Engelsiz web sitesi için tıklayınız
 • Projeler
 • Planlanan Projeler
 • Mersin İli Hassas Alanlarında Gürültü Azaltımı Alternatif Senaryolarının Geliştirilmesi Projesi

Mersin İli Hassas Alanlarında Gürültü Azaltımı Alternatif Senaryolarının Geliştirilmesi Projesi

İLİMİZDE ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ

 

Gürültü Nedir, Etkileri Nelerdir?

Gürültü; hoşa gitmeyen, rahatsız edici, istenmeyen ve sağlığı olumsuz etkileyen sestir.

Sağlığımızı, iş hayatını, üretkenliği kısacası yaşam kalitesini etkiler.

Gürültünün sağlık üzerine etkileri;

 • Geçici ve kalıcı duyma bozuklukları
 • Kan basıncının artması, dolaşım sistemi bozuklukları, solunum sisteminin etkilenmesi, kalp ritminde değişmeler, ani refleks gösterme
 • Davranış problemleri, stres, aşırı sinirlilik, uyku düzeni bozuklukları
 • Çalışma veriminin düşmesi, konsantrasyon bozuklukları, hareketlerde ağırlaşma

Kentlerin en önemli sorunlarından biri gürültü kirliliğidir.

Çevresel gürültü kaynakları:

 • Karayolu
 • Demiryolu
 • Havaalanı
 • Sanayi
 • Eğlence yerleri

Mevzuat

2002/49/EC sayılı Avrupa Birliği Çevresel Gürültü Direktifi ile uyumlu Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 04.06.2010 tarihinde 27601 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Amaç:

Çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için;

* Çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin belirlenmesi (stratejik gürültü haritaları),

İnsan sağlığını etkileyen ve gürültü kalitesini korumanın gerekli olduğu yerlerde,

**Gürültüyü önleme ve azaltmaya yönelik eylem planlarının hazırlanması

***Eylem planlarının uygulanması

Öngörülmektedir.

 

 

 

 

Stratejik Gürültü Haritaları

ÇGDY Yönetmeliğinin 29. maddesinde; (Değişik:RG-18/11/2015-29536)

En geç 31/12/2016 tarihine kadar;

250.000’den fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim alanları için,

30/6/2018 tarihine kadar;

100.000’den fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim alanları için,

Stratejik gürültü haritaları hazırlanır. Hazırlandıkları tarihten sonra en az beş yılda bir gözden geçirilir ve gerektiğinde revize edilir.

 

İlimizde Durum Nedir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TÜBİTAK MAM Temiz Üretim Enstitüsü arasında imzalanan protokol neticesinde hayata geçirilen YERGÜR projesi ile Mersin ilinin de içinde bulunduğu 15 ilin stratejik gürültü haritası TÜBİTAK tarafından 2015 yılı içinde hazırlanarak aralık ayında teslim edilmiştir.  Proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından finanse edilmiş, Belediyemiz projeye envanter desteği sağlamıştır.

ÇGDY Yönetmeliği uyarınca;

Nüfusu 100.000’den fazla olan

Akdeniz                      272.366

Yenişehir                    240.452

Toroslar                      285.971

Mezitli             171.837

Tarsus             326.063

Erdemli                       134.114

Silifke             116.441

İlçelerimizde 1000 kişi/km2’den fazla nüfus yoğunluğu bulunan alanlarda hazırlanmıştır.

 

TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından yapılan modelleme çalışmasıyla harita verileri, CBS verileri, araç sayımları, nüfus gibi bir çok veri girilerek ilimizin gürültü haritaları çıkarılmış ve Belediyemize rapor sunulmuştur.

Bu raporda, gürültü kaynağı karayolları, eğlence yerleri, demiryolları, sanayi tesisleri incelenerek gündüz, akşam, gece, tamgün ayrı ayrı ve birleştirilmiş olarak haritalanmış, çevresel gürültüden etkilenen konut ve nüfus sayısı tespit edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Gürültü Eylem Planları

ÇGDY Yönetmeliğinin 30. maddesinde; (Değişik:RG-18/11/2015-29536)

En geç 31/12/2017 tarihine kadar 250.000’den fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim alanları için

En geç 18/7/2019 tarihine kadar 100.000’den fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim alanları için eylem planlarının hazırlanmış olması temin edilir.

Eylem planlarının kamuoyuna danışılması ve kamuoyunun alınan karar konusunda bilgilendirilmesi temin edilir.

Bilgileri özetleyen bir metin yurt çapında yayın yapan yüksek tirajlı en az bir gazete ile mahalli gazetede ilan edilir.

