Gündem 12 EKİM 2021

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12 Ekim 2021 Salı Günü Saat 14:00’te

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2021 Yılı Ekim Ayı

Olağan Toplantı Döneminin I. Birleşim Toplantı Gündemi

 

 

01- Açılış ve yoklama,

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Gündem Dışı Konuşmalar,

04- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi,

05- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Vahap SEÇER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

01- 16.08.2021 tarihli Bağımsız Denetçi Raporuna istinaden 03.09.2021 tarihinde toplanan Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul kararı doğrultusunda; Bağımsız Denetçi Raporunda belirtilen 53.181.575-TL’lik (elliüçmilyonyüzseksenbirbinbeşyüzyetmişbeşTürkLirası) sermayenin tamamlanması ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

02- “Katı Atık Aktarma İstasyonlarının İşletilmesi ve Belediye Atıklarının Katı Atık Aktarma İstasyonlarından Düzenli Depolama Tesislerine Taşınması” işinin sözleşme süresinin en yakın mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayı geçmeyecek şekilde ihale edilebilmesi ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

03- Mersin Büyükşehir Belediye Görev Yetki Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

04- Büyükşehir Belediyemizin stratejik planı çerçevesinde ilimizin ihtiyaç duyduğu yatırımlar öncelik sırasına göre planlanmış ve bütçeye konulan ödenek çerçevesinde projeler hazırlanarak yapım ihalelerine başlanmış ve yarım kalan yatırımlar halen devam etmektedir. Stratejik plan çerçevesinde devam eden yatırımların tamamlanması ile ilimiz için acil ihtiyaç duyulan yeni yatırımlara (alt yapı, üst yapı ve sosyal-kültürel alanlarda) başlanabilmesi amacıyla borçlanmaya gidilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.11.2020 tarih ve 683 sayılı kararı ile 2021 yılı bütçesine iç borçlanma yapılabilmesi amacıyla faiz hariç 265.000.000,00.TL (İkiyüzaltmışbeşmilyonTürkLirası) borçlanma yetkisi kabul edilmiş olup; bu kapsamda, İller Bankası veya ticari bankalardan faiz hariç 265.000.000,00-TL’ye (ikiyüzaltmışbeşmilyonTürkLirası) kadar kredi kullanma, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapma ve eksik işleri tamamlama, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/d bendine göre borçlanma yapma ve yine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g bendi uyarınca bu hususlarda düzenlenecek her türlü sözleşmeyi imzalama hususlarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yetkilendirilmesi ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

05- Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 2384 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

06- Anamur İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 1043 nolu parselin “Tarımsal Amaçlı Sanayi ve Depolama Alanı (Taks:0.80 Yençok:16.00 m)” olarak işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

07- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.06.2021 tarih ve 267 sayılı kararı ile değerlendirilen Mezitli II. Etap (Mezitli Planlama Bölgesi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı’na askı ilan süresi içerisinde gelen itirazlar ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

08- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2021 tarihli ve 268 sayılı kararı ile değerlendirilen Mezitli IV. Etap (Tece - Davultepe Kıyı Kesimi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile Mezitli IV. Etap (Tece - Davultepe Kıyı Kesimi) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu’na askı ilan süresi içerisinde gelen itirazlar ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

09- Akdeniz Belediye Meclisi'nin 04.06.2021 tarih ve 76 sayılı kararı ile İdareye iletilen Mersin İli, Akdeniz İlçesi Bahçe ve Barış Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 1. Bölge 1. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

10- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 06.08.2021 tarih ve 141 sayılı kararı ile Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çiftlik Mahallesi, 10478 ada 31 nolu parselin "İbadet Alanı" olarak işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

11- Silifke İlçesi, Gazi Mahallesi, 248 ada 115 no.lu parselin batısında bulunan “Park Alanı”na, “Trafo Alanı” işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi.

 

12- Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 1094 ada 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

13- Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 1115 ada 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

14- Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi 146 ada 2 parselin “Otopark Alanı” olarak işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

15- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2021 tarihli ve 330 sayılı kararı ile değerlendirilen “Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kuzey Kent Girişi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu”na askı ilan süresi içerisinde gelen itirazlar ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

16- Belediyemiz ve Erdemli Belediye Başkanlığı’na karşı açılan dava kapsamında, mülga Kargıpınarı Belediye Meclisi’nin 10/12/2012 tarih ve 19 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının iptaline karar verilmiş, anılan karara karşı Hukuk Müşavirliğimizce temyiz yoluna başvurulmuş ve temyiz başvurumuz kabul edilerek, Danıştay 6. Dairesinin 24/12/2020 tarih 2016/13431E. ve 2020/13590K. sayılı ilamı ile Mersin 2. İdare Mahkemesince verilen 29/04/2016 tarih 2015/207E. ve 2016/727K. Sayılı kararın bozulmasına karar verilmiş olup; kararın gerekçesine uygun işlem tesis edilmesi ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

17- Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 1449 ada, 12 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

18- Akdeniz İlçesi, Yaka Mahallesi, 9493 ada 15, 16, 17, 18 ve 26 No.lu parseller ile 11396 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

19- Mut İlçesi, Fakırca Mahallesi, 190 ada 16 parselde yapılması planlanan Akaryakıt ve Servis İstasyonu talebine ilişkin ilgili Bakanlıkça Kamu Yararı Kararı alınması ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

20- H. Okan Merzeci Bulvarı ile Nevit Kodallı Caddesi Kesişimine Katlı Kavşak Projesi ve Yaya Üst Geçitlerinin İmar Planlarına işaretlenmesi ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

