Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Units

Görevleri

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Görevleri

 

 1. Ulusal Kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde belediyenin orta ve uzun vadeli strateji politikalarını belirlemek, stratejik amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
 2. Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
 3. Belediyenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
 4. Belediyenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
 5. Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
 6. Belediye faaliyetlerinin stratejik plana ve performans programına uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,  
 7. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak belediyenin faaliyet raporunu hazırlamak,
 8. Kurumun yatırım programının hazırlanması çalışmalarını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak, istenilmesi durumunda ilgili kurumlara sunmak,
 9. Kurum Hizmet Standardı ve Hizmet Envanteri Hazırlanması çalışmalarını yürütmek,
 10. Kurum brifing raporlarını hazırlamak, üst yönetici onayına sunmak ve ilgili birim ve kurumlara göndermek,
 11. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
 12. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönergesi doğrultusunda çalışmalar yapmak,

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185