Gündem 13 TEMMUZ 2021

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13 Temmuz 2021 Salı Günü Saat 14:30’da

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2021 Yılı Temmuz Ayı

Olağan Toplantı Döneminin II. Birleşim Toplantı Gündemi

 

 

01- Açılış ve yoklama,

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Gündem Dışı Konuşmalar,

04- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi,

05- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Vahap SEÇER

                                                                                                  Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 13 TEMMUZ 2021 SALI GÜNÜ

SAAT 14:30’DA YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

01- Akdeniz İlçesi sınırları içerisinde bulunan Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesinde Belediyemizce "Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi Kentsel Tasarım Projesi Yarışması" düzenlenmiş ve yarışma sonuçlanarak ödüllü projeler belirlenmiş ve Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 1. Ödüllü projenin ilgili mevzuatlar çerçevesinde uygulama projesi hazırlatılacak olup; söz konusu bölgede kamusal alan ve özel mülkiyetlerde yapılacak proje çalışmalarının ardından işin yapımında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine göre harcama yapılması ve 75. Maddesinin (a) bendine göre ilgili kurum ve kuruluşlar ile protokol yapılması yetkisinin Belediye Başkanı Vahap SEÇER’e verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

02- Tarsus İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 435 ada, 17 No.lu parselin güneyinde kalan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

03- Tarsus İlçesi, Yeşil Mahallesi, 1022 ada, 128 parsel numaralı taşınmazda “Mezarlık Alanı” yapılması ile ilgili Kamu Yararı Kararı alınmasına ilişkin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

04- Erdemli İlçesi, Arpaçbahşiş Mahallesi, 137 ada, 5 No.lu parselde trafo alanı işaretlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

05- Akdeniz İlçesi, Adanalıoğlu Mahallesi, 201 ada, 6 No.lu parselin doğusunda bulunan “Park Alanı” içerisinde “Trafo Alanı” işaretlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

06-  Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi, 3854 ada, 8 – 10 – 12 No.lu parsellere ilişkin İdaremizce hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

07- Aydıncık İlçesi 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Yapımı Hizmet Alımı işi kapsamında hazırlanan “Aydıncık İlçesi 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı” ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

08- Toroslar Belediye Meclisi’nin 05.02.2021 tarih ve 35 sayılı kararı ile onaylanan Toroslar İlçesi 6. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

09- Toroslar Belediye Meclisi’nin 05.02.2021 tarih ve 36 sayılı kararı ile onaylanan Toroslar İlçesi 7. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

10- Toroslar I. Etap (Arpaçsakarlar ve Çevresi) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’na gelen itirazlar ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

11- Toroslar İlçesi II. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile itiraz değerlendirme kapsamında yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri’ne ilişkin itirazlar ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

12- Toroslar İlçesi, Kuzey Kent Girişi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

13- Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Erdemli İlçesi, Kargıpınarı Mahallesi, 265 ada 1 parsel No.lu 15.451,00 m² yüzölçümlü ve Tömük Mahallesi, 189 ada 6 parsel No.lu 3.545,59 m² yüzölçümlü taşınmazların sermaye artışına karşılık olmak üzere Mersin Büyükşehir İmar İnşaat Elek. Ürt. Özel. Güv. Hizm. San. Tic. A.Ş.'ye sermaye olarak konulması ve bu taşınmazların Mersin Büyükşehir İmar İnşaat Elek. Ürt. Özel. Güv. Hizm. San. Tic. A.Ş.'ye devredilmesi ile bu hususlarda Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap SEÇER'e yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu’na müştereken havale edilen ve 5393 Sayılı Kanun’un 24. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. Maddesi gereğince Meclis Başkanı tarafından doğrudan gündeme alınan konunun görüşülmesi,

14- Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 2021 mali yılı bütçesinin ilgili tertibinden Mezitli Alevi Kültür Dernekleri Mezitli Şubesi Derneğine KDV dâhil 1.000.000,00-TL. (BirmilyonTürkLirası) maddi yardımda bulunulması ve konu ile ilgili protokol yapma yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Vahap SEÇER'e verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen ve 5393 Sayılı Kanun’un 24. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. Maddesi gereğince Meclis Başkanı tarafından doğrudan gündeme alınan konunun görüşülmesi,