21- Anamur İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 276 ada, 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

22- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 08.07.2021 tarih ve 1259631 sayılı yazısı doğrultusunda; Mersin-Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı plan notlarına eklenen hükümler ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

BİRİMLERDEN GELEN KONULAR

 

01- Mersin'de yaşayan Roman vatandaşlarımızın eğitim, istihdam, barınma, sağlık, kültürel ve sportif faaliyetler gibi hizmetlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla yürütülecek faaliyetleri gerçekleştirmek adına Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu (AKROMFED) arasında yapılması planlanan iş birliği hususunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanına protokol imzalama yetkisinin verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

02- Mersin Üniversitesi ile yapılacak iş birliği neticesinde Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin araştırma faaliyetlerine başlayabilmesi için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanına protokol imzalama yetkisinin verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

03- Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için 2 adet Hasta Nakil Ambulansının 2021 yılında edinilecek taşıtlar (T1) cetveline eklenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

04- Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı havacılık faaliyetleri kapsamında envanterimize kayıtlı helikopterin işletilmesinin yüksek maliyetli olması nedeniyle satışı ve satış için Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

05- Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesi 4005 ve 4086 parsel no.lu taşınmazlarımızın tamamı ile mülkiyeti Toroslar Belediye Başkanlığına ait Osmaniye Mahallesi 5048 ada 3 parsel, Yalınayak Mahallesi 3016 ada 12 parsel, Çavuşlu Mahallesi 420 parsel, 4067 parsel, 74 ada 4 parsel sayılı taşınmazlar ile yine Çavuşlu Mahallesi 4015 parsel sayılı taşınmazın 407633/1021200 hissesine tekabül eden 8.191,08 m²’si, Çavuşlu Mahallesi 2878 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 613/3983 hissesine tekabül eden 613,00 m²’sinin, kıymet takdir raporları doğrultusunda 2.664.648,40 TL fark bedeli Toroslar Belediye Başkanlığına ödenerek, denklik temini sağlanarak takas edilmesi ve Toroslar Belediyesine devredilecek, Çavuşlu Mahallesi 4086 ve 4005 parsellerin imar planında park ve yeşil alan işaretli ve 30.000 m² üzeri olması sebebiyle yapım, işletme ve bakımı ile ilgili tüm haklarının da Toroslar Belediye Başkanlığına devrinin verilmesi hususlarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

06- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görev yapan memur personel ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesine göre sözleşmeli olarak çalışan personele sosyal denge tazminatı ödenmesi ve Büyükşehir Belediye Başkanına 01/01/2022 - 31/12/2023 tarihlerini kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesini Mersin Büyükşehir Belediyesi adına yapmaya yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

07- Anamur Belediye Meclisi’nin 01.10.2021 tarih ve 54 sayılı kararı ile Anamur İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 766 adanın doğusu, 310 adanın batısında bulunan mülkiyetsiz alanın Resmi Kurum Alanı – Adliye Binası olarak işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

08- Aydıncık İlçesi 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Yapımı Hizmet Alımı işi kapsamında hazırlanan “Aydıncık İlçesi 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı” ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

09- Akdeniz Belediye Meclisi'nin 10.09.2021 tarih ve 111 sayılı kararı ile kabul edilen "Akdeniz Kent Merkezi 1. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı" ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

10- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.08.2021 tarih ve 372 sayılı kararı ile değerlendirilen Silifke İlçesi 1. Etap ( Silifke Merkez – Taşucu ) 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı’na askı ilan süresi içerisinde gelen itirazlar ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

11- Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.08.2021 tarih ve 363 sayılı kararı ile kabul edilen Akdeniz İlçesi, Esenli Mahallesi ve Hebilli Mahallesi ile kuzey mahallelere hizmet edecek 15 m. en kesitli Taşıt Yolu planlanmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde gelen 1 adet itiraz ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

12- Akdeniz Belediye Meclisi'nin 06.09.2021 tarih ve 102 sayılı kararı ile Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi sınırları içerisinde 1 adet Trafo Alanı işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

13- Akdeniz İlçesi, Bekirde Mahallesi, 128 ada 9 parsel ve 128 ada 41 parselin güneyindeki Park Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

14- Akdeniz İlçesi, Nacarlı Mahallesi, 567 ada, 1 parsel, 568 ada, 1 parsel, 569 ada, 1 parsel, 572 ada, 28, 29 ve 30 parsel, 325 ada, 1 parsel, 572 ada, 29 parsel, 534 ada, 1 parsel, 361 ada, 1 parsel, 540 ada, 1 ve 2 parsel, 572 ada, 25 ve 27 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

15- İdaremiz aleyhine açılan davada, Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, 4068 ada 1 parseli kapsayan alanda Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi ve Toroslar Belediye Meclisi kararlarının iptali talep ve dava edilmiş olup “dava konusu işlemlerin iptaline” karar verilmiştir. Mahkeme kararı doğrultusunda 2577 sayılı Kanun’un 28. Maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

16- Toroslar Belediye Meclisi’nin 17.05.2021 tarih ve 80 sayılı kararı ile Toroslar İlçesi, Belenkeşlik Mahallesi, 160 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

17- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24/05/2021 tarihli kararı ile kabul edilen Ticari Taksi Yönetmeliği’nin Ticari Taksi Olarak Çalışacak Araçlarda Aranacak Şartlar başlıklı 24. Maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

18- Ticari plakalı araçların çekme sürelerinin askıya alınmasının 3 yıl olarak revize edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,