Keith marka jeneratörü kullanmak üzere talep etmekte olup; Taşınır Mal Yönetmeliği’nin ilgili maddelerince envanterimizde bulunan ve kullanım süresi 5 yılı geçmiş olan gücü ve markası belirtilen jeneratörün bedelsiz teslimi ve kullanılacak yere tarafımızca sevk edilmesi, kurulumu ve montajının ilgili kurum tarafından karşılanması ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,09- Mut İlçesi, Esençay Mahallesi, Köyarkası Mevkiinde bulunan ve Mülkiyeti Belediyemize ait 456 parsel No.lu taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kanunu’nun 45. Maddesine istinaden Maliye Hazinesi adına devrinin yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,10-  İlimiz, Aydıncık İlçesi, Eskiyörük Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 101 ada, 890 parsel No.lu arsa vasıflı 474,74 m2 yüzölçümlü taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75/d Maddesi uyarınca Anamur Kaymakamlığı’na (İlçe Müftülüğü) 25 yıllığına tahsisinin sağlanması ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,11- Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Kamu Kurumları sınırları içerisindeki, engelli, yaşlı ve güçsüzlerin topluma tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak için; yerleşim yerleri ile açık, yarı açık ve kapalı alanların kanun, tüzük, imar planları, yönetmelik hükümleri ve bunların fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun tatbikinde ve teşekkülünde gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla hazırlanmış olan “Mersin Büyükşehir Belediyesi Erişilebilirlik Yönetmeliği" ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,12- Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,13- Tunus'un güneydoğusunda bulunan Zarzis Şehri ile kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili, Yurtdışı İlişkiler Komisyonu raporunun görüşülmesi,14- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince, (II) Sayılı cetvelde belirtilen kadrolarda değişiklik yapılması ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,15- (I) Sayılı Kadro İhdas Cetveli ve (III) Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinde belirtilen kadroların değiştirilmesine, ihdasına ve Teşkilat Şemasında belirtildiği gibi değişiklik yapılmasına ve yeni kurulan, devredilen, isimleri değiştirilen daire başkanlıkları ve şube müdürlüklerinin ödenekleri ile ilgili,  Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,16- Fen İşleri Dairesi Başkanlığı AYKOME Şube Müdürlüğü’nün Kuruluş, Görev, Yetki, Çalışma ve Usulleri Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik yapılması ile ilgili,   Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,17- Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Spor Ödül Yönetmeliği”nde değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,18- Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.07.2015 tarih ve 809 sayılı kararı ile Ekmek Fabrikamızın tekrar aktif haline getirilmesi oy birliği ile kabul edilmiş  olup, fırın bakım, onarım  ve tadilat çalışmalarında  sona  yaklaşıldığından, üretilecek olan 250 gr. somun ekmek perakende satış fiyatının  0.60 TL (altmışkuruş) olarak belirlenmesi ile ilgili,  Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,19-  Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce devam eden spor akademilerinin fiyat tarifesi ve 2016 yılında düzenlenecek olan organizasyonlara sözleşme çerçevesinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sn.Burhanettin KOCAMAZ’a yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,20- İlimiz Akdeniz İlçesi, Turgut Reis Mahallesi, Çetinkaya Mağazasının karşısında bulunan Şehit Er Murat Karaboğa Parkı içerisinde kalan tekel büfenin, Mersin Büyükşehir İmar İnşaat Turz.O.Park Elekt.Ürt.Rek. ve Org.San.Tic.A.Ş.ye devredilen büfeler arasından çıkarılması ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Şirket Hesaplarını İnceleme Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,21- Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 3141 ada, 1 parsel No.lu 3.173,00 m2 taşınmaz üzerine yapılması planlanan tesise  “ Mersin Büyükşehir Belediyesi Ahmet Hamdi ONGUN” adının verilmesi ve ileride Planlı Alanlar Yönetmeliği’nin 16/4 maddesi doğrultusunda haklarının saklı kalması şartı ile Mersin Büyükşehir Belediyesine hibe edilmesi ile ilgili,   Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,22- Toroslar Belediye Meclisi’nin 01.09.2015 tarih ve 109 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi,23- Toroslar Belediye Meclisi’nin 01.06.2015 tarih ve 81 sayılı kararı ile kabul edilen Toroslar İlçesi, Kepirli Mahallesi muhtelif alanlarda yer alan 1/1000 ölçekli mevzii imar planlarına ilişkin teklif ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi,24- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2015 tarih ve 756 sayılı kararına askı sürecinde yapılan 1 adet itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,25- Mersin İli, Tarsus İlçesi, Ulaş Mahallesi, 108 ada, 538, 539, 542 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,26- Mersin İli, Tarsus İlçesi, Atalar Mahallesi, 143 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,27- Erdemli İlçesi, Sinan Suverir