Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Görevleri

Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Görevleri

 1. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde sağlık tesisleri açmak, işletmek veya işlettirmek,
 2. Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına ilgili kanunlar doğrultusunda muayene, tetkik, tedavi, yönlendirme ve sağlık okur-yazarlığı yönünde sağlık hizmetleri sunmak,
 3. Kurum bünyesinde açılmış ve/veya açılacak olan kreşlerde, yuvalarda, emzirme odalarında genel hijyen ve sağlık koşullarının denetimini ve yönlendirme/bilinçlendirme faaliyetlerini yapmak.
 4. Bütçe imkanları doğrultusunda; başta sağlık güvencesi olmayan insanlar, yaşlılar, yoksullar, engelliler, kimsesiz insanlar, sokak çocukları gibi dezavantajlı gruplarına Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde sağlık hizmetleri sunmak veya sunulmasını sağlamak,
 5. Sağlıkla ilgili yerel ve ulusal gelişmeleri takip ederek vatandaşlara ve çalışanlara sağlığın iyileştirilmesine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmak, buna ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak, uygulanan projeleri desteklemek ve denetlemek,
 6. Sağlık hizmetleri yürütülürken gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapmak,
 7. Acil ve afet durumlarında ilgili plan ve yönetmelik doğrultusunda sağlık hizmetleri sunmak; acil ve afet durumlarında yardıma muhtaç kişilere ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunmak,
 8. Mersin Büyükşehir Belediyesince düzenlenen kültürel, sağlık, sosyal ve spor etkinliklerinde sağlık hizmeti sunmak,
 9. Talep edilmesi durumunda 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 216. Maddesi gereği ve İl Halk Sağlığı görev çizelgesi doğrultusunda ölüm raporu düzenlemesini sağlamak,
 10. Talep edilmesi durumunda, mezarlık(ceset-kemik) nakillerinde doktor ve sağlık personeli görevlendirmek.
 11. Kurum tabipliğinin tıbbi kayıt ve arşiv sisteminin oluşturularak kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak,
 12. Sağlık ile ilgili ulusal veya yerel uygulanan kampanya, tanıtım ve uygulamaları takip etmek;
 13. Tabiplerin mevcut hukuksal düzenlemeler ile bağlı olup, hekimlik mesleğinin kendine özgü bağımsız karakteristiğine ve tıbbi deontoloji tüzüğüne göre hareket ederek hizmet vermesini sağlamak
 14. Kurumda çalışan ebe, hemşire, sağlık memuru vs. gibi sağlık personeli hizmetlerini ilgili mevzuat ile belirlenmiş esaslar çerçevesinde yürütmek;
 15. Kurum bünyesinde Diş Hekimi olması durumunda kurum çalışanlarına diş sağlığı hizmeti vermek.
 16. 18/02/2020 tarih ve 22272 sayılı Evde Sağlık,Bakım ve Destek Yönergesi doğrultusunda Evde Sağlık ,Bakım ve destek hizmeti sunmak, sunulmasını sağlamak.
 17. Şube Müdürlüğünde görevli personelin görev tanımına uygun çalışmasını sağlamak ve çalışanlar arasında uyum ve işbirliği ile koordinasyonu sağlamak.

Klinik Hizmetleri Şefliğinin görevleri şunlardır:

 1. Klinik çalışanlarını hizmete ilişkin işlemler konusunda aydınlatmak, işlerin verimliliğini artırmak için yöntemler geliştirmek,
 2. Klinik protokol defterinin usulüne uygun olarak tutulmasını ve arşivlemesini sağlamak.
 3. Kliniğe ait bütün demirbaş eşyanın bakımı, muhafazası ile tüketim maddelerinin yerinde ve ekonomik kullanımından sorumludur.
 4. Klinikte kullanılan alet, ekipman ve cihazların sterilizasyonunun yapılmasını sağlamak.
 5. Klinik faaliyeti sonucu oluşan atıkların, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği esasları çerçevesinde bertarafını sağlamak.
 6. Çalışanların devam ve çalışmalarını izlemek, işlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak,
 7. Müdürlük hizmet kapsamında yer alan faaliyetlerin planlamalara uygun gerçekleştirilmesini sağlamak,
 8. Birim faaliyetleri ile ilgili belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumları ile ilgili toplanan verileri analiz etmek ve şube müdürüne raporlamak.
 9. Klinik hizmetleri ile ilgili haftalık, aylık, yıllık raporlar hazırlayarak şube müdürüne sunmak.

Evde Sağlık, Bakım ve Destek Hizmeti Şefliği görevleri şunlardır:

 

 1. Evde Sağlık,Bakım ve Destek hizmetleri ile ilgili yıllık, aylık, haftalık plan ve program hazırlayarak Şube Müdürünün onayına sunmak.
 2. Evde Sağlık,Bakım ve Destek hizmeti çalışanları tarafından verilen hizmetlere ilişkin düzenlenen formların takibini yapmak ve arşivlemesini sağlamak.
 3. Evde Sağlık,Bakım ve Destek birimine ait bütün demirbaş eşyanın bakımı, muhafazası ile tüketim maddelerinin yerinde ve ekonomik kullanımından sorumludur.
 4. Birimde kullanılan alet, ekipman ve cihazların sterilizasyonunun yapılmasını sağlamak.
 5. Evde Sağlık,Bakım ve Destek biriminin faaliyeti sonucu oluşan atıkların, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği esasları çerçevesinde bertarafını sağlamak
 6. Çalışanları hizmete ilişkin işlemler konusunda aydınlatmak, işlerin verimliliğini artırmak için yöntemler geliştirmek,
 7. Çalışanların devam ve çalışmalarını izlemek, işlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak,
 8. Birim faaliyetleri ile ilgili belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumları ile ilgili toplanan verileri analiz etmek ve şube müdürüne raporlamak.
 9. Evde Sağlık,Bakım ve Destek hizmeti ile ilgili haftalık, aylık, yıllık faaliyet raporu hazırlayarak şube müdürüne sunmak.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185