Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü

Ulaşım Dairesi Başkanlığı-Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü

Görevleri

Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Görevleri

Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü, 5216 ve 5393 sayılı Belediyeler Kanunları gereği,  Mersin Büyükşehir Belediyesi Nazım İmar Planı, arazi kullanım kararları ile uyumlu Ulaşım Ana Planı, Dönem Planı ve Uygulama Projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, onaylatmak, uygulamak ve zaman içerisinde uygulamaların etkilerini de gözeterek planları geliştirmekle yükümlüdür. Bu amaçla;

 1.  Kent içi ulaşımla ilgili sorunların tespiti ve bu sorunlara bir sistem bütünlüğü içerisinde çözümler geliştirilmesi için, önlem ve projelere yön vererek bütünleşmiş bir ulaşım sistemini gerçekleştirmek üzere; kentsel ulaşıma ilişkin temel ulaşım planlama ilkelerini saptar, bu ilkeler doğrultusunda ulaşım türlerine ilişkin hedef ve politikaları tanımlar.

 2. Kentin gelecekteki ulaşım sistemlerinin insanların ekonomik, hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımına öncelik verilecek şekilde planlanması yapar veya yaptırır. Bu amaçla; kent içi ulaşımın temel öğesi olan toplu taşımanın; hız (yolculuk süresi), konfor, güvenilirlik, güven ve maliyet unsurlarından oluşan hizmet düzeyini yükseltmek ve ulaşılabilirliğini arttırmak için, Ulaşım Ana Planı doğrultusunda, yol ağının toplu taşım öncelikli kullanımına yönelik projeler hazırlar veya hazırlatır.

 3. Ana ilkeler ve plan kararları doğrultusunda ulaşım talebine uygun sistemleri gerçekleştirmeye ve kentsel ulaşım sistemlerinin hizmet düzeyini yükseltmeye yönelik projeler hazırlar veya hazırlatır.

 4. Kentin mevcut ve gelecekteki ulaşım özelliklerini tespit ederek, ulaşım altyapısını oluşturan yol ağının daha etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla; gerekli önlem ve yatırımlara yön verecek etüt, plan ve proje çalışmalarını yapar veya yaptırır.

 5.  Yayalara sunulan hizmetin iyileştirilmesi amacıyla, kent merkezleri, tarihi kent dokusu ve konut alanlarında bölgenin özelliklerine uygun, yaya öncelikli ve engellilerin ulaşımına kolaylık sağlayıcı önlemler geliştirir, yaya bölgeleri, yaya yolları ve yaya geçitleri konusunda altyapı standartlarını belirler, ulaşım projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında yayaların erişimini ve güvenliğinin sağlanması için gerekli planlamaları yapar veya yaptırtır.

 6. Uzun vadeli, büyük yatırım gerektiren projelerle kısa vadeli ve az yatırımla gerçekleştirilebilecek düzenlemelerin birlikteliğini sağlayacak ulaşım sistem bütünlüğünü gözeten projeler hazırlar veya hazırlatır.

 7. Ulaşım ve Lojistik Ana Planı modellerini günceller, modele bağlı uygulamaları değiştirir. Çıkan sonuçlara göre analiz yapar. Trafik Etki Değerlendirme Analizi, Dolaşım Planı yapar veya yaptırır.

 8.  Proje taşımacılığının geliştirilmesi ve toplam yolculuklar içindeki payının arttırılması amacıyla önlem ve projeler üretmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde uygulamaların gerçekleşmesini sağlamak.

 9.  Ulaşım planı önerilerine göre; yol, tünel ve köprü vb. yapılar için ilgili idarelere görüş bildirir.        

 10. Şehir merkezlerinde çevre ve yaşam kalitesini artırmak maksadıyla trafik sıkışıklığı, hava kirliliği, gürültü, otopark alanları ile ilgili sorunların çözümü için özel araç trafiğini azaltıcı önlemlere yönelik projeler hazırlamak/hazırlatmak.         

 11. Mersin İlinin ulaşım veri tabanını hazırlamak ve verilerin güncel tutulmasını sağlamak.

 12.  Toplu ulaşım sistemleri arasında hat planlaması, güzergâh planlaması ve durak yerlerinin tespit edilerek UKOME Genel Kurulunda karar alınmasını teklif etmek,      

 13. Tüm plan ve projelerin hazırlanması ve uygulanması aşamasında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak.    

 14.  Toplu taşıma araçlarının güzergâhlarında meydana gelebilecek kazı, yol ve asfalt çalışmaları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon kurarak alternatif yol ve güzergâhlar hazırlamak ve hazırlatmak.          

 15. Kendi görev alanını ilgilendiren konularda UKOME’ye teklif sunmak,

 16. UKOME kararları doğrultusunda iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

 17.  Daire Başkanlığı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 18.  Ulaşım Planlama Şefliği  idari yapılanma içerisinde Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğünün alt birimi olup, alt birimin çalışma esas ve usulleri ile görev, yetki ve sorumlulukları dâhilinde bağlı bulunduğu Şube Müdürlüğüne ve Daire Başkanlığına karşı sorumludur.

Birim Fotoğrafları

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185