Eylem planları ile ilgili dokümanlar ilanın yayımından itibaren dört ay süreyle kamuoyunun kullanımına açık tutulur.

ÇDYY uyarınca yetkili otoriteler tarafından kendi yetki alanları kapsamında alınabilecek tedbirler arasında;

a) Trafik planlaması,

b) Arazi kullanım planlaması,

c) Gürültü kaynaklarında teknik tedbirler,

ç) Daha az gürültü üreten kaynakların seçilmesi,

d) Ses iletiminin azaltımı, (Örneğin gürültü bariyerleri gibi (gürültü bariyeri tasarımının yapılması halinde TSEN 1793-1, TSEN 1793-2 ve TSEN 1793-3 hesaplama standartlarının göz önünde bulundurulması))

e) Düzenleyici veya ekonomik nitelikli tedbir ve teşvikleri,

vardır.

Her Eylem Planının, etkilenen (rahatsız edilen, uykusu bozulan veya başka türlü) insan sayısındaki azalma cinsinden ifade edilen tahminleri içermesi gereklidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlimizde Durum Nedir?

06 Haziran 2016 tarihinde Belediyemiz tarafından düzenlenen Dünya Çevre Günü Etkinliğinde Belediyemiz ile TÜBİTAK MAM arasında Mersin İli Hassas Alanlarında Gürültü Azaltımı Alternatif Senaryolarının Geliştirilmesi Projesi imzalanarak Gürültü Eylem Planı çalışmalarına başlanmıştır.

 

 

Ülkemizde;

23 ilde stratejik gürültü haritaları hazırlanmıştır.

Henüz gürültü eylem planı hazırlanmış bir il bulunmamaktadır.

 

Mersin İli Hassas Alanlarında Gürültü Azaltımı Alternatif Senaryolarının Geliştirilmesi Projesi

aşamaları ve süresi

 1. Paydaşlarla koordinasyon toplantıları düzenlenmesi
 2. Sıcak noktaların tespiti (Düzenleme yapılması ihtiyacı gereken noktalar konut yoğunluğu, hastane, okul vb. gibi.)
 3. Belirlenen sıcak noktalar için gürültü azaltım senaryolarının oluşturulması (fayda oranı, konut-kişi sayısı)
 4. Oluşturulan senaryoların maliyet analizleri
 5. Gürültü eylem planının hazırlanması (azaltım tedbirleri, uygulama stratejileri, sorumlu kurum ve kuruluşlar, olası bütçeler ve kaynaklar, iyileştirme sonuçları…)
 6. Raporun hazırlanarak Mersin Büyükşehir Belediyesine teslim edilmesi

Proje süresi 2 yıldır.

 

 

 

 

 

Gürültü Eylem Planı Çalışmalarında Hangi Aşamadayız?

Projede gürültü sınır değerlerin aşımından etkilenen sıcak noktalar tespit edilmiş olup, bu yerlerde olası gürültü azaltım senaryoları oluşturulmuştur.

Yapılan modellemede gürültü sınır aşımından etkilenen en yoğun konut nüfusunun bulunduğu yerler tespit edilerek, buna okul ve hastanelerin bulunduğu hassas kullanım alanları dahil edilmiş ve nihai sıcak nokta tespitleri tamamlanmıştır. Bu noktalar için hazırlanan alternatif senaryolar ve bu senaryoların gürültü seviyesi ve maruziyet miktarındaki düşme miktarları ile maliyetleri değerlendirilmiştir. Birinci yıl sonunda (Haziran 2017) ara rapor sunulmuştur.

 

 

Stratejik gürültü haritası verileri ve diğer envanter bilgilerinin dahil edildiği modelleme çalışması sonucunda İlimizde hakim çevresel gürültü kaynağının karayolu olduğu belirlenmiştir. Gürültü azaltım senaryoları, karayollarından kaynaklanan çevresel gürültünün azaltılmasına yönelik tedbirleri içermektedir.

Tübitak proje ekibi ve Belediyemiz ilgili birimlerinden katılımı ile gerçekleştirilen koordinasyon ve çalışma toplantılarında bilgilendirme, fikir alışverişi ve ileriye yönelik planlanan yatırımlar konularında değerlendirmeler yapılmaktadır.

Belediyemiz tarafından hazırlanmış olan Ulaşım Master Planı, gürültü eylem planı konusunda da önemli veriler sunmaktadır. Hazırlanan bu planlar kentin geleceğine ışık tutmaktadır.

 

 

GÜRÜLTÜ YÜNETİMİNE ADAY ALANLAR (GYA)

Merkez ilçelerde 14, Tarsus’ta 6, Erdemli’de 2, Silifke’de 3 GYA (Gürültü Yönetimine Aday Alan) belirlenmiştir.

