Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Units

Görevleri

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görevleri

1. Başkanlık Makamı ve ilgili yasal mevzuatlarla belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda yönetimi altındaki faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili politikaları belirleyerek üst makam onayına sunmak, onaylanan politikaların uygulanışını izlemek ve personeline gerekli açıklamalarda bulunmak.
2. Daire Başkanlığına bağlı olan Şube Müdürlükleri bünyesinde hedeflenmiş stratejik plan çerçevesinde kırsal bölgelerde sosyal yaşamı, tarım ve hayvancılığı desteklemek amacı ile her türlü faaliyet ve hizmette planlama, uygulama ve koordinasyonu sağlamak.
3. Yatırımlarla ilgili, yıl içinde plan program ve bütçe taslağı yaparak ilgili Makama sunmak.
4. Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinin çalışmalarını, ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yönlendirmek, denetlemek ve en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlamak.
5. Kalite Sisteminin uygulanabilirliğini ve geliştirilmesini sağlamak. Bu amaçla yapılan çalışmalarda ekibini motive etmek, verilen önerileri değerlendirmek ve gerektiğinde çalışmalara katılarak çalışma ortamının sürekli olarak geliştirilmesini sağlamak.
6. İş güvenliğini sağlamak ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
7. Vatandaşlardan gelen talepleri, resmi yazışmaları, personelin sevk ve idaresini, çalışma şartlarını düzenlemek ve takip etmek.
8. Vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalara katkı koyarak tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, aksayan yönlere yönelik çözümler üretmek.
9. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği, koordinasyon ve ortak görüş oluşturulmasını sağlamak.

Birim Projeleri

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153