İlkokulu ve Ortaokulu arasında kalan yaya yolunun düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,28- Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi, 705, 706 ada arasında kalan alana muhtarlık hizmet binası yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,29- Mersin İli, Anamur İlçesi, Anamur İskelesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifleri ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Yurt Dışı İlişkiler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,30- Anamur Belediye Meclisi’nin 06.02.2015 tarih ve 17 sayılı kararı ile kabul edilen, Anamur İlçesi, Merkez, Ören, Çarıklar ve Bozdoğan Mahallelerinde yapılan planlardaki uygulama sorunlarının yönetmeliklere uygunluğunun, plan notlarının güncelleştirilmesinin, tescilli yapıların belirlenmesinin ve Anamur-Ören-Çarıklar ve Bozdoğan imar planlarının bütünlüğünün sağlanmasını amaçlayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklileri ve bu değişikliklere yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,31- Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Batıkent Mahallesi, 18-I-2 ve 19-I-3 pafta, tapuda Menteş Mahallesi 5267 ada 1-2-3-4-5-6 parseller,  5271 ada 1-2-3-4-5-6 parseller, 5272 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 parseller, 5273 ada 1-2-3-4-5-6 parseller, 5274 ada 1-2 parseller ve 3969 parsel ve tapuda Çiflikköy Mahallesi 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473 ve 1474 parseller ve çevresi ile ilgili Yenişehir Belediye başkanlığı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,32- Mersin İli,  Yenişehir İlçesi,  Menteş Mahallesi, 7732 ada 1 ve 2 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,33- Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 1006 ada 13 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,34- Yenişehir  Belediye Meclisi'nin 06.07.2015 tarih ve 135 sayılı kararı ile Mersin İli, Yenişehir İlçesi sınırları içerisinde bulunan cadde-bulvar ve sokaklarda aykırı yapılaşmalardan dolayı oluşan görüntü kirliliğinin engellenmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,35- Mersin İli, Çiftlikköy Mahallesi, 1644 No.lu parselin batı kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün 06.11.2015 tarih ve 18449 sayılı yazısı doğrultusunda yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,36- Yenişehir Belediye Meclisi'nin 07.09.2015 tarih ve 165 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediyesi tarafından Yüksek Yapılar Yönetmeliği hazırlanması yönünde tavsiye kararı alınmış olup, söz konusu Yüksek Yapılar Yönetmeliği oluşturulana kadar uygulamanın İmar Kanunu ve İmar Yönetmeliklerine uygun olarak devam edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,37- Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Köyü, 18 K-II pafta, 617 ada, 12 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,38- Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Kocavilayet Köyü, 20 J-IV pafta, 5616 ada, 1 No.lu, 5617 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,39- Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 20 N-I pafta, 10212 ada, 2 No.lu parsele ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,40- Mersin İli, Silifke İlçesi, Akdere Mahallesi, 104 ada, 423 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,41- Akdeniz İlçesi, Bahçe, Barış ve Mahmudiye Mahallelerinin fiziksel durumunun ve çevre görüntüsünün iyileştirilmesi, kentsel yaşam standartlarının yükseltilmesi, her türlü teknik ve sosyal altyapıya sahip nitelikli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla Kuzeyde Bahçeler Caddesi (111. Cadde), güneyde İstiklal Caddesi, batıda GMK Bulvarı ve 4516 Sokak, doğuda Burhan Felek Caddesi ile sınırları belirtilerek 1. Bölge olarak işaretlenen 27 hektarlık alanın kuzeyde Bahçeler Caddesi (111. Cadde), güneyde İstiklal Caddesi, batıda Burhan Felek Caddesi, doğuda 4818 Sokak ve 4812 sokak ile sınırları belirtilerek 2. Bölge olarak işaretlenen yaklaşık 19.5 hektarlık Maliye Hazinesine kayıtlı parseller dışında tutularak 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 73. Maddesine göre "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" ilan edilmesi, ayrıca 1. Bölge olarak işaretlenen alandaki çalışmaların Akdeniz Belediyesi'nce yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 18 ARALIK 2015 CUMA GÜNÜ YAPILACAK MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK OLAN İDARE TEKLİFLERİNE AİT MECLİS GÜNDEMİ 

  1. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Viranşehir Mahallesi, 30 L-III-A pafta, 1071 ada, 1 numaralı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
  2.  Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin “Meclis Toplantıları” başlığını taşıyan 6. maddesinin 2. ve 3. paragrafına göre; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin olağan toplantı günlerinin belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
  3. MESKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın yazıları doğrultusunda; MESKİ Genel Müdürlüğü 2016 Yılı Geçici İşçi Vize Alımı Cetvelleri ile ilgili teklifin görüşülmesi,
  4. MESKİ Tarifeler Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,