Gündem 08 NİSAN 2021

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08 Nisan 2021 Perşembe Günü Saat 14:00’de

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2021 Yılı Nisan Ayı

Olağan Toplantı Döneminin I. Birleşim Toplantı Gündemi

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Gündem Dışı Konuşmalar,

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

05- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Vahap SEÇER

                                                                                                     Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 08 NİSAN 2021 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

01-  Mersin Büyükşehir Belediyesi 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi,

02- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Başkanlık Divanı” başlığını taşıyan 19. Maddesi doğrultusunda; Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri arasından, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere gizli oy ile Meclis 1. Başkan Vekili ve Meclis 2. Başkan Vekili’nin seçilmesi,

03- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Başkanlık Divanı” başlığını taşıyan 19. Maddesi doğrultusunda; Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri arasından, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere gizli oy ile Meclis Kâtipliğine 2 Asıl, 2 Yedek üye seçilmesi,

04- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 16. Maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 20. Maddesi doğrultusunda; 1 yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oy ile Belediye Encümeni’ne 5 üye seçilmesi,

05- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 15. Maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. Maddesi doğrultusunda; işari oylama ile ihtisas komisyonlarına üye seçilmesi,

06- 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun'un 90. Maddesi doğrultusunda; Toros Vergi Dairesi Müdürlüğünce oluşturulacak satış komisyonlarında görev yapmak üzere işari oylama ile 1 asıl, 1 yedek üyenin seçilmesi,

07- Zabıta personelinin hizmetlerini etkin ve kesintisiz bir şekilde yürütülebilmesi için 10 (on) adet elektrikli bisikletin 2021 yılında edinilecek taşıtlar (T1) cetveline eklenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

08- “Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği”, “C Plaka Yönetmeliği”, “Ticari Taksi Yönetmeliği” ve “Toplu Taşıma Araçları (Özel Halk Otobüsü ve Minibüs) Yönetmeliği”nin revize edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

09- Mut İlçesi, Sarıveliler Mahallesi, 224 ada 68 parsel numaralı 1240,97 m² yüzölçümlü tarla niteliğindeki taşınmazın mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz olarak bağışlanması ile ilgili konunun görüşülmesi,

10- Erdemli İlçesi, Tapureli Mahallesi, 102 ada, 129 parsel numaralı 1405,88 m² yüzölçümlü tarla niteliğindeki taşınmazın mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz olarak bağışlanması ile ilgili konunun görüşülmesi,

11- Belediyemiz Kadın Konukevi hizmetinden yararlanan kadınlar ve çocuklar için günlük harçlık miktarının belirlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

12- 2020-2024 yılı Mersin Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planının kalan yılları için güncellenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

13- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’te değişiklik yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi,

14- MESKİ Genel Müdürlüğü’nün 19.03.2021 tarihli ve 22805 sayılı yazısı doğrultusunda;  Anamur İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 179 ada 41 numaralı taşınmazın “BHA-MESKİ Teknik Hizmetler Birimi” olarak işaretlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

15- Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesi, 9416 ada 1 parsel, 1969-2055 parseller ile yakın çevresinde yer alan orman alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

16- Mut İlçesi, Yazalanı Mahallesi, 916 ada kuzeyinde bulunan alan Park Alanı ve Civciv Mahallesi, 489 ada 24, 25 ve 51 nolu parsellerin Belediye Hizmet Alanı iken 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 'Kültürel Tesis Alanı' olarak planlanması ile ilgili konunun görüşülmesi,

17- Mut Belediye Meclisi'nin 04.03.2021 tarihli ve 39 sayılı kararı doğrultusunda; Mut İlçesi, Meydan Mahallesi, 479 ada 23 parsel ile 485 ve 486 adalarda yapı adalarının düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili konunun görüşülmesi,

18- Mut Belediye Meclisi'nin 04.03.2021 tarihli ve 40 sayılı kararı doğrultusunda; Mut İlçesi, Yazalanı Mahallesi, 979 ada 16 parselin ‘Spor Alanı’ olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili konunun görüşülmesi,

19- Mut Belediye Meclisi'nin 01.09.2020 tarihli ve 61 sayılı kararı doğrultusunda; Mut İlçesi, Yazalanı Mahallesi, 904 ada 7 parselin güneyinde kalan park alanı içerisine ‘Trafo Alanı' işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

20- Silifke Belediye Meclisi'nin 01.02.2021 tarihli ve 8 kararı ile reddedilen; Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi, 8942 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

21- Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 11475 ada 1 parsel ve çevresine (Akdeniz Sebze ve Meyve Ürünleri Değerlendirme ve Pazarlama Tesisleri içerisinde) ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

22- Tarsus İlçesi, Ağzıdelik - Baharlı Mahalleleri sınırları içerisinde ‘Tatlı Su Boru Hattı’ işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili konunun görüşülmesi,

23- Tarsus Belediye Meclisi’nin 02.03.2021 tarih ve 67 sayılı kararı doğrultusunda; Tarsus İlçesi, Yeni Mahallesi 4150 ada 1 nolu parselin “Ticaret ve Konut (TİCK) Alanı” olarak işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan tadilatı ile ilgili konunun görüşülmesi,

