Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı-Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü

 • İletişim Bilgileri
 • Şube Müdürü V.Eylem EREN
 • Telefon0324 533 2124
 • E-Postaturizmvetanitim@mersin.bel.tr
 • Adres

  Çankaya Mah. İstiklal Cad. Özel İdare İşhanı Mersin Büyükşehir Belediye Binası A Blok Kat:4 Akdeniz

Görevleri

Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü Görevleri

 1. Daire Başkanlığına ait 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca yıllık faaliyet raporunu, aylık brifing raporunu, performans programını ve 5 yıllık stratejik eylem planını hazırlıklarını yaparak, Daire Başkanına sunmak,
 2. Turizm ve Tanıtımla ile ilgili işlerin; stratejik plan, performans programı, yatırım programı ve bütçede yer alan hedefler doğrultusunda gerçekleştirilmesini temin ve kontrol etmek, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülüp, sonuçlandırılmasını sağlamak,
 3. Koruma altındaki alanlar başta olmak üzere somut ve somut olmayan kültürel mirasın belirlenmesi, tabiat konulu tematik kültür rotaları belirlenmesi, desteklenmesi ve bunların tanıtımına yönelik farkındalık çalışmalarını yapmak,
 4. Müze açmak ve vatandaşların müzeden yararlanmasını sağlamak,
 5. Müze koleksiyonlarının kayıt altına alınmasını, zenginleştirilmesini, bakımı, onarımı ve korunmasını sağlamak,
 6. Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yurtiçi ve yurtdışında tanıtılıp benimsenmesini sağlamak,
 7. Turizm ve tarihi değerlerin korunması açısından diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve gerekli çalışmaları yürütmek, ilgili komisyonlarda görev almak,
 8. Mersin’i yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak amacıyla turizm fuarı, tanıtım günleri ve benzeri faaliyetler düzenlemek, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen fuar, tanıtım günleri ve benzeri faaliyetlere katılmak,
 9. Turizme yönelik festivaller düzenlemek, diğer kurum ve kuruluş, ilçe belediyelerin düzenlediği turizm festivallerine katılmak, bütçe imkanları dahilinde destek vermek,
 10. Kentin tarihi mekanlarında yapılacak restorasyon, arkeolojik kazı, yüzey araştırması vb. bilimsel araştırma, inceleme ve her türlü çalışmalarda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ve diğer kurum kuruşlarla iş birliği içinde olmak, arkeolojik kazı ve bilimsel araştırmalara maddi destek vermek,
 11. Milli ve manevi değerlerimiz ile kültür ve turizm faaliyetlerinin tanıtılmasına yönelik yurt içi kültürel geziler düzenlemek ve benzeri faaliyetleri yapmak, yaptırmak,
 12. Mersin kent kültürüne ve Mersin kültürünün tanıtımına katkı sağlayacağı düşünülen çeşitli materyallerin hazırlanması ve basılmasını sağlamak,
 13. Turizm alanında yapılan çalışmaların vatandaş memnuniyetinin, farkındalığı ölçmek ve beklentilerini belirlemek,
 14. Kültür ve Turizme yönelik yapılan faaliyet ve hizmetlerin kamuoyuna etkin bir şekilde tanıtılmasını sağlamak için diğer kurumlarla koordineli çalışmak,
 15. Müdürlük evraklarını arşivlemek, sorumlu olduğu mevzuatları takip etmek, taşınırları kayıt altına almak, kontrol etmek ve raporlarını Daire Başkanlığı’na bildirmek,
 16. Daire Başkanı tarafından verilen işleri yapmak, yaptırmak.