15- İller Bankası veya ticari bankalardan faiz hariç 265.000.000,00.TL (İkiyüzaltmışbeşmilyon) kredi kullanmaya, Belediyemiz adına borçlanma için her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya, kredi taksitlerinin ertelenmesi veya öne çekilmesi ve vadesinin değiştirilmesini talep etmeye, anapara faiz denetim gideri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vb. krediden kaynaklanan geri ödemelerde kullanılmak üzere adımıza açılacak teminat hesabına virman talimatı vererek kredi taksitlerinin aktarılmasını sağlamaya, Belediyemizin mülkiyetindeki her türlü menkul ve gayrimenkul ile diğer gelirlerimizi ipotek vermeye ve bloke etmeye, Belediyemizin her türlü hak ve alacaklarını terkin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi rehin vermeye, mevcut mevzuatı ve meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde krediye konu işle ilgili her işlemi yapmaya ve eksik işleri tamamlamaya; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/d bendine göre borçlanma yapmaya ve yine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g bendi uyarınca bu hususlarda düzenlenecek her türlü sözleşmeyi imzalama hususunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap SEÇER’in yetkilendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 13 TEMMUZ 2021 SALI GÜNÜ SAAT 14:30’DA YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

01- Yenişehir İlçesi, Akkent Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 43 nolu kafeteryayı, ilk yıl kira bedeli 4.975,00 TL+KDV üzerinden, müteakip yıllar ise 18/01/2019 tarihinde yayımlanan 7161 sayılı yasa uyarınca TÜFE on iki aylık ortalamalarına göre değişim oranında arttırılarak hesaplanması sonucu elde edilen bedel üzerinden 5 (beş) yıllığına Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.’ye işletme hakkının verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

02- 11 Eylül - 02 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan, her yıl Mersin Valiliği'nin himayeleriyle gerçekleştirilen ve ilimizin uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayan 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali için 250.000-TL’lik (İkiyüzellibin) desteğin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 2021 mali yılı bütçesinden karşılanabilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

03- Mersin Valiliği himayelerinde Ekim ayında organize edilmesi ve gelenekselleştirmesi düşünülen ''Mersin Soli Pompeipolis Yüzme Maratonu”, '28 Kasım 2021 tarihinde düzenlenmesi planlanan “Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu” ve 27 Mart 2022 tarihinde düzenlenmesi planlanan “Uluslararası Mersin Maratonu” organizasyonlarının gelir ve giderleri ile birlikte Belediyemiz şirketlerinden Büyükşehir İmar İnşaat Turizm Otopark Elektrik Üretim Reklam ve Organizasyon San ve Tic. A.Ş. ile müşterek düzenlenmesine ilişkin ilgili şirket ile sözleşme yapmak üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanına protokol imzalamak üzere yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

04- Erdemli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Erdemli İlçesi, Tömük Mahallesi, 211 ada, 1 No.lu parselde bulunan mülga Tömük Belediye Hizmet Binasının 2. katında bulunan 2 adet odanın, Başkanlıkları zimmetinde olan oy sandıkları ile oy verme kabinlerinin muhafaza edilebilmesi amacı ile Erdemli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na bedelsiz olarak 5 (beş) yıllığına tahsis edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

05- “Mezitli - 3 Ocak Hafif Raylı Sistem Metro Hattının İnşaat ve Elektromekanik Sistemlerinin Temini, Montajı ve İşletmeye Alınması İşi” projemize ihtiyaç duyulan finansmanın ilgili mevzuat hükümlerince; "Banka Kredisi veya Tahvil İhracı" yöntemi temini ile yıllara sari harcamalar göz önünde bulundurulduğunda 900.000.000,00-TL(DokuzyüzmilyonTürkLirası) tutarında kredi temin edilmesi için; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesi hükmü doğrultusunda, Belediyemiz adına borçlanma için her türlü sözleşmeyi ve evrakı İmzalamaya, kredi taksitlerinin ertelenmesi veya öne çekilmesi ve vadesinin değiştirilmesini talep etmeye, anapara faiz denetim gideri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vb. krediden kaynaklanan geri ödemelerde kullanılmak üzere adımıza açılacak teminat hesabına virman talimatı vererek kredi taksitlerinin aktarılmasını sağlamaya, Belediyemizin mülkiyetindeki her türlü menkul ve gayrimenkul ile diğer gelirlerimizi ipotek vermeye ve bloke etmeye, Belediyemizin her türlü hak ve alacaklarını terkin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi rehin vermeye, mevcut mevzuatı ve meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde krediye konu işle ilgili her işlemi yapmaya ve eksik işleri tamamlamaya; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/d bendine göre borçlanma yapmaya ve yine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g bendi uyarınca bu hususlarda düzenlenecek her türlü sözleşmeyi imzalama hususunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının yetkilendirilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,