24- Toroslar İlçesi Yalınayak Mahallesi, 3964 ada 1, 2, 10, 12 parsellere ilişkin mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanarak Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.02.2021 tarih ve 80 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz ile ilgili konunun görüşülmesi,

25- Erdemli İlçesi, Alibeyli Mahallesinde Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 43.maddesine göre Erdemli Belediyesince kurulan Yerleşik Alan Tespit Komisyonu tarafından hazırlanan, Yerleşik Alan Sınırları ile ilgili konunun görüşülmesi,

26- Mersin-Aydıncık İlçesi 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Yapımı Hizmet Alımı işi kapsamında hazırlanan “Aydıncık İlçesi 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı” ile ilgili konunun görüşülmesi,

27- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.01.2021 tarih ve 26 sayılı kararı ile değerlendirilen; Mezitli II. Etap (Mezitli Planlama Bölgesi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı’na askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili konunun görüşülmesi,

28- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.02.2021 tarih ve 74 sayılı kararı ile onaylanan; Silifke İlçesi 1. Etap (Silifke Merkez, Taşucu Planlama Bölgesi) 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı'na askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili konunun görüşülmesi,

29- Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca Akdeniz İlçesinde bulunan Çamlıbel Balıkçı Barınağı ve Yat Limanında hizmet veren atık kabul tesisinde; gemilerin faaliyetleri esnasında oluşan atıkların tesise verilebilmesinin teşvik edilmesi, yasadışı atık boşaltımının engellenerek doğal yaşamın korunabilmesi adına, “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ”le belirlenen ücret tarifelerinde indirim yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi,

30- Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmalar kapsamında dağıtılacak olan Lavanta Fidelerinin sayılarının idarece belirlenmesi ve ücretinin %30’nun üreticilerimiz tarafından karşılanması ile ilgili konunun görüşülmesi.

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 08 NİSAN 2021 PERŞEMBE GÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

01-  Yenişehir Belediye Meclisi’nin 05.10.2020 tarih ve 171 sayılı kararı ile onaylanan; Yenişehir I. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

02- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 05.10.2020 tarih ve 170 sayılı kararı ile onaylanan; Yenişehir II. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

03- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 05.10.2020 tarih ve 169 sayılı kararı ile onaylanan; Yenişehir III. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

04- Akdeniz-Toroslar-Yenişehir ve Mezitli İlçeleri 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı’nda batıda Efrenk (Müftü) Deresi, kuzeyde GMK Bulvarı ile çevrili Mersin Kent Merkezini kapsayan bölgede, Akdeniz Belediye Başkanlığı tarafından hazırlatılan ve 03.12.2020 tarihli 25572 sayılı yazı ile İdareye iletilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik teklifleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

05- Tarsus İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 229 ada, 4, 5, 6 ve 8 parsellerin “Ticaret-Konut Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

06- Mut Belediye Meclisi’nin 04.03.2021 tarih ve 38 sayılı kararı doğrultusunda; Mut İlçesi Doğancı Mahallesi 457 ada 15 ve 17 nolu parseller arasında ‘Trafo Alanı’ planlanmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

07- Mut İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 121 ada 8 No.lu parselde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (Zeytinyağı Üretim Tesisi) olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

08- Mut Belediye Meclisi’nin 01.02.2021 tarih ve 25 sayılı kararı doğrultusunda; Mut İlçesi, Barabanlı Mahallesi 142 ada 64 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

09- Erdemli İlçesi, Lemas Mahallesi 330 ada 1 parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak işaretlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

10- Erdemli Belediye Meclisi’nin 01.12.2020 tarih ve 120 sayılı kararı doğrultusunda; Erdemli İlçesi Muhtelif Mahallelerde Trafo Alanı İşaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

11- Toroslar İlçesi, Yavca Mahallesi, 1235 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

12- İdaremiz aleyhine açılan davada; tapuda Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, 1979 parseli kapsayan alanda Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.07.2018 tarih ve 560 sayılı kararı ile kabul edilen Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile anılan plana yapılan itirazın reddine ilişkin 12.10.2018 tarih ve 700 sayılı meclis kararının iptalinin talep ve dava edilmiş olup, Mersin 2. İdare Mahkemesi'nin 16.10.2019 tarih ve 2018/1564E. 2019/1127K. sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” karar veren mahkeme kararı doğrultusunda 2577 sayılı Kanun’un 28. maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

13- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 09.11.2020 tarihli ve E.237261 sayılı talebi doğrultusunda; Erdemli İlçesi, Kızkalesi Mahallesi Kıyı Koruma Yapıları ve Rekreatif Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tekliflerine ilişkin kurum görüşü verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu‘na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

14- Mersin sınırları dâhilinde ikamet eden, 2020 yılında ulusal ve uluslararası düzeyde spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren veya derece alan sporcular, antrenörler, teknik yönetim ve öğrencilere ödül verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

15- 14 - 18 yaşları arasındaki gençleri kapsayan ve gençlere; yabancı kültürleri tanıma, kalıcı dostluklar geliştirme, yabancı coğrafyaları, farklı kültürleri ve o kültürü yaşayan insanları, önemli tarihi ve turistik merkezleri yerinde görerek tanıma fırsatı veren bir gençlik değişim programı olan “Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı Yönetmeliği” ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

16- Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerini içeren Denetim Komisyonu raporunun Meclisin bilgisine sunulması.