Gündem 14 ARALIK 2021

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14 Aralık 2021 Salı Günü Saat 14:00’te

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2021 Yılı Aralık Ayı

Olağan Toplantı Döneminin II. Birleşim Toplantı Gündemi

 

 

01- Açılış ve yoklama

 

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi

 

03- Gündem Dışı Konuşmalar

 

04- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi

 

05- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi

 

                                           

                                                                                                              Vahap SEÇER

                                                                                                  Büyükşehir Belediye Başkanı

 

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

01- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesinde “Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın kalemlerinde” değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

02- Mahalli İdareler Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. Maddesinin hükümleri uyarınca halen görevlerine devam etmekte olan 7 kişi x 12 ay = 84 Adam/ay miktarı esas alınarak hazırlanmış olan; 01.01.2022 - 31.12.2022 dönemine ait geçici işçi vize cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

03- Çamlıyayla Belediye Meclisi’nin 01.12.2021 tarihli ve 47 sayılı kararı ile uygun görülen Çamlıyayla Belediyesi 2021 Yılı Ek Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

04- 2022 Yılı için Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin aylık olağan toplantıları ilk birleşimlerinin tarihlerinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

05- Halkımızın toplu taşıma hizmetlerinden güncel teknolojinin gerektiği şekilde yararlandırılmasını sağlamak amacıyla, toplu taşıma hizmetlerindeki elektronik ücret toplama sistemlerinin işletilmesine yönelik yeniden düzenleme yapılması ihtiyacı hâsıl olduğundan; vatandaşların mağdur edilmemesi için, ellerinde bulunan hali hazırdaki toplu taşıma kartlarının, Ulaşım Dairesi Başkanlığınca temin edilecek yeni sisteme uyumlu kartlarla ücretsiz olarak değiştirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

06- Mersin Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün 152453 sayılı yazısı ile Anamur İlçesi Gercebahşiş Mahallesi 569 parsel numaralı taşınmaz üzerinde 1988 yılında meydana gelen heyelan afeti nedeniyle hak sahibi kabul edilen 10 afetzede için yapılan 10 adet afet konutunun hak sahiplerine tapu verilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

07- Tarsus Belediye Meclisi’nin 05.10.2021 tarih ve 148 sayılı kararı ile onaylanan Tarsus İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi’nde yer alan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

08- Erdemli Belediye Meclisi’nin 01.10.2021 tarih ve 123 sayılı kararı ile görüşülen Mersin İli, Erdemli İlçesi, Arpaçbahşiş Mahallesi 557 ada 164 parsele ilişkin  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na müştereken havale görüşülmesi,

 

09- Toroslar Belediye Meclisi'nin 02.03.2021 tarih ve 44 sayılı kararı ile uygun görülen Toroslar İlçesi, Çapar Mahallesi, 255 ada 9-10-11 parseller ile 210 ada 23 parselin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

10- Mezitli Belediye Meclisi’nin 04.10.2021 tarih ve 161 sayılı kararı ile görüşülen Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi 577 ada 19 parselin “ Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisi Alanı”ndan “Tarım Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na müştereken havale görüşülmesi,

 

11- Tarsus İlçesi, Şehitisak Mahallesinde yer alan içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

12- Silifke Belediye Meclisi’nin 01.10.2021 tarih ve 2021/85 sayılı kararı ile uygun görülen Silifke İlçesi, Atik Mahallesi 670 ada 4-5-6 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

13- Akdeniz İlçesi, Nacarlı Mahallesi, 572 ada 11, 25,26, 27, 28, 29 ve 30 parseller, 325 ada 1 parsel, 534 ada 1 parsel, 540 ada 1 ve 2 parseller, 361 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine (Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/10/2021 tarihli ve 483 sayılı kararı) askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

14- Mut İlçesi, Palantepe Mahallesi, 205 ada 21, 22 ve 23 parsellerde Hal Tesisi yapılması amacıyla Toprak Koruma Kurulunca Tarım Dışı Kullanım Kararı alınan parsellere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından “Kamu Yararı Kararı” alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na müştereken havale görüşülmesi,

 

15- Tarsus Belediye Meclisi’nin 02.11.2021 tarih ve 165 sayılı kararı ile onaylanan Tarsus İlçesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan ve Plan Notu Revizyonu’na askı süresi içerisinde gelen itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

