Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğü

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı-Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğü

Görevleri

Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğü Görevleri

 1. Büyükşehir belediyesinin yetki alanında ve yol ağında bulunan mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yollar yapmak veya yaptırmak,
 2. Asfalt, sathi kaplama ve diğer üstyapı çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, yollarda gerekli görülen yerlerde sanat yapıları, kavşak, orta orta kaldırım, kaldırım, tretuvar, köprüyol, köprü, taşıt alt ve üst geçitleri, yaya alt ve üst geçitleri yapmak veya yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, karla mücadele çalışmalarını yürütmek,
 3. Görev yetki ve sorumluluk alanı yol güzergâhları üzerinde Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından projelendirilecek olan yol, kaldırım, farklı seviyeli kavşak ve köprülerin araziye uygulanmasını sağlamak,
 4. Kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yol harcamalarına katılma paylarını takip etmek,
 5. Asfalt, bordür, beton kilit taşı, oturtulmuş, alt temel ve temel malzemesi gibi malzemelerini üretmek, temin etmek, naklini, serme- sulama-sıkıştırma çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,
 6. Büyükşehir belediyesinin görev ve yetki alanı sınırları içinde kalan Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne DSİ tarafından protokol ile devredilen derelerin bakımı, ıslahını ve temizliği yapar, protokol dışında kalan derelerin olağanüstü ve acil durumlarda DSİ ile koordineli olarak bakımını, ıslahını ve temizliğini yapabilir,
 7. Birimin          görevleri          kapsamında     taş        ocakları,          şantiyeler        ve        ilgili     diğer    tesisleri kurmak ve işletmek, kullanılan makina, araç ve gereçlerin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,
 8. Ocaklarla ilgili bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarla ilgili başvurular ve izin belgeleri alınması ile ilgili yazışmaları yapmak, Maden İşleri Genel Müdürlüğü dosya takibi yapmak, daimi nezaretçi görevlendirmek, resmi kurumlara ödenecek vergi, resim ve harçların zamanında yatırılmasının takibini sağlamak,
 9. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ve Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından yıkıma hazır hale getirilen yapıların güvenlik tedbirlerinin alınmasına müteakip yıkımlarını yapmak veya yaptırmak,
 10. Doğal afetlerin yarattığı olumsuz fiziki etkilerin kaldırılmasına yönelik çalışmaları yürütmek,
 11. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile koordinasyon sağlanarak bölgenin öncelikli ihtiyaçlarını tespit etmek, plan ve program hazırlamak, her takvim yılına ait yatırım programını hazırlayarak karara bağlanmak üzere onaya sunmak, yıllık çalışma programına alınan faaliyetlerin önceliklerine göre sıralamasının yapılmasını ve hazırlanan programa göre yürütülmesini sağlamak,
 12. İlçe hudutları içerinde yolların karla mücadelesinin yapılmasını sağlamak,
 13. Sorumluluğunda bulunan işlerle ilgili ihalesi yapılacak işe ait tüm dokümanları hazırlatmak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre ihalenin yapılması için gerekli olan iş ve işlemleri yerine getirtmek,
 14. Yatırım programı dahilinde ihalesi yapılacak işlere ait teknik şartnameleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 12. maddesi gereğince hazırlatarak, İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne göndermek,
 15. Görev alanıyla ilgili şartname, rehber, teknik yayın, birim fiyat gibi dokümanlarının hazırlanmasını sağlamak,
 16. Yapımı tamamlanan işlere ait gerekli bilgilerin daire başkanlığına tam ve eksiksiz olarak gönderilmesini sağlamak.
 17. Şube müdürlüğünün çalışma konusu, görevleri ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yürütmek,
 18. Personelin yaptığı iş ve işlemleri kontrol etmek, personelin iş tanımını belirleyerek görev tanımlarını ve ilgili talimatları tebliğ etmek,
 19. Birimde görevli personelin başarı ve performans değerlendirmelerini yapmak
 20. Kamu İç Kontrol Rehberi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Risk ve Fırsat Yönetimi Strateji Belgesi, Risk Değerlendirme Prosedürü, Süreç Yönetimi Prosedürü, Performans Göstergeleri Hedef Belirleme Prosedürü çerçevesinde iş ve işlemleri yürütmek,
 21. Birimin entegre yönetim sistemi hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak,
 22. Birimin Stratejik Plan Hazırlık Çalışmalarına katılmak, stratejik planla uyumlu olarak müdürlüğün performans kriterlerini belirlemek.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185