Engelsiz web sitesi için tıklayınız
 • Birimlerimiz
 • Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı

Görevleri

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Görevleri

 1. Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yollar yapmak veya yaptırmak, bu yolların karla mücadele çalışmalarını yürütmek; bu yollarda gerekli görülen yerlerde sanat yapıları, kavşak, orta orta kaldırım, kaldırım, tretuvar, köprüyol, köprü, taşıt alt ve üst geçitleri, yaya alt ve üst geçitleri yapmak veya yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yol harcamalarına katılma paylarını takip etmek,
 2. Asfalt, bordür, kilit taşı, oturtulmuş, alt temel ve temel malzemesi gibi malzemeleri üretmek, temin etmek, imal etmek, naklini, serme-sıkıştırma çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,
 3. Asfalt, sathi kaplama ve diğer üstyapı çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,
 4. Büyükşehir belediyesinin görev ve yetki alanı sınırları içinde kalan Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne DSİ tarafından protokol ile devredilen derelerin bakımı, ıslahını ve temizliği yapar, protokol dışında kalan derelerin olağanüstü ve acil durumlarda DSİ ile koordineli olarak bakımını, ıslahını ve temizliğini yapabilir.
 5. Birimin görevleri kapsamında taş ocakları, şantiyeler ve ilgili diğer tesisleri projelendirmek, kurmak ve işletmek,
 6. Bünyesinde bulunan taş ocakları, asfalt şantiyesi ve diğer tesislerde kullanılan makina, araç ve gereçlerin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,
 7. Yıkıma hazır hale getirilen yapıların güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlayarak yıkımlarını yapmak veya yaptırmak,
 8. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile koordinasyon sağlanarak bölgenin öncelikli ihtiyaçlarını tespit etmek, plan ve program hazırlamak,
 9. Doğal afetlerin yarattığı olumsuz fiziki etkilerin kaldırılmasına yönelik çalışmaları yürütmek,
 10. Altyapı Koordinasyon Merkezinin sekretarya hizmetlerini yürütmek,
 11. Büyükşehir sınırları içinde altyapı veri tabanı oluşturmak,
 12. Altyapı çalışmalarını koordine etmek, altyapı kazı ruhsatı vermek, kazıları denetlemek, ruhsata aykırı veya ruhsatsız kazılara cezai müeyyide uygulanmasını sağlamak,
 13. AYKOME bildirimleri doğrultusunda sorumluluk alanındaki yolların asfaltlanmasını gerçekleştirmek,
 14. Birim görev, yetki ve sorumluluğunda yapılan tüm işlerin kalite kontrol hizmetlerini yürütmek, yol ve yapım malzemelerinin fiziksel kimyasal ve mekanik özelliklerini saptamak amacıyla gerekli olan tüm test ve deneyleri yapmak veya yaptırmak,
 15. Görev alanı ile ilgili konularda araştırma ve geliştirme (AR-GE) hizmetlerini yürütmek.
 16. Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanmış ve ilgili kamu kurum ve kuruşlarından gerekli izinleri alınmış projelerin uygulanmasını sağlamak, birim tarafından ihaleli olarak yapılan işlerde projesi olmayan imalatları projelendirmek ve onay işlemleri için Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığına gönderilmesini sağlamak

Birim Haberleri

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185