Turizm, Tanıtım Şefliği’nin görevleri şunlardır:

 

 1. Kentimizin milli, manevi, tarihi, kültürel ve turistik değerlerini araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, tanıtmak, benimsetmek, Mersin’i yurt içinde ve dışında tanıtmak amacıyla yapılan, yaptırılan (seminer, sempozyum, kongre, konferans, konser, fuar, sergi, festival, yarışma, gösteri, kermes vb. faaliyetleri düzenlemek veya diğer kurumlar tarafından düzenlenmiş olanlara katılım sağlamak, gerekli yayın, doküman ve malzemeyi hazırlamak, hazırlatmak, satın almak ve dağıtmak) faaliyetlerin iş ve işlemlerini yapmak,
 2. Klasik, çağdaş ve geleneksel sanat akımlarını takip ederek, kentlilerin bu yönden bilgi sahibi olmasını sağlamak,
 3. Kültür ve turizm alanlarında mesleki eğitim için; ihtiyaç duyulan, yayın, araç ve gereçlerin araştırılarak temin edilmesini sağlamak,
 4. Turizm ve tanıtım amaçlı yayınları hazırlatarak; yayımlamak ve yayımlatmak,
 5. Kentin tanıtımına yönelik birçok dilde broşür, kitapçık ve kent haritası ve benzeri materyalin basımını sağlamak, fuar, festival ve benzeri faaliyetlerde dağıtımını yapmak,
 6. Turizm alanında yapılan çalışmaların vatandaş memnuniyetinin, farkındalığının ölçülmesi ve beklentilerin belirlenmesi adına çalışmaları gerçekleştirmek,
 7. Kentimizde ilgili kurumlarla koordineli olarak çalışarak kültür, sanat ve turizm faaliyetlerini takip ederek, belirli aralıklarla fotoğraf ve film çekimi/yaptırmak suretiyle arşiv oluşturarak ilgililerin erişimini sağlamak,
 8. Kentin turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirmek, geliştirmek, yeni mekanlar kazandırmak ve bu amaçla ilgili kamu veya özel kişi ve kuruluşlarla mevzuat çerçevesinde çalışmalar yapmak,
 9. Belediyemizin de paydaş olduğu etkinlik, organizasyon, kongre, sempozyum, konferans, sergi, festival, kermes, konser, tanıtım günleri vb. çalışmalara destek vermek,
 10. Kentimizin manevi değerlerini araştırarak inanç turizminin ayrıca ihtiyaç doğrultusunda sağlık ve spor turizminin gelişimine katkı sağlanması için diğer kurum ve ilgili birimlerle koordineli çalışmak,
 11. Yurt içinde ve Yurt dışında kentler arası turistik etkinlikler, yarışmalar ve Tanıtım Günleri düzenlemek ve düzenlenen etkinliklere katılmak,
 12. İlimiz sınırları dahilindeki İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından düzenlenen ulusal, uluslararası festivallere, önemli gün ve haftalar kapsamında yapılan etkinliklere destek sağlamak adına iş ve işlemleri yapmak,
 13. Turizme yönelik düzenlenen festivaller ile katılım sağlanan diğer kurum ve kuruluşlar ile ilçe belediyelerin düzenlediği turizm festivallerine katılım sağlamak, iş ve işlemlerini yürütmek, bütçe imkânları dâhilinde verilecek desteğin işlemlerini yapmak,
 14. Üniversiteler ve ilgili diğer kurum kuruluşlar ile iş birliği içinde bulunarak Mersin turizmini geliştirmeye yönelik çalışmaları gerçekleştirmek, yarışmalar düzenlemek,
 15. Turizm ve tanıtım ile ilgili eğitim, seminer, sempozyum kolokyum düzenlemek, diğer kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenenlere katılım sağlamak,
 16. Milli ve manevi değerlerimiz ile kültür ve turizm faaliyetlerinin tanıtılmasına yönelik düzenlenecek olan yurt içi tarihi, turistik ve kültürel geziler veya benzeri faaliyetlerin iş ve işlemlerini yapmak, yaptırmak,
 17. Tarihi, turistik ve kültürel değerlerimize olan bilinci arttırmak ve tanıtmak amacıyla şehir içi, gezileri ve turları düzenlemek,
 18. Belediyemizin yurt içinde üye olduğu birlik, ortaklık ve benzeri oluşumlar ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 19. Birim evraklarını kurallarına göre arşivlemek,
 20. Birimin sorumlu olduğu mevzuatları takip etmek,
 21. Birimin taşınırlarını kayıt altına almak ve kontrollerini sağlamak,
 22. Görev alanı ile ilgili Birimin/Müdürlüğün vereceği işleri yapmak, yaptırmak.