 

 

GYA (Gürültü Yönetimine aday alanlar)

 

 

 

MERKEZ 4 İLÇE

 

GYA-M1

KUVAYİ MİLLİYE CD. ÜST KISMI

 

GYA-M2

KUVAYİ MİLLİYE CD. ALT KISIM

 

GYA-M3

GMK, ZEYTİNLİBAHÇE, İSTİKLAL 111.CD. HASTANE CD.

 

GYA-M4

SİLİFKE CD.

 

GYA-M5

1. CAD. GÜLERYÜZ- FORUM ARASI

 

GYA-M6

GMK TULUMBA BATÇIK-ATA TIP MRK. ARASI

 

GYA-M7

GMK (YENİŞEHİR KAMPÜSÜ BATISINDAN MARTI OTELE KADAR OLAN KISIM)

 

GYA-M8

GMK- H.OKAN MERZECİ (YENİŞEHİR KAMPÜSÜ POLİSEVİ KARŞISI)

 

GYA-M9

H. OKAN MERZECİ (ÜNİVERSİTE CAD.KAVŞAĞI)

 

GYA-M10

H. OKAN MERZECİ (GÖÇMEN KAVŞAĞI YUKARISI)

 

GYA-M11

GMK-İSTİKLAL (ÇETİNKAYA)

 

GYA-M12

ÇİFTÇİLER CAD+H.OKAN MERZECİ (YALINAYAK KAVŞAĞI CİVARI)

 

GYA-M13

H. OKAN MERZECİ - MERSİNLİ AHMET KAVŞAĞI CİVARI

 

GYA-M14

ÇAKMAK CAD, CEMALPAŞA CAD. ESİRGEME VE 23 EVLER KAVŞAĞI

 

 

 

 

 

 

 

SİLİFKE

S1

SİLİFKE ATATÜRK BULVARI (HASTANE)

S2

İNÖNÜ BLV. MENDERES CD. (BELEDİYE CİVARI)

S3

İNÖNÜ BULVARI+MALAZGİRT BULVARI (OTOGAR CİVARI VE TAŞUCU YOLU)

     
     
     

TARSUS

T1

YAVUZ DONAT BLV.

T2

D400 (NUSRET MAYIN GEMİSİ-MEZARLIK KAVŞAĞI)

T3

ATATÜRK BULVARI (FSM BLV.KAVŞAĞI CİVARI)

T4

ATATÜRK BULVARI (MAVİ BLV. İLE İSTASYON ARASI)

T5

MERKEZ (RASİM DOKUR, İSMET PAŞA CENGİZ TOPEL BULVARLARI, İSTASYON CİVARI)

T6

ADANA BLV. (MAKAM-TARSU ARASI)

     
     
     

ERDEMLİ

E1

ERDEMLİ ATATÜRK CD.+ SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU CAD.

E2

D400 (ÇAMLIK-GÜZELOLUK KAVŞAĞI ARASI)

 

Karayollarına Uygulanabilecek Azaltım Senaryo Örnekleri şunlardır;

 • Trafik Akış Yönü Düzenlemesi
 • Tek Yön/ Çift Yön Uygulaması
 • Trafik lambalarının yeniden düzenlenmesiyle (sinyalizasyon)
 • Kavşak Düzenlemesi
 • Batçık uygulamaları
 • Kavşakların kaldırılması/eklenmesi
 • Kavşaklarda sinyalizasyonun kaldırılması/eklenmesi
 • Taşıt (Ağır/Hafif) Geçiş Saati Sınırlandırması
 • Hız sınırı düzenlemesi
 • Yollardaki hız sınırlarının azaltılması
 • Alternatif güzergah düzenlemeleri
 • Ulaşım Master Planı dahilinde olabilecek yeni güzergahları
 • Ulaşım Master Planı dışında planlanacak yeni güzergahlar
 • Yol kaplama malzemesinin değiştirilmesi
 • Sessiz Asfalt uygulamaları
 • Peyzaj Düzenlemesi
 • Sed İnşası
 • Ağaçlandırma ve Bitkilendirme
 • Gürültü Bariyeri
 • Binalarda izolasyon
 • Ses yalıtım boyası
 • Bina cephe izolasyon
 • Camlarda Ses yalıtımı

Gürültü eylem planı, söz konusu projenin süresi bitiminde rapor halinde Belediyemize sunulacaktır. Projede sona yaklaşılmış olup, Haziran ayı başında teslim edilecektir.

 

 

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153