Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Units

Görevleri

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Görevleri

 1. Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde sağlık tesisleri açmak, işletmek veya işlettirmek,
 2. Büyükşehir belediyesi çalışanlarına ilgili kanunlar doğrultusunda sağlık hizmetleri sunmak,
 3. Bütçe imkanları doğrultusunda; başta sağlık güvencesi olmayan insanlar, yaşlılar, yoksullar, engelliler, kimsesiz insanlar, sokak çocukları gibi dezavantajlı gruplar olmak üzere büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde sağlık hizmetleri sunmak veya sunulmasını sağlamak,
 4. Hasta nakil ve ambulans hizmetlerini yürütmek,
 5. Sağlıkla ilgili yerel ve ulusal gelişmeleri takip ederek vatandaşlara ve çalışanlara sağlığın iyileştirilmesine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmak, buna ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak, uygulanan projeleri desteklemek ve denetlemek,
 6. Sağlık hizmetleri yürütülürken gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapmak,
 7. Acil ve afet durumlarında ilgili plan ve yönetmelik doğrultusunda sağlık hizmetleri sunmak; acil ve afet durumlarında yardıma muhtaç kişilere ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunmak,
 8. Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde yaşayan 65 yaş üstü yaşlılar, engelliler, kronik rahatsızlığı olanlar ve/veya evde bakıma muhtaç kişiler arasından idarece uygun görülen kişilere evde sağlık, bakım, temizlik, eğitim, yönlendirme ve rehabilitasyon hizmeti vermek,
 9. Mersin Büyükşehir Belediyesince düzenlenen kültürel, sağlık, sosyal ve spor etkinliklerinde sağlık hizmeti sunmak,
 10. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan ve işlettiği alanlardaki tesis, otogar, hal, aşhane, kafe, lokanta, çay bahçesi ve benzeri işyerleri ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan 1.sınıf gayrisıhhi müesseselerin Zabıta Dairesi Başkanlığı ile iş birliği içerisinde asgari teknik ve hijyen şartlarına uygunluğunun kontrol ve denetimini yapmak,
 11. Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı diğer birimlerden gelen talepler üzerine gıda kontrol ve denetimleri yapmak,
 12. Güvenilir gıda üretimi ve tüketimine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak,
 13. Gezici sağlık araçları ile veya belirlenen geçici merkezlerde sağlık taramaları yapmak, yaptırmak ve gerekli hallerde kamuya bağlı sağlık kuruluşlarına yönlendirmek,
 14. Büyükşehir belediyesi sorumluluk alanında bulunan sıhhi işyerlerinin Zabıta Dairesi Başkanlığı ile iş birliği içerisinde ruhsatlandırmaya esas kontrol ve denetimlerini yapmak.
 15. 20/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun uygulanmasında Belediye Birimlerine rehberlik hizmeti vermek; Büyükşehir belediyesi birimlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesine yönelik koordinasyonu sağlamak,
 16. Büyükşehir Belediyesi İşveren Vekillerince oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları arasında koordinasyon ve iş birliğini sağlamak,
 17. Büyükşehir Belediyesi birimlerinde 20/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği İşveren Vekili statüsünde olan daire başkanlarının bulunduğu işyerlerinde; faaliyet alanları, tehlike sınıfları ve çalışan sayıları dikkate alınarak kurum içi ya da kurum dışından işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesini sağlamak,
 18. Büyükşehir Belediyesi birimlerinde iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personeli arasındaki koordinasyonu sağlamak ve takip etmek,
 19. Personel çalıştırılmasına yönelik hizmet alım ihalelerinde, yüklenici-alt işveren ile belediye arasındaki iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini koordine etmek,
 20. Büyükşehir Belediyesinde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik olarak risk analizleri, ortam ölçümleri, acil durum eylem planları ve yangın tahliye-kurtarma tatbikatları yapılmasının kontrol ve koordinasyonunu sağlamak,
 21. Büyükşehir Belediyesinde iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmak, gerekli incelemeleri yapmak veya yaptırmak, bunlarla ilgili raporları tutmak,
 22. Çalışma ortamı ve çalışanların sağlık gözetimlerine ait bilgilerin kayıt altına alınmasının kontrol ve koordinasyonunu sağlamak.
 23. Engellilere yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak,
 24. Engelli birey ve ailelerine psiko-sosyal destek ve rehberlik hizmetleri vermek,engellilikle ilgili konularda eğitilmelerini, bilgilendirilmelerini ve bilinçlenmelerini sağlayıcı,konferans, seminer, sempozyum gibi etkinlikler düzenlemek, bu yönde faaliyetlerde bulunan diğer kurum ve kuruluşlara destek vermek,
 25. Engellilerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere engelli merkezleri oluşturmak,
 26. Mersin ili hizmet sınırları içerisinde yaşayan engelli bireylerin istatistiki verilerine ilişkin engelli birey veri tabanı oluşturmak; ihtiyaçlarını tespit etmek,
 27. Bütçe imkanları çerçevesinde engelli birey veri tabanında kayıtlı engelli vatandaşların,engelli taşıma araçlarıyla kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler için ulaşımlarını sağlamak,
 28. Bütçe imkanları çerçevesinde ihtiyaç sahibi olduğunu belgeleyen engellilere sosyal yardım kapsamında tekerlekli sandalye, akülü araç, baston, braille veya konuşan saat, işitme cihazı ve benzeri protez ve ortez gibi ihtiyaçları temin ederek ihtiyaç sahiplerine vermek,
 29. Engelli bireyleri nitelikli işgücü haline getirmek ve çalışma yaşamına katılmalarını sağlamak üzere eğitim programları için başvuran engellileri değerlendirerek uygun rehabilitasyon ve mesleki eğitim hizmetleri vermek, verdirmek,
 30. Engelli bireylerin sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesi ve topluma kazandırılması için sosyal hizmet ve rehabilitasyon merkezleri açmak,
 31. Engelli bireylerin hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesi için sosyal,kültürel ve sportif faaliyetler yapmak veya yaptırmak, sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan bu tür faaliyetleri desteklemek,
 32. Üniversiteler, özel kuruluşlar, engellilere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütmek,
 33. Engellilerin rehabilitasyonuna ve her türlü ulaşım ve erişim sorununun çözülmesine yönelik üniversiteler, özel kuruluşlar, engellilere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek,
 34. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönergesi kapsamında çalışmalar yürütmek.

Birim Haberleri

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185