Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Görevleri

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Görevleri

 1. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı, Büyükşehir Belediyesinin İlçe belediyeleriyle yürütülen ortak proje ve yatırımlarında görev alır, İlçe Belediyesi sınırları içerisinde Büyükşehir yetki ve sorumluluğundaki faaliyetleri yerine getirilmesinde belediye birimleri ile bağlı kuruluşlara yardımcı olmak.

 2. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığını Başkanlık huzurunda temsil eder, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının Yönetiminden yetkili ve sorumlu kişidir. Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

 3. Mersin Büyükşehir Belediyesinde ihdas edilmiş ve ihdas edilecek Daire Başkanlıklarının, Anamur, Bozyazı, Aydıncık,  Gülnar, Mut, Erdemli, Silifke, Çamlıyayla, Yenişehir, Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Tarsus İlçelerinden gelen talepleri ilgili daire başkanlıklarına bildirmek, Anamur, Bozyazı, Aydıncık,  Gülnar, Mut, Erdemli, Silifke, Çamlıyayla ve Tarsus dâhilindeki görevlerinin tespit ile iş ve işlemlerinin yürütülmesine yardımcı olmak. Bu işlerde Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ve Şube müdürlüklerinin sorumluluğu aranmaz. 

 4. Dairenin sevk, idare ve disiplininden sorumlu olup, personeli arasında yazılı görev dağılımı yapmak, personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak.

 5. Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Müdürlük, Şeflik ve tüm personelin iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini, personelin işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

 6. Belediye Başkanı ve üst makamların emirleri, Meclis ve Encümen kararlarını yerine getirmek, bu doğrultuda diğer Daire Başkanlıkları arasında koordinasyonu sağlamak,

 7. Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek, birimlerin görevlerini ilgilendiren mevzuat değişikliklerini takip etmek ve mahiyetindekilere iletmek veya duyurmak,

 8. Daire Başkanlığının çalışma usul ve esaslarını belirleyip, Daire Başkanlığına bağlı birimlerin görevlerinin etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi dâhilindeki tedbirleri almak, çalışma saatlerini belirlemek, yetkisini aşan konularda Belediye Başkanlığından prensip kararları alınması yönünde üst makamlara bilgi vermek,

 9. İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, ilgili Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreter ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

 10. Daire Başkanlığı işlevleri ile ilgili Başkanlık makamının istediği raporları inceleme ve araştırmalar yaparak hazırlamak,

 11. Daire Başkanlığı çalışma esaslarını gözden geçirmek, plan ve programlar yaparak emri altında görev yapan, disiplin ve ita amiri olduğu bütün memurların, özlük haklarını gerçekleştirmek, onaylanmış yıllık izinlerini ve mazeret izinlerini vermek, personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak,

 12. Gerektiğinde, denetim ve gözetimi altında, görev ve yetkilerinin devredilebilir olanları gerekli gördüğünde, kendi takip ve kontrolünde Şube Müdürüne devretmek, personeli ihtisas ve becerilerine göre, uygun gördüğü birim ve görevlerde çalıştırmak, denetim ve gözetimini yapmak.

 13. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı Mevzuat hükümleri uyarınca yıllık gider bütçe tasarılarını, performans programlarını, faaliyet raporlarını, hazırlayarak yasal süresi içerisinde Mali Hizmetler Dairesi Başkalığı'na teslim etmek.

 14. Teknolojik gelişmeleri izleyerek, buna göre Daire Başkanlığının araç, gereç, donanım ve haberleşme cihazlarının yenilenmesini sağlamak için talepte bulunmak, Daire Başkanlığının görevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan, yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için, Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreter ve Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,

 15. Yasa, tüzük ve yönetmeliklerle belediyeye verilen görevlerden, yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak, Daire Başkanlığının daha verimli çalışmasını sağlamak amacı ile benzer faaliyet gösteren dış kuruluşlardan bilgi alışverişinde bulunmak, incelemeler yapmak ve konu ile ilgili kuruluşlarla iş birliği sağlamak,

 16. İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden, ilgili Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreter ve Belediye Başkanına karşı sorumludur

 17. 7 Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan 9 ilçede yerel basın ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı arasında koordinasyonu sağlamak. Mersin Büyükşehir Belediyesinde ihdas edilmiş daire Başkanlıklarının hizmetlerinin yerel basın basına aktarılması ve koordinasyonu sağlamak.

