Gündem 16 AĞUSTOS 2021

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16 Ağustos 2021 Pazartesi Günü Saat 14:00’da

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2021 Yılı Ağustos Ayı

Olağan Toplantı Döneminin II. Birleşim Toplantı Gündemi

 

 

01- Açılış ve yoklama,

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Gündem Dışı Konuşmalar,

04- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi,

05- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Vahap SEÇER

                                                                                                  Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

01- Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 2021 Mali Yılı faaliyet ve projeleri kapsamında planlanan “Otobüs Alımı” için ödenek aktarımı yapılması ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

02- Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı’nın hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için 10 adet Cenaze Nakil Aracının 2021 yılında edinilecek taşıtlar (T1) cetveline eklenebilmesi ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

03- 2021 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesinde yer alan Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ruhsatlandırma ve Denetim Şube Müdürlüğünün "Not" kısmında öğrenci servis araçlarından ücret alınmama tarihinin 31.07.2021 yerine 31.12.2021 olarak değiştirilmesi ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

04- ÖSYM tarafından yapılan 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında Açık Öğretim Fakülteleri hariç olmak üzere; Türkiye'de yerleşik Devlet Üniversitelerinin en az 4 yıllık bölümlerini kazananlar ile Türkiye ve KKTC'de yerleşik Vakıf Üniversitelerinin en az 4 yıllık bölümlerini tam burslu (Şehit ve Gazi ailelerinin çocuklarının bursluluk oranına bakılmaksızın) kazanan ve ailesi Mersin'de ikamet eden öğrencilerin ödüllendirilerek ilk yıl için karşılıksız 1.600 TL (binaltıyüz TürkLirası) öğrenim yardımında bulunulması ve ödemelerin Belediyemiz imkânları doğrultusunda bir veya birkaç defada yapılması ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

05- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’te değişiklik yapılması ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

06- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 2021 Mali Yılı bütçesinin Taşıt Kiralama Giderleri bütçe kodundan 24.000.000,00-TL ve 03.5.3.03 İş Makinesi Kiralama Gideri bütçe kodundan 12.000.000,00-TL olmak üzere toplam 36.000.000,00-TL’nin (otuzaltımilyonTürkLirası) alınarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın ilgili bütçe kalemlerine aktarılması ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

07- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Mersin Büyükşehir İmar İnşaat A.Ş.’nin 12.07.2021 tarihli talebine istinaden; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinin e) bendine "Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile yapabilir." hükmüne göre gereğinin yapılması ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

08- “Mezitli 3 - Ocak Hafif Raylı Sistem Metro Hattının İnşaat ve Elektromekanik Sistemlerinin Temini, Montajı ve İşletmeye Alınması İşi” projemize ihtiyaç duyulan finansmanın ilgili mevzuat hükümlerince ''Banka Kredisi veya Tahvil İhracı'' yöntemi temini ile yıllara sari harcamalar göz önünde bulundurulduğunda 900.000.000,00-TL (dokuzyüzmilyonTürkLirası) tutarında kredi temin edilmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanunun 68. Maddesi hükmü doğrultusunda, Belediyemiz adına borçlanmaya, her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya, kredi taksitlerinin ertelenmesi veya öne çekilmesi ve vadesinin değiştirilmesini talep etmeye, anapara faiz denetim gideri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vb. krediden kaynaklanan geri ödemelerde kullanılmak üzere adımıza açılacak teminat hesabına virman talimatı vererek kredi taksitlerinin aktarılmasını sağlamaya, Belediyemizin mülkiyetindeki her türlü menkul ve gayrimenkul ile diğer gelirlerimizi ipotek vermeye ve bloke etmeye, Belediyemizin her türlü hak ve alacaklarını terkin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi rehin vermeye, mevcut mevzuatı ve meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde krediye konu işle ilgili her işlemi yapmaya ve eksik işleri tamamlamaya; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/d bendine göre borçlanma yapmaya ve yine 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g bendi uyarınca bu hususlarda düzenlenecek her türlü sözleşmeyi imzalamaya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının yetkilendirilmesi ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen ve 5216 Sayılı Kanun’un 15. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. Maddesi gereğince Meclis Başkanı tarafından doğrudan gündeme alınan konunun görüşülmesi,

