Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Uygunluk ve Ruhsat Şube Müdürlüğü

İtfaiye Dairesi Başkanlığı-Uygunluk ve Ruhsat Şube Müdürlüğü

Görevleri

Uygunluk ve Ruhsat Şube Müdürlüğü Görevleri

 1. Görev alanı ile ilgili araç - gereç ve personel planlamasını yapmak.
 2. Görev alanına giren evrakları incelemek ve ilgili personele havale etmek.
 3. İş ve işlemlerin iş akışına uygun olarak süratli, verimli ve güvenilir yürütülmesini sağlamak.
 4. Sorumluluk alanı içindeki demirbaşların korunmasını, bakımlarının yapılmasını sağlamak.
 5. Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelin performans, işe devamlılık, verimlilik, sorumluluk taşıma vb. gibi işlerin takibini yapmak, devam çizelgelerini kontrolünü yapmak ve gerektiğinde de işlem yapmak.
 6. İnşası tamamlanan bina ve tesisleri; onaylı projeleri ile birlikte Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe göre yerinde denetleyerek uygunluk görüşü vermek.
 7. Mevcut ve yeni binalarda kurulacak işletmelerin işyeri açma ve çalıştırma ruhsatına esas uygunluk görüşü vermek üzere yerinde denetimini yapmak veya yaptırmak.
 8. Gelen talep üzerine yangın güvenlik önlemleri denetimini yapmak.
 9. İlgili kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak itfaiye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olmasını sağlamak.
 10. Görev alanı ile ilgili çalışmalar sırasında iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerin alınması ve uygulanmasını sağlamak.
 11. Gerektiğinde itfai tüm olaylara yerinde katılarak sevk ve organizasyonu sağlamak.
 12. Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.


Uygunluk ve Ruhsat Amirinin görevleri şunlardır:

 

 1. Uygunluk ve Ruhsat Şube Müdürlüğüne bağlı olarak çalışır.
 2. Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereğince işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almak isteyen mevcut ve yeni binalarda kurulacak olan işyerlerinin denetlenmesi ve denetleme sonucunda İşyeri Kontrol Raporunun hazırlamak.
 3. Görev alanına giren iş ve işlemlerin istatistikî verilerin tutulmasını sağlamak.
 4. Müdürlerin vereceği diğer görevleri yapmak.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185