 18. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının devredeceği,  Kanun ve yönetmelikler kapsamında oluşan yetkiler dâhilinde Anamur, Bozyazı, Aydıncık,  Gülnar, Mut, Erdemli, Silifke, Çamlıyayla, Yenişehir, Akdeniz, Toroslari Mezitli ve Tarsus İlçeleri dâhilinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Makamını ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığını İlçe Kaymakamlıkları nezdinde temsil etmek, İlçe Kaymakamlığı arasında koordinasyonu sağlamak, gerekli bilgi ve belgeleri paylaşmak.

 19. Sorumluluk alanı dahilinde yapılacak tören ve kutlamalarda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını temsil etmek, Anamur, Bozyazı, Aydıncık,  Gülnar, Mut, Erdemli, Silifke, Çamlıyayla, Akdeniz, Yenişehir, Mezitli, Toroslar ve Tarsus İlçe Belediye Başkanlıkları ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında koordinasyonu sağlamak, görevleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, görevleri dışında kalan iş ve işlemler ile ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve bağlı birimlerle koordinasyonu sağlamak.

 20. Mersin Büyükşehir sınırları dahilindeki 805 Mahalle Muhtarlığının bilgilerini tutmak, Başkanlık Makamı ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

 21. Yasa hükümlerine göre imkan dahilinde muhtarların mefruşat taleplerini karşılamak,

 22. Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri elektronik ortamda almak, ilgili birimlere iletmek ve taleplerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek,

 23. Muhtarlardan gelen taleplere 15 gün içinde sistem üzerinden cevap vermek, ayrıca muhtarların mail adreslerine elektronik posta ile bildirmek,

 24. Gelen taleplerden, yerine getirilenleri ve yerine getirilemeyenlerin gerekçesini sisteme işlemek,

 25. İçişleri Bakanlığı'na üçer aylık dönemlerde sunulacak rapor ile ilgili toplam talep sayısı, olumlu ve olumsuz cevap sayısını sisteme işlemek,

 26. Muhtarlarla ilgili Başkanlığa intikal eden sözlü ve yazılı dilek, şikâyet, öneri vb. konuların izlenmesi ile sonuçların ilgililere en kısa zamanda iletilmesini sağlamak.

 27. İlçe belediyelerinin, muhtarlıklar ile ortak görev yapılması gereken konularda koordinasyonunu sağlamak, bununla ilgili ilçe belediyeleri ile gerekli yazışma ve çalışmaları yapmak,

 28. MESKİ Genel Müdürlüğünün, görev alanındaki birimlerinin, Büyükşehir Belediye Başkanlığının diğer birimleri arasındaki koordinasyonu sağlamak.

 29. Herhangi bir olayda, Büyükşehir Belediye Başkanlığının araç, gereç ve personelinin yetersiz kaldığı durumlarda, MESKİ ve diğer şube müdürlükleri arasında koordinasyonu sağlamak.

 30. Anamur, Bozyazı, Aydıncık,  Gülnar, Mut, Erdemli, Silifke, Çamlıyayla, Yenişehir, Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Tarsus İlçeleri dâhilinde MESKİ Şube Müdürlüğünce yapılması gereken iş ve işlemler ile ilgili olarak ilgili bölgelerin Şube Müdürlükleri arasında koordinasyonu sağlamak.

 31. Sorumluluk alanı dâhilinde Su ve Kanalizasyon Hizmetleri ile ilgili yapılması gereken iş ve işlemler hakkında rapor hazırlayıp MESKİ Genel Müdürlüğüne bildirmek.

 32. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına personel ihdas edilmesi halinde, personelin İş güvenliğini sağlamak amacı ile İş güvenliği ile ilgili gerekli eğitiminin yapılmasını sağlamak ve denetimini yapmak.

 33. Daire Başkanı, Başkanlığı ile ilgili işlemleri yerine getirirken; belediyenin Stratejik Planındaki Vizyon, Misyon ve İlkeleri ile mevzuata göre çalışılmasından sorumludur.

 34. Biriminde yapılan faaliyetlerde, Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uymak ve bu sistemin güncelleme ve geliştirilmesine katkı sağlamak.

Birim Haberleri

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185