Gündem 08 HAZİRAN 2021

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08 Haziran 2021 Salı Günü Saat 14:00’de

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2021 Yılı Haziran Ayı

Olağan Toplantı Döneminin I. Birleşim Toplantı Gündemi

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Gündem Dışı Konuşmalar,

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

05- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi.

         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Vahap SEÇER

                                                                                                     Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

01- Başkanlık Makamı tarafından 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. Maddesinin 1. Fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 17. Maddesinin 1. Fıkrası doğrultusunda yeniden görüşülmek üzere Meclis’e iade edilen; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi ve Kazanlı Mahallesi, AVES-ATAŞ arası Boru Hattı İşaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24/05/2021 tarihli ve 216 sayılı kararının görüşülmesi,

 

02- İtfaiye Daire Başkanlığının hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi ile can ve mal güvenliğinin sağlanması için 20 adet İtfaiye arazözünün 2021 yılında edinilecek taşıtlar (T1) cetveline eklenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

01- Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Yenişehir İlçesi Bahçe Mahallesi, 3136 ada 1 No.lu 10.689,00 m² yüzölçümlü ve 2 parsel No.lu 7.366,00 m² yüzölçümlü, imar planında B.H.A olarak işaretli taşınmazların Su Müzesi ve Çevre Düzenleme projesi yapılmak üzere 25 (yirmi beş) yıl süre ile Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

02- Anamur İlçesi 1. Etap (Merkez, Ören, Bozdoğan, Kaşdişlen Bölgeleri) 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı’na (Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.02.2021 tarihli ve 76 sayılı kararı) gelen itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

03- Tarsus İlçesi, Yenice ve Çevresine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna gelen 12 adet itiraz ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına (Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.01.2021 tarihli ve 28 sayılı kararı) gelen 9 adet itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu'na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi.