Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Ulaşım Dairesi Başkanlığı-Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Units

Görevleri

Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü Görevleri

 1. Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü ve Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak Büyükşehir Belediye sınırları içinde, mevzuatla yetkili kılındığı durumlarda mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri aldırmak,
 2. Belediye görev, yetki ve sorumlulukları sınırları içerisinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun belirlediği çerçeve içinde araçların kullanacağı şeritleri ve yol kullanım esaslarını tespit ederek gerekli düzenlemeleri yapmak ve yaptırmak,
 3. İlgili birimlerle koordineli olarak, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 10. Maddesi gereğince yapım ve bakımından sorumlu yollarda trafik düzenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla düşey işaretlemelerini yapmak, yaptırmak, mevcut işaretlemelerin bakımını yapmak ve devamını sağlamak, hız limitleri ile ilgili tespitleri yaparak UKOME’ye sunulmasını sağlamak,
 4. Sinyalizasyon şebekesinin en iyi trafik akışının sürekliliğini sağlayacak şekilde çalışmasını temin etmek, arıza durumlarında en kısa sürede arızayı gidermek, sinyalizasyon sistemlerine ilişkin Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü ile koordineli şekilde planlamalar yapmak ve kurulumuna ilişkin Daire Başkanlığına teklifte bulunmak üzere her türlü iş ve işlemi yapmak,
 5. Mevcut trafik sinyalizasyon şebekesinin trafik akışının sürekliliğini sağlayacak şekilde yönetimi ile ilgili tüm faaliyetlerin bir bütün olarak Belediyenin temel stratejileri ve politikaları uyarınca, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde yürütülmesini ve denetimini sağlamak,
 6. Elektronik Denetleme ve Kontrol ile benzeri denetleme sistemlerini kurmak veya kurdurmak,
 7. Ana arterlerdeki trafiği kontrol etmek, yönlendirmek ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Trafik Kontrol Yönetim Sistemi Merkezinin kurulmasına yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak,
 8. Elektronik Denetleme sistemlerinin gerektiği gibi çalışmasını temin etmek üzere ilgili birimlerle koordinasyon kurarak, sistemlerin düzenli ve sürekli çalışmasını sağlamak, bu konuda her türlü iş ve işlemi yapmak, yaptırmak.
 9. Kamu, kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların Müdürlük Görevi ile ilgili talepleri için gerekli incelemeleri yaparak, karar alınmak üzere UKOME’ye sunulmasını sağlamak.
 10. Önemli kavşak ve ana arterlerdeki trafik sıkışması, trafik kazaları ve benzeri durumları izlemek, trafiğin daha güvenli ve hızlı şekilde sağlanması için, trafikle ilgili birimlere bu bilgileri aktarıp, koordinasyon kurarak konu ile ilgili kurulacak izleme merkezini tesis etmek, ettirmek ve etkin çalışmasını sağlamak,
 11. Akıllı kavşak sistemini kurmak, kurdurmak, iyileştirmek ve geliştirmek üzere her türlü etüt, planlama proje ve uygulama iş ve işlemlerini yapmak, yaptırmak,
 12. Trafik güvenliğinin gerektirdiği trafik akış programlarını yapmak, yaptırmak.
 13. Başkanlıkça belirlenecek konularda uyarı, bilgi ve duyuru levhalarını uygun yerlerde bulundurmak, asmak/monte etmek ve devamlılığını sağlamak,
 14. Ana arterler üzerindeki kavşaklarda tesis edilen sinyalizasyon şebekesinin en iyi trafik akışını sürekli kılacak şekilde çalışmasını temin etmek, arıza durumlarında en kısa sürede arızayı gidermek, trafik akışının hızlı bir şekilde sağlanması için, ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak.
 15. Gerekli görülen kavşaklara trafik ışıklı işareti, işaret levhaları koymak ve yer işaretlemeleri yapmak,
 16. Karayolunda trafik için tehlike teşkil eden engelleri gece ve gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlemek ve ortadan kaldırmak,
 17. Yol yapısı ve işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulduğu yerlerde, yetkililerce teklif edilen tedbirleri almak,
 18. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak,
 19. Trafik düzeni ve güvenliği için Ulaşım Koordinasyon Merkezinin aldığı kararları yerine getirmek,
 20. Okul ve hastane gibi yaya güvenliği açısından önem arz eden yerlerde trafik güvenliğini sağlayıcı tedbirleri belirlemek ve uygulamak,
 21. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 10. Maddesinde belirtilen ve belediyelerin yapmakla yükümlü kılındığı işlerden biri olarak trafik eğitim tesislerini, çocuklar için oluşturmak ve işletmek,
 22. Üst makamlar tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak,
 23.  12.05.2017 tarihli ve 509 Sayılı Meclis kararı ile yürürlüğe giren Mersin Büyükşehir Belediyesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarına dair Yönetmeliğinin Şube Müdürünün Ortak Görev, Yetki  ve Sorumlukları başlığı adı altında geçen ve 13’üncü maddede belirtilen görev ve yetkileri yerine getirmek

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185