Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü

Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı-Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü

Görevleri

Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü Görevleri

  1. Şube Müdürlüğünün görevleri çerçevesinde şefliğin görev alanına giren konularda Daire Başkanı ve Şube Müdürü tarafından verilen görevleri yerine getirmek,
  2. Şef; Kendisine verilen görevlerin ilgili mevzuata uygun olarak etkin ve verimli, Belediyenin misyon ve vizyonuna uygun yürütülmesinden ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından Daire Başkanına ve Şube Müdürüne karşı sorumludur.
  3. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı ve Müdürlüğün talimatları doğrultusunda, arazi ve envantere dayalı mevcut durum analizinin yapılması, stratejik plan ve performans programındaki hedefleri doğrultusunda yatırım programı dâhilinde ve ihtiyaç analizinin yapılması sonucunda ihtiyaç duyulan tüm hizmet binalarının etüt ve projelerini yapmak veya yaptırmak,
  4.  Daire Başkanlığınca yapılmasına karar verilen kentsel tasarım projelerini hazırlamak veya hazırlatmak. Planlanan ve yapımı yürütülen tüm projelerin sunum ve raporlarını hazırlamak,
  5. Meydan, cadde, sokak, yaya alanları, yeşil alanlar, rekreasyon alanları gibi kentsel kamusal alanları tasarlamak, bunlara ait etüt ve projeleri yapmak veya yaptırmak,
  6. İhtiyaç duyulan yerlerde açık ve kapalı spor sahaları ile açık ve kapalı semt pazarlarının etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak,
  7. Büyükşehir Belediyesinin tasarrufunda bulunan, kamu malı olarak terkin edilmiş kıyı ve dolgu alanları, meydan, yaya yolları ve açık alanlar gibi kamusal kullanım alanlarının mekânsal ve görsel kalitesini geliştirmek adına kentsel tasarım projelerinin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak,
  8. Mevcut uygulanacak olan projenin Autocat programında incelemesi, bilgi, belge ve dokümanların, dijital veya basılı resim video olarak arşivlenmesini sağlamak,
  9.  Hizmet alımı yapılan projelerin; teknik ve idari şartnamesini, proje yaklaşık maliyetini, kontrollük, proje kabul teklif belgesini, muayene ve kabul, hak ediş işlemlerine ilişkin çalışmaları yürütmek, kesin hesap işlemlerini yapmak,

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153