Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü

Görevleri

Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü Görevleri

 

 

 1. Ulusal Kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde belediyenin orta ve uzun vadeli strateji politikalarını belirlemek, stratejik amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
 2. Belediyenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
 3. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak belediyenin faaliyet raporunu hazırlamak,
 4. Kurum brifing raporlarını hazırlamak, üst yönetici onayına sunmak ve ilgili birim ve kurumlara göndermek,
 5. Kurum Hizmet Standardı ve Hizmet Envanteri hazırlanması çalışmalarını yürütmek,
 6. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca oluşturulacak “Mevzuat Güncelleme Komisyonu”nun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
 7. Arşiv hizmetlerini yürütmek,
 8. Üst yönetici ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Stratejik Planlama Şefliğinin görevleri şunlardır:

 1. Stratejik Plana ilişkin görevleri şunlardır;
 1. Stratejik plan genelgesini yayınlamak, 
 2. İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,
 3. Stratejik Plan hazırlık sürecinin doğru yönetilebilmesi için; çalıştay, seminer, eğitim, bilgilendirme toplantıları, broşür ve benzeri yöntemlerle konuya ilişkin farkındalık yaratılması çalışmalarını sağlamak,
 4. Stratejik planlama ekibi ile koordinasyonu sağlamak,
 5. Stratejik planlama sürecinin hazırlık programına uygun olarak yürütülmesi, gerekli faaliyetlerin koordine edilmesi ile Strateji Geliştirme Kurulunun onayına sunulacak belgelerin hazırlanmasından sorumlu olmak,
 6. Plan çalışmaları kapsamında tarihi gelişim analizi, uygulanmakta olan stratejik planın değerlendirilmesi, yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi, faaliyet alanları ile ürün ve hizmetler analizi, paydaş analizi, kuruluş içi analiz, GZFT analizi ve PESTLE analiz çalışmaları için;  anket, mülakat, toplantı, yazışma gibi yöntemlerle durum analizi çalışmalarına katkıda bulunmak, 
 7. Planda idarenin misyon, vizyon ve temel değerlerin belirlenmesine ilişkin çalışmaları yürütmek,
 8. Birimlerin strateji geliştirme adına planda yer alacak amaç, hedef ve performans göstergeleri, faaliyet belirlenmesinde koordinasyonu sağlamak,
 9. Belirlenen amaç ve hedeflere ilişkin kaynak tahsisi ile maliyetlendirme ve bütçeleme çalışmalarına katkıda bulunmak,
 10. Stratejik Planın hazırlanması ile ilgili sekretarya işlerini yürütmek,
 11. Büyükşehir belediye meclisince görüşülüp kabul edilen Belediyemiz Stratejik Planını kamuoyu ile paylaşılmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına göndermek ve
 12. Belediyemiz web sayfasında yayınlamak.
 1. Kamu Hizmet Standart ve Envanterine ilişkin görevleri şunlardır;
 1. Tüm Harcama Birimlerine “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereğince kurum teşkilat yapısı ve vatandaşa sunulan hizmetlerde değişiklikler olması halinde ilgili birimlerden Hizmet Standartları ve Envanteri cetvelleri ve ekli beyan ve formlarının yapılmasını bildiren yazışmaları harcama birimleri ile yapmak,
 2. Harcama birimlerinden gelen bilgi, belge ve cetveller doğrultusunda Kurum Hizmet Standart ve Envanteri oluşturmak,
 3. Hazırlanmış olan kurum Hizmet Standart ve Envanteri Mersin Valiliği, belediyemiz birimleri ve yayınlanmak üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına göndermek,
 4. Hizmet Standart ve Envanter Cetvelleri, beyan ve formaları e-devlet kapısında yayınlanması için İçişleri Bakanlığı’nın internet adresine e- mail ortamında göndermek,
 1. Anket, envanter ve istatistik çalışmalarına ilişkin görevleri şunlardır;
 1. Kurum ve Kuruluşlardan gelen kurumun genelini ilgilendiren anket, envanter ve istatistiksel veri talepleri ile ilgili birimlerden bilgi ve belge talebinde bulunmak ve yazışmaları ilgili birimlerle yapmak,
 2. Gelen verileri inceleyip değerlendirilmesini yaparak kurumun göndermesi gereken anket, envanter ve istatistik, tabloları hazırlamak,
 3. Anket değerlendirmesini ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek. 
 4. Stratejik planlama şube müdürlüğünün yazışmalarının yapılmasını ve standart dosya planına göre dosyalanmasını sağlamak,
 5. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca oluşturulacak “Mevzuat Güncelleme Komisyonu”nun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
 6. Stratejik Planlama Şube Müdürlüğünün bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen diğer görevleri mevzuata uygun olarak yapmak.

 

Faaliyet ve Brifing Şefliğinin görevleri şunlardır:

 1. Faaliyet Raporu hazırlanmasına ilişkin görevleri şunlardır;
 1. Faaliyet Raporu; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe istinaden; Birim Faaliyet Raporları Harcama birimleri tarafından hazırlanması için her yılın Ocak ayında birimlere yazı göndermek,
 2. Harcama birimlerinden gelen birim faaliyet raporlarını düzenlemek,
 3. Yönetmeliğe uygun şekilde Faaliyet Raporunu hazırlamak,
 4. Taslak Faaliyet Raporunda yapılması gereken düzeltmeler varsa yapmak,
 5. Hazırlanan Faaliyet Raporu, izleyen mali yılın rehberde belirtilen tarih sonuna kadar üst yönetime sunmak,
 6. Nisan meclisine hazır olmak üzere yazışmaları hazırlamak,
 7. Faaliyet raporunun Büyükşehir Belediye Meclisinde onaylanmasından sonra; Faaliyet Raporunu belediyemiz web sayfasında yayınlatmak, İçişleri Bakanlığına, Sayıştay Başkanlığına göndermek,
 1. Kurum brifing raporunun hazırlanması ilişkin görevleri şunlardır;
 1. Mersin Valiliğince İl Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğünün Çalışma Yönergesinin 81.maddesine dayanılarak Mersin Büyükşehir Belediyesinden istenen Brifinge temel olacak bilgileri harcama birimlerinden istemek,
 2. Harcama birimlerinden gelen brifingleri değerlendirmek,
 3. Kurum brifing raporunu hazırlamak ve istendiği takdirde üst yönetime sunmak,
 4. Brifing Raporunu Mersin Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne göndermek,
 5. Çalışmaların çıktılarını farklı alanda kullanılmak üzere dosyalanmasını sağlamak.

 

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185