Gündem 10 AĞUSTOS 2021

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10 Ağustos 2021 Salı Günü Saat 14:00’de

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2021 Yılı Ağustos Ayı

Olağan Toplantı Döneminin I. Birleşim Toplantı Gündemi

 

 

01- Açılış ve yoklama,

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Gündem Dışı Konuşmalar,

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

05- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi.

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Vahap SEÇER

                                                                                                     Büyükşehir Belediye Başkanı

 

BİRİMLERDEN GELEN KONULAR

 

01- Başkanlık Makamı tarafından 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. Maddesinin 1. Fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 17. Maddesinin 1. Fıkrası doğrultusunda yeniden görüşülmek üzere Meclis’e iade edilen 13/07/2021 tarihli ve 333 sayılı kararının (5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinin (d) ve (e) bendi gereğince, İller Bankası veya ticari bankalardan faiz hariç 265.000.000,00-TL (ikiyüzaltmışbeşmilyonTL) kredi kullanmaya, Belediyemiz adına borçlanma için her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya, kredi taksitlerinin ertelenmesi veya öne çekilmesi ve vadesinin değiştirilmesini talep etmeye, anapara faiz denetim gideri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vb. krediden kaynaklanan geri ödemelerde kullanılmak üzere adımıza açılacak teminat hesabına virman talimatı vererek kredi taksitlerinin aktarılmasını sağlamaya, Belediyemizin mülkiyetindeki her türlü menkul ve gayrimenkul ile diğer gelirlerimizi ipotek vermeye ve bloke etmeye, Belediyemizin her türlü hak ve alacaklarını terkin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi rehin vermeye, mevcut mevzuatı ve meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde krediye konu işle ilgili her işlemi yapmaya ve eksik işleri tamamlamaya; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/d bendine göre borçlanma yapmaya ve yine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g bendi uyarınca bu hususlarda düzenlenecek her türlü sözleşmeyi imzalama hususunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap SEÇER’in yetkilendirilmesi) görüşülmesi,

02- 2021 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesinde yer alan Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ruhsatlandırma ve Denetim Şube Müdürlüğünün "Not" kısmında öğrenci servis araçlarından ücret alınmama tarihinin 31.07.2021 yerine 31.12.2021 olarak değiştirilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

03- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 2021 Mali Yılı bütçesinin Taşıt Kiralama Giderleri bütçe kodundan 24.000.000,00-TL ve İş Makinesi Kiralama Gideri bütçe kodundan 12.000.000,00-TL olmak üzere toplam 36.000.000,00-TL’nin (otuzaltımilyonTL) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na aktarılması ile ilgili konunun görüşülmesi,

04- ÖSYM tarafından yapılan 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında Açık Öğretim Fakülteleri hariç olmak üzere; Türkiye'de yerleşik Devlet Üniversitelerinin en az 4 yıllık bölümlerini kazananlar ile Türkiye ve KKTC'de yerleşik Vakıf Üniversitelerinin en az 4 yıllık bölümlerini tam burslu (Şehit ve Gazi ailelerinin çocuklarının bursluluk oranına bakılmaksızın) kazanan ve ailesi Mersin'de ikamet eden öğrencilerin ödüllendirilerek ilk yıl için karşılıksız 1.600-TL (binaltıyüzTL) öğrenim yardımında bulunulması ve ödemelerin Belediyemiz imkânları doğrultusunda bir veya birkaç defada yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi,

05- Mut Belediye Meclisi'nin 06.07.2021 tarih ve 83 sayılı kararı ile; Mut İlçesi, Yapıntı Mahallesi, 130 ada 4 nolu parselde “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Zeytinyağı Üretim Tesisi)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili konunun görüşülmesi,

06- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 08.07.2021 tarih ve 1259631 sayılı yazısı doğrultusunda; Mersin-Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı plan notlarına eklenen hükümler ile ilgili konunun görüşülmesi,

07- Belediyemiz ve Erdemli Belediye Başkanlığı’na karşı Mersin 2. İdare Mahkemesinin 2015/207E. Sayılı dosyası ile açılan dava kapsamında, mülga Kargıpınarı Belediye Meclisi’nin 10/12/2012 tarih ve 19 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının iptaline karar verilmiş, anılan karara karşı Hukuk Müşavirliğimizce temyiz yoluna başvurulmuş ve temyiz başvurumuz kabul edilerek, Danıştay 6. Dairesinin 24/12/2020 tarih 2016/13431E. ve 2020/13590K. sayılı ilamı ile Mersin 2. İdare Mahkemesince verilen 29/04/2016 tarih 2015/207E. ve 2016/727K. Sayılı kararın bozulmasına karar verilmiş olup; kararın gerekçesine uygun işlem tesis edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

08- Mezitli Belediye Meclisi’nin 09.07.2021 tarih ve 120 sayılı kararı ile kabul edilen; Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 2741 parselin kuzeyinde bulunan Park Alanına, Yenişehir İlçesi, Çiftlik Mahallesi, 215 ada 3 parselin kuzeyinde bulunan Park Alanına, Yenişehir İlçesi, Çiftlik Mahallesi, 231 ada 2 parselin batısında bulunan Park Alanına, “Trafo Alanı” işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

09- Akdeniz Belediye Meclisi'nin 04.06.2021 tarih ve 76 sayılı kararı ile kabul edilen; "Mersin İli, Akdeniz İlçesi Bahçe ve Barış Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 1. Bölge 1. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı” ile ilgili konunun görüşülmesi,

10- Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi 2384 parselde "Turizm (Eko Turizm) Alanı" yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili konunun görüşülmesi,

11- Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 711 ada 9 parselin Özel Sağlık Tesisi Alanı yapılması amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

