Engelsiz web sitesi için tıklayınız
 • Birimlerimiz
 • Ruhsatlandırma ve Denetim Şube Müdürlüğü
Ruhsatlandırma ve Denetim Şube Müdürlüğü

Ulaşım Dairesi Başkanlığı-Ruhsatlandırma ve Denetim Şube Müdürlüğü

Görevleri

Ruhsatlandırma ve Denetim Şube Müdürlüğü Görevleri

Birimin İlke / Hedefleri:

 1. Sorumluluk sahamızda hizmet sunduğumuz alanlarda Karayolu ve Trafik güvenliğine ilişkin fiziki alt yapı ihtiyacını belirlenen program ve bütçe dahilinde günümüz teknolojisinin bütün imkanlarını kullanarak en üst düzeyde karşılamak.

 2. Şehir içi trafik düzeni ve güvenliğini gelişen bilgi sistemi ve teknolojinin sağladığı imkanlardan istifade etmek suretiyle daha hızlı, kontrollü ve ekonomik olarak yerine getirmek.

 

Birimin Görev,Yetki ve Sorumlulukları:

 1. Ticari Plakalar Şube Müdürlüğünü ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda etkin ve verimli şekilde yönetmek.

 2. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki toplu taşıma araçlarının elektronik ve fiziki ortamda denetimini yapmak.

 3. Mersin genelinde örgütlü bulunan toplu taşıma unsurlarının bünyesinde barındırdığı toplu taşıma araçlarının güzergâh üzerinde çalışma barışı içersinde hizmetlerinin vatandaşlarımıza ulaşmasının disipline edilmesini sağlamak.

 4. Denetim personeli tarafından yapılan kontroller sonucu denetim formu düzenleyerek Büyükşehir Belediye Encümeni'ne intikalini sağlamak.

 5. Birim tarafından sunulan hizmetler ile ilgili belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumlarını izlemek ve üst makama rapor etmek.

 6. Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde toplu taşıma ile ilgili tüm işlemleri yapmak ve ulaşımı belediye araçlarıyla veya belediye denetimli özel halk araçlarıyla sağlamak.

 7. Tüm toplu taşıma araçlarına çalışma ruhsatı/araç uygunluk belgesi, her türlü servis araçları ile ağır tonajlı araçlara Güzergâh İzin Belgesi, devirler ve tahsis için Ticari Taşıt Tahsis/Devir Belgesi vermek, , araç yenileme ve devir işlemleri ile çekicilere yönelik işlemleri ilgili şube müdürlüğünden gelen plan, proje, teklif ve talepleri UKOME’ye sunmak.

 8. Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu hizmetlerle ilgili ücret, tarife hesap ve önerilerini Daire Başkanına sunmak ve Meclisçe kabul edilen “Belediye Gelirleri Tarifeleri”ni uygulamak.

 9. UKOME Genel Kurulu’nda alınan karar doğrultusunda, yapılan incelemeler sonucunda “Geçiş Yolu İzin Belgesi” ile ilgili gerekli işlemler yapılır.

 10. Tahsis, izin ve devir işlemlerinde bütçe tarifesi ile belirlenen ücretlerin ilgili birimce tahsilini sağlamak ve takip etmek.

 11. Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren ticari araçların; 86/10553 sayılı Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararına göre tahditli; S Plakalı Servis Araçları, T Plakalı Taksiler, M Plakalı Minibüslere “Ticari Araç Tahsis Belgesi” verilmesi,  çalışmalarının belli bir düzen içinde yapılmasının sağlanması için ilgili mevzuata uygun olarak iş ve işlemler yürütülür.

 12. Toplu taşıma araçlarına yönelik model ve tasarımlar geliştirmek toplu ulaşım hizmetlerine ilişkin UKOME’de görüşülmesi gereken konularla ilgili çalışmalar yaparak gerekli raporları hazırlamak ve taleplerde bulunmak,

 13. Toplu Taşıma Denetleme Şefliği ve Ticari Plaka Şefliği idari yapılanma içerisinde Ticari Plakalar Şube Müdürlüğünün alt birimleri olup alt birimlerin çalışma esas ve usulleri ile görev, yetki ve sorumlulukları ayrı bir çalışma yönergesi ile belirlenir.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185