Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü

Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı-Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü

Görevleri

Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü Görevleri

 1. Mersin Büyükşehir Belediyesinin yatırım ve hizmetleri için, kamu yararı gözetilerek, yapım işleri kapsamında, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince, kentsel tasarım öğesi yapı ve alan projelerine ait ihtiyaç duyulan her türlü incelemeyi yapmak, projeler üretmek, ürettirmek,
 2.  Hizmet alımı yapılan projelerin; teknik ve idari şartnamesini, proje yaklaşık maliyetini, kontrollük işlemlerini, proje kabul teklif belgesini, muayene ve kabul, hakediş işlemlerine ilişkin çalışmaları yürütmek, kesin hesap işlemlerini yapmak,
 3. Etüt ve projelerin hazırlanmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 4.  Kamu kurum ve kuruluşlarınca istenilen ve görev alanına giren konularda Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kurum görüşü vermek, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından görüş istemek,

 5. Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, envanter, brifing ve bütçenin şubesi ile ilgili kısımlarını hazırlamak,
 6. Daire başkanlığından gelen evrakları ilgili şefliklere zamanında havale ederek çalışanlar arasında gerekli koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak,
 7. Amirlerince verilecek benzer işleri ve görevleri yerine getirmek,

 

(2) Kentsel Tasarım Mühendislik Şefliğinin görevleri şunlardır:

 1. Şube Müdürlüğünün görevleri çerçevesinde şefliğin görev alanına giren konularda Daire Başkanı ve Şube Müdürü tarafından verilen görevleri yerine getirmek,
 2. Şef; Kendisine verilen mühendislik görevlerin ilgili mevzuata uygun olarak etkin ve verimli, Belediyenin misyon ve vizyonuna uygun yürütülmesinden ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından Daire Başkanına ve Şube Müdürüne karşı sorumludur.
 3. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı ve Müdürlüğün talimatları doğrultusunda, arazi ve envantere dayalı mevcut durum analizinin yapılması, stratejik plan ve performans programındaki hedefleri doğrultusunda yatırım programı dâhilinde ve ihtiyaç analizinin yapılması sonucunda ihtiyaç duyulan her türlü mühendislik projelerini yapmak veya yaptırmak,
 4.   Planlanan ve yapımı yürütülen tüm mühendislik işlerinin sunum ve raporlarını hazırlamak,

 5. Mevcut veya uygulanacak olan mühendislik projelerin incelemesi, bilgi, belge ve dokümanların, dijital veya basılı resim video olarak arşivlenmesini sağlamak,
 6. Hizmet alımı yapılan mühendislik projelerin; teknik ve idari şartnamesini, proje yaklaşık maliyetini,  kontrollük işlemlerini, proje kabul teklif belgesini, muayene ve kabul, hak ediş işlemlerine ilişkin çalışmaları yürütmek, kesin hesap işlemlerini yapmak,
 7. Daire Başkanı ve Müdür tarafından verilen benzer görevleri yerine getirmek,
 8. Büro ve Arşiv İşleri Personeli vasıtasıyla Daire Başkanlığı ve Müdürlüğün talimatları doğrultusunda, Müdürlük personeli ile ilgili yazışma, Müdürlüğe ait evrak kayıt, sekretarya, lojistik destekler ve arşiv işlerinin yürütülmesini sağlamak,

 

 (3) Kentsel Tasarım Mimari Projeler Şefliğinin görevleri şunlardır:

 1. Şube Müdürlüğünün görevleri çerçