Engelsiz web sitesi için tıklayınız
 • Birimlerimiz
 • Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Şube Müdürlüğü
Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Şube Müdürlüğü

Ulaşım Dairesi Başkanlığı-Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Şube Müdürlüğü

 • İletişim Bilgileri
 • Şube Müdürü V.Coşkun ERTİNGÜ
 • Telefon0324 533 3841
 • E-Postaukome@mersin.bel.tr
 • Adres

  Palmiye Mah. 1219 Sok. S.Bilgen Apt. No:9 Yenişehir/MERSİN

Görevleri

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Şube Müdürlüğü Görevleri

 1. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre T.C. İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 15 Haziran 2006 tarihli ve 26199 sayılı resmi gazetede yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri yönetmeliği ve 6360 sayılı Ondört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulmasına İlişkin Kanunun 8 inci maddesi kapsamında Ulaşım Koordinasyon Merkezi sekretarya hizmetlerini yürütmek,
 2. Büyükşehir Belediye Başkanının veya görevlendireceği kişinin başkanlığında UKOME toplantılarını düzenlemek, toplantı gündemini hazırlamak, UKOME toplantılarına üye gönderen kurum ve kuruluşlarla irtibat sağlamak ve duyurmak,
 3.  Şahıs, kurumlar, ilgili şube müdürlükleri ya da daire başkanlıklarından gelen ve UKOME’de ele alınması gereken başvuruları, doğrudan ya da kurulacak kabul/ön inceleme birimleri vasıtasıyla kabul etmek,
 4. Görüşme tutanaklarını ve oylama işlerini düzenlemek, imzalattırmak,
 5. Alınan ara kararlar gereği alt komisyonuna havale edilen gündem konularını bir sonraki UKOME toplantısına sunmak üzere alt komisyonu oluşturmak, mahallinde rapor hazırlamak veya hazırlatmak,
 6.  UKOME’ye sunulacak ulaşım ve trafik hizmetleri ile ilgili talepleri, önceden alınmış kararlar veya projeler ile birlikte incelemek ve görüş oluşturmak, bu kapsamda UKOME gündemine girecek olan ulaşım, trafik ve taşımacılıkla ile ilgili konularda ilgili kurum (Emniyet/Jandarma birimlerinin, İlçe Belediyeleri gibi) ve birimlerden (Zabıta Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği gibi) görüş almak,
 7. İlçeleri ilgilendiren ulaşım ve trafik sorunlarının giderilmesine yönelik olarak ilçe belediye başkanlıkları ile emniyet/jandarma trafik birimleri arasında alt komisyon oluşturulmasını sağlamak,
 8.  Acil görüşülmesi gereken konuların komisyon toplantısına getirilmesi durumunda üyelerce oylanarak, uygun görüldüğü takdirde talebin gündem dışı görüşülmesini sağlamak,
 9. UKOME kararlarını yazmak, UKOME Başkanı ve üyelerine imzalatmak, Belediye Başkanı’nın onayına sunmak, onaylanan kararların tebliğ tebellüğünü, dağıtımını ve dosyalama işlemlerini yapmak,
 10. Karayolu kenarında yapılacak ve açılacak tesislere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 17. ve 18. maddesine göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Yer Alan Tesislere Geçiş Yolu İzin Belgesi düzenlenmesi ile ilgili ilke ve kararlar doğrultusunda Geçiş Yolu izin belgesi düzenlemek,
 11. 12.05.2017 tarihli ve 509 Sayılı Meclis kararı ile yürürlüğe giren Mersin Büyükşehir Belediyesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarına dair Yönetmeliğinin Şube Müdürünün Ortak Görev, Yetki ve Sorumlukları başlığı adı altında geçen ve 13’üncü maddede belirtilen görev ve yetkiler yerine getirmek,
 12. Ayrıca 15/06/2006 Resmi Gazete Tarihli ve 26199 Resmi Gazete Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin üçüncü kısmında belirtilen Ulaşım Koordinasyon Merkezinin görev ve yetkileri başlığı altındaki hususlarda sekretarya görevini görmekle yetkilidir

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185