12- Akdeniz Belediye Meclisi'nin 09.07.2021 tarih ve 91 sayılı kararı ile; Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, 138 ada 5, 6, 7 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

13- Akdeniz İlçesi, Bahçe Barış ve Mahmudiye Mahallelerini kapsayan, sınırları kuzeyde Bahçeler Caddesi (111. Cadde), güneyde İstiklal Caddesi, batıda Burhan Felek Caddesi, doğuda 4818 Sokak ve 4812 Sokak ile çevrili “2. Bölge Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı”na ilişkin çalışmaların Akdeniz İlçe Belediyesi ile eşgüdüm içerisinde Mersin Büyükşehir Belediyesince yürütülmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

14- Mezitli Belediye Meclisi’nin 09/07/2021 tarihli ve 119 sayılı kararı ile; Mezitli İlçesi, Akarca Mahallesi, 808 parsele ilişkin “Teknik Altyapı Alanı (Prina Tesisi)” amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili konunun görüşülmesi,

15- Erdemli Alata Hal Tesisinde bulunan 52 bağımsız bölümün 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin e) bendine istinaden satışı ve satış için için Mersin Büyükşehir Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

16- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’te değişiklik yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi,

17- Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı’nın hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için 10 adet Cenaze Nakil Aracının 2021 yılında edinilecek taşıtlar (T1) cetveline eklenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

18- Silifke Belediye Meclisi'nin 05/08/2021 tarihli ve 2021/67 sayılı kararı ile uygun görülen "Silifke Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek Yapılması" ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

 

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

01- Toroslar I. Etap (Arpaçsakarlar ve Çevresi) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’na gelen itirazlara ilişkin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

02- Tarsus İlçesi, İncirlikuyu Mahallesi’nde yer alan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

03- Silifke İlçesi, Akdere Mahallesi, 104 ada 424-427 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

04- Yenişehir İlçesi, Emirler Mahallesi, 110 ada, 31 parsel numaralı taşınmaza “Eko Turizm” yapılması amacıyla ilgili Bakanlıktan (Bakan imzalı) kamu yararı kararı alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

05- Bozyazı Belediye Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; Bozyazı İlçesi, Çopurlu Mahallesi, 423 ada, 5 parsel ile Bozyazı Mahallesi, 313 ada 9 nolu parselin kuzeyi, 313 ada 1 nolu parselin doğusunda kalan park alanına ilişkin, ortak proje kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

06- Akdeniz İlçesi, Esenli Mahallesi ve Hebilli Mahallesine hizmet edecek 15 m. en kesitli Taşıt Yolu amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

07- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 17.05.2021 tarih ve 55 sayılı kararı ile; Akdeniz İlçesi, Karacailyas Mahallesi, 8393 ada 11 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

08- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda; Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 836 ada, 71 parsele ilişkin Askeri Alan amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği için kurum görüşü verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

09- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın talebi yazısı doğrultusunda; Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 836 Ada 71 Parsel ile ilgili Askeri Alan amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği için kurum görüşü verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

10- Erdemli Belediye Meclisi’nin 17.05.2021 tarih ve 69 sayılı kararı ile onaylanan; Erdemli İlçesi, muhtelif mahallelerde trafo alanı işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

11- Mut Belediye Meclisi’nin 01.07.2019 tarih ve 72 sayılı kararı ile; Mut İlçesi, Meydan Mahallesi, 796 ada 1 parselin ‘Cami Alanı’ olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

12- Erdemli Belediye Başkanlığı’nın 14.06.2021 tarih ve 6401 sayılı yazısı doğrultusunda idaremizce hazırlanan Erdemli İlçesi, Kargıpınarı Mahallesi 304 ada 1 parselde Resmi Kurum Alanı (Emniyet Hizmet Binası) İşaretlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

13- Mut ve Gülnar İlçeleri sınırlarında bulunan muhtelif mahalle yollarının yol ağına alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

14- Erdemli-Mezitli İlçe Sınırına ilişkin Erdemli Belediye Meclisi’nce uygun görülerek onaylanan 02.07.2018 tarih ve 133 sayılı karar ile söz konusu sınırın uygun olmadığı yönünde alınan Mezitli Belediye Meclisi’nin 01.10.2018 tarih ve 155 sayılı kararının; 5393 sayılı Kanun’un 7. maddesi gereğince birlikte değerlendirilmesi ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

15- Silifke İlçesi 1. Etap (Silifke-Merkez, Taşucu Planlama Bölgesi) 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı’na gelen itirazlar ile ilgili,  İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu'na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

16- 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali için 250.000-TL + KDV’lik desteğin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 2021 Mali Yılı bütçesinden karşılanabilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

17- Yenişehir İlçesi, Akkent Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 43 No.lu kafeteryanın, 5 (beş) yıllığına Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.’ye bedeli karşılığında işletme hakkının verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mersin Büyükşehir Belediye’sinin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

18- Mersin Soli Pompeipolis Yüzme Maratonu, Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu ve Uluslararası Mersin Maratonu organizasyonlarının gelir ve giderleri ile birlikte Belediyemiz şirketlerinden Büyükşehir İmar İnşaat Turizm Otopark Elektrik Üretim Reklam ve Organizasyon San ve Tic. A.Ş. ile müşterek düzenlenmesine ilişkin, şirket ile sözleşme yapmak üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı’na protokol imzalamak üzere yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Mersin Büyükşehir Belediye’sinin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

19-  Erdemli İlçesi, Tömük Mahallesi, 211 ada, 1 No.lu parselde bulunan Tömük Belediye Hizmet Binasının 2. katında bulunan 2 adet odanın Başkanlıkları zimmetinde bulunan oy sandıkları ile oy verme kabinlerinin muhafaza edilebilmesi amacıyla Erdemli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na bedelsiz olarak 5 (beş) yıllığına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,