Gündem 13 NİSAN 2021

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13 Nisan 2021 Salı Günü Saat 14:00’de

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2021 Yılı Nisan Ayı

Olağan Toplantı Döneminin II. Birleşim Toplantı Gündemi

 

 

01- Açılış ve yoklama,

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Gündem Dışı Konuşmalar,

04- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi,

05- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Vahap SEÇER

                                                                                                  Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

01-  Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince, (II) Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinde belirtilen kadroların belirtildiği şekilde değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

02- Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı zabıta personelinin hizmetlerini etkin ve kesintisiz bir şekilde yürütülebilmesi için 10 (on) adet elektrikli bisikletin 2021 yılında edinilecek taşıtlar (T1) cetveline eklenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

03- Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmalar kapsamında dağıtılacak olan Lavanta Fidelerinin sayılarının idarece belirlenmesi ve ücretinin %30’nun üreticilerimiz tarafından karşılanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

04- Kadın Konukevi hizmetinden faydalanacak kadınlar ve çocukları için günlük harçlık miktarlarının belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

05- Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca Akdeniz İlçesinde bulunan Çamlıbel Balıkçı Barınağı ve Yat Limanında hizmet veren atık kabul tesisinde; gemilerin faaliyetleri esnasında oluşan atıkların tesise verilebilmesinin teşvik edilmesi, yasadışı atık boşaltımının engellenerek doğal yaşamın korunabilmesi adına, “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ”le belirlenen ücret tarifelerinde indirim yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Temizlik Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

06- 2020-2024 yılı Mersin Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planının kalan yılları için güncellenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

01- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.01.2021 tarihli ve 15 sayılı kararıyla onaylanan Mezitli İlçesi Küçük Sanayi Sitesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresinde edilen 581 adet itiraz ile ilgili konunun görüşülmesi,

02- Mut İlçesi, Kültür Mahallesi, 11 ada 255 parsele ilişkin Akaryakıt ve Servis İstasyonu yapılması amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

03- Tarsus İlçesi, Ulaş Mahallesi, 108 ada 952 No.lu parselin "E:0.05, Yençok:6.50 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisleri Alanı ve 10 m İmar Yolu" olarak işaretlenmesi için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Tarsus Belediye Meclisi’nin 02.03.2021 tarihli ve 68 sayılı kararı ile ilgili konunun görüşülmesi,

04- Tarsus İlçesi, Gaziler Mahallesi, 4864 ada 1 No.lu parsel, 1441 ada 1, 2, 3 No.lu parseller, 1448 ada 1, 2, 3 parseller ve 2936 ada 1, 2, 3 parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Tarsus Belediye Meclisi’nin 02.03.2021 tarihli ve 69 sayılı kararı ile ilgili konunun görüşülmesi,

05- Tarsus İlçesi, Kalburcu Mahallesi, 170 ada 1 No.lu parselin “Yükseköğretim Tesisi Alanı” ve kısmen “İmar Yolu” olarak işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Tarsus Belediye Meclisi’nin 02.03.2021 tarihli ve 70 sayılı kararı ile ilgili konunun görüşülmesi,

06- Tarsus İlçesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Notları Revizyonuna ilişkin Tarsus Belediye Meclisi’nin 02.03.2021 tarihli ve 71 sayılı kararı ile ilgili konunun görüşülmesi,

07- Mezitli IV. Etap (Tece-Davultepe Kıyı Kesimi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile Mezitli IV. Etap (Tece-Davultepe Kıyı Kesimi) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu’na askı ilan süresi içerisinde gelen itirazlar ile ilgili konunun görüşülmesi,

08- Mülkiyeti idaremize ait Mezitli İlçesi, Kuzucu Mahallesi, 246 parsel nolu 3.380 m² yüzölçümlü taşınmazın 14/08/2020 tarihli ve 457 sayılı BŞB Meclisi kararı ile soğuk hava deposu olarak kullanılmak üzere Mezitli Belediyesi adına olan tahsisinin iptal edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

09- Gülnar İlçesi, 286 ada, 11 parselde bulunan Üniversite binasının onarımının yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi,

10- Büyükşehir Belediyemiz adına kayıtlı ve kullanımına ihtiyaç duyulmayan 1 adet ULV cihazının Arhavi Belediye Başkanlığı’nın hizmetlerinde kullanılması için hibe edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,