09- Silifke Belediye Meclisi’nin 05/08/2021 tarihli ve 2021/67 sayılı kararı ile uygun görülen, Silifke Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek Yapılması ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

10- Mezitli Belediye Meclisi’nin 09.07.2021 tarihli ve 120 sayılı kararı ile kabul edilen; Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 2741 No.lu parselin kuzeyinde bulunan “Park Alanı”na, Yenişehir İlçesi, Çiftlik Mahallesi, 215 ada, 3 No.lu parselin kuzeyinde bulunan “Park Alanı”na, Yenişehir İlçesi, Çiftlik Mahallesi, 231 ada, 2 No.lu parselin batısında bulunan “Park Alanı”na “Trafo Alanı” işaretlenmesi ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

11- Akdeniz İlçesi (Tapuda Yenişehir İlçesi), Bahçe Mahallesi, 711 ada, 9 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

12- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 09.04.2021 tarihli ve 51 sayılı kararı ile Akdeniz İlçesi, Nüzhetiye Mahallesi, 88 ada, 25 No.lu parsele ilişkin plan notu değişikliği amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

13- Mezitli Belediye Meclisi’nin 09.07.2021 tarihli ve 119 sayılı kararı ile kabul edilen; Mezitli İlçesi, Akarca Mahallesi, 808 No.lu parsele ilişkin Teknik Altyapı Alanı (Prina Tesisi) Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

14- Mut Belediye Meclisi’nin 06.07.2021 tarihli ve 83 sayılı kararı doğrultusunda; Mut İlçesi, Yapıntı Mahallesi, 130 ada, 4 No.lu parsele ilişkin “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Zeytinyağı Üretim Tesisi” olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

15- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 09.07.2021 tarihli ve 91 sayılı kararı ile Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, 138 ada 5, 6, 7 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

16- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2019 tarih ve 528 sayılı kararı ile onaylanan Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi, 8470 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde edilen 1 (bir) adet itiraz ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

BİRİMLERDEN GELEN KONULAR

 

01-   Anamur Belediye Meclisi’nin 03.08.2021 tarih ve 44 sayılı kararı ile Anamur İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 1043 No.lu parselin “Tarımsal Amaçlı Sanayi ve Depolama Alanı” olarak işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili konunun görüşülmesi,

02- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.06.2021 tarih ve 269 sayılı kararı ile değerlendirilen Akdeniz-Toroslar-Yenişehir ve Mezitli İlçeleri 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Yenişehir Kesimi Revizyonu'na askı ilan süresi içerisinde gelen itirazlar ile ilgili konunun görüşülmesi,

03- Akdeniz İlçesi, Puğkaracadağ Mahallesi, 124 ada 177 parselin "Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Zeytinyağı Üretim Tesisi ve Sulu Prina Ekstraksiyon Tesisi)" olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili konunun görüşülmesi,

04- Akdeniz İlçesi, Yaka Mahallesi, 9394 ada 15, 16, 17, 18, 26 parseller ve 11396 ada 1 parselde Ada Düzenlemesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

05- Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi 1094 ada 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

06- Mezitli Belediye Meclisi’nin 05.07.2021 tarih ve 110 sayılı kararı ile Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi 1115 ada 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili konunun görüşülmesi,

07- Silifke Belediye Meclisi’nin 20.05.2021 tarih ve 2021/46 sayılı kararı ile Silifke İlçesi, Gazi Mahallesi 248 ada 115 parselin batısında bulunan Park Alanına Trafo Alanı işaretlenmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili konunun görüşülmesi,

08- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 01.04.2021 tarih ve 63 sayılı kararı ile Çavak, Çukurkeşlik, Değirmençay, İnsu, Karahacılı, Kocahamzalı, Turunçlu ve Uzunkaş Mahallelerinin Kırsal Mahalle, Emirler Mahallesinde de bir kısım alanın Kırsal Yerleşik Alan olarak belirlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,