Müze ve Arkeoloji Çalışmalarını Destekleme Şefliği’nin görevleri şunlardır:

 1. Turizm ve tarihi değerlerin korunması açısından diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve gerekli çalışmaları yürütmek, ilgili komisyonlarda görev almak adına tüm iş ve işlemleri yapmak,
 2. Müze koleksiyonlarını, materyallerini kayıt altına almak, zenginleştirilmesini, bakımı, onarımı ve korunmasını sağlamak,
 3. Daire Başkanlığı’nın yönetiminde hizmet verilen müzelerin kapasite ve kalitesini arttırmak, yeni açılacak müzelerin de sürdürülebilirliğini sağlamak,
 4. Müze bünyesine kazandırılması planlanan, karar verilen; koleksiyon ve diğer materyallerin satın alma, bağış ve devir işlemlerini yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca yapmak, müzelerin envanterine giriş-demirbaş kayıtlarını yapmak, sergilenmesini, depolanması, bakımı, onarımı ve korunmasını sağlamak,
 5. Müze hizmetlerini geliştirmek amacıyla, diğer kamu kurumları, eğitim-öğretim kurumları, kültür-sanat, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü kişilerle işbirliği yapmak, faaliyetler düzenlemek,
 6. Müze ile ilgili basılı ve görsel tanıtım materyalleri ile özel tanıtım filmleri, müzikli ve anlatımlı multivizyon gösterimleri yapmak, yaptırmak veya satın almak,
 7. Müzelerde yapılacak etkinliklerde, müze yapısının, içindeki eşyaların, eserlerin estetik bütünlüğünün ve varsa sahip olduğu tarihi dokusunun zarar görmesini engelleyecek tedbirler almak veya alınması gerekliliği hususunu ilgili birime raporla bildirmek,
 8. Kentin tarihi mekanlarında yapılacak restorasyon, arkeolojik kazı vb. bilimsel araştırma, inceleme ve her türlü çalışmalarda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ve diğer kurum kuruşlarla iş birliği içinde olmak, arkeolojik kazı, yüzey araştırmaları için destek vermek ve bilimsel araştırmalara bütçe dahilinde verilecek maddi desteğin işlemlerini koordine etmek ve raporlamak,
 9. Koruma altındaki alanlar başta olmak üzere somut ve somut olmayan kültürel mirasın belirlenmesi, arkeoloji, edebiyat, tarih, tabiat konulu tematik kültür rotaları belirlenmesi, desteklenmesi ve bunların tanıtımına yönelik farkındalık çalışmaları yapmak,
 10. Tarihi ve turistik değerlerin korunması açısından telif hakları konusunda, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve gerekli çalışmaları yürütmek,
 11. Arkeolojik yüzey araştırmaları, arkeolojik veya tarihsel içerikli kitap, tez, konferans, sempozyum gibi tanıtıma destek olabilecek lokal veya bölgesel çaplı bilimsel toplantılara ve çalışmalara destek olmak,
 12. Ekonomik ve kültürel anlamda Mersin'e katkı sağlayacak arkeolojik veya tarihsel faaliyetleri seçmek, yönlendirmek ve desteklemek,
 13. Arkeolojik kazılara, bu kazılar kapsamında yapılması planlanan restorasyon çalışmalarına destek olmak,
 14. Görev alanı ile ilgili Birimin/Müdürlüğün vereceği işleri yapmak, yaptırmak.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185