16- Tarsus Belediye Meclisi’nin 02.11.2021 tarih ve 164 sayılı kararı ile onaylanan; Tarsus İlçesi, Gaziler (Altaylılar) Mahallesi’nde yer alan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

17- Tarsus Belediye Meclisi’nin 02.11.2021 tarih ve 166 sayılı kararı ile onaylanan Tarsus İlçesi, Kalburcu Mahallesi, 187 ada 21 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

18- Tarsus İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 229 ada, 4, 5, 6 ve 8 parsel No.lu taşınmazlara ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

19- Mezitli İlçesi, Bozön Mahallesi 950 parselin “Zeytinyağı Üretim Tesisi Amaçlı Tarım ve Hayvancılık Alanı” olarak işaretlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na müştereken havale görüşülmesi,

 

20- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 10.09.2021 tarih ve 111 sayılı kararı ile onaylanan "Akdeniz Kent Merkezi 1. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı" ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

BİRİMLERDEN GELEN KONULAR

 

01- MESKİ Genel Müdürlüğü’nün talebi ile Ayvagediği Atıksu Arıtma Tesisi Projesine yönelik olarak Gözne Mahallesi 4025 parsel içinde ön izni alınmış alanın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

02- Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi 73 ve 74 parsellere ilişkin Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.02.2019 tarih ve 141 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin iptal edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

03- Mezitli Belediye Meclisi'nin 01.11.2021 tarih ve 184 sayılı kararı ile Mezitli İlçesi Kuyuluk Mahallesi 9416 ada 1 parsel, 1969 ve 2055 parseller ile yakın çevresinde yer alan Orman Alanı ile 1009, 2053 ve 1970 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

04- Askı ilan süresi içerisinde Toroslar İlçesi Kuzey Kent Girişi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu'na (Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.10.2021 tarih ve 486 sayılı kararı) gelen itirazlar ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

05- Askı ilan süresi içerisinde Toroslar İlçesi 1. Etap (Arpaçsakarlar Mahallesi ve Çevresi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı'na (Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.08.2021 tarih ve 358 sayılı kararı) gelen itirazlar ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

06- Yenişehir Belediye Meclisi'nin 01.11.2021 tarih ve 188 sayılı kararı ile kabul edilen "Yenişehir I. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı" ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

07- Yenişehir Belediye Meclisi'nin 01.11.2021 tarih ve 189 sayılı kararı ile kabul edilen "Yenişehir II. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı" ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

08- Yenişehir Belediye Meclisi'nin 01.11.2021 tarih ve 190 sayılı kararı ile kabul edilen "Yenişehir III. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı" ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

09- Silifke Belediye Meclisi’nin 01.10.2021 tarih ve 89 sayılı kararı ile uygun görülen “Silifke İlçesi Yeşilovacık Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

10- Erdemli Belediye Meclisi’nin 04.01.2021 tarih ve 2 sayılı kararı ile uygun görülen “Erdemli İlçesi Çeşmeli Mahallesi sınırları içerisinde yer alan kat yüksekliği belirlenmesine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

11- Mezitli Belediye Meclisi'nin 01.11.2021 tarih ve 188 sayılı kararı ile kabul edilerek İdareye iletilen "Mezitli İlçesi, Kaleköy Mahallesi, Muhtelif Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu" ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

12- Belediyemizin kurulmakta olan “Elektronik Ücret Toplama Sistemi” ne dahil olmak (kaydıyla) isteyen tüm işletmecilere, Mobil NVR (Kamera Kayıt) sistemi kapsamında ortaya çıkacak söz konusu masraf için destek vermesi; bunu yaparken de sistemin kurulum aşamasında masrafın %50’sinin hibe olarak Belediyemizce karşılanması, kalan %50’lik masraf tutarının ise cüzi taksitlerle Belediyemize ödenmesi şeklinde borç verilerek destek verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

13- Başkanlık Makamı tarafından 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. Maddesinin 1. Fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 17. Maddesinin 1. Fıkrası doğrultusunda yeniden görüşülmek üzere Meclis’e iade edilen 09/11/2021 tarihli ve 530 sayılı kararının (Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne ait 53.181.575,00-TL’lik sermaye tamamlanması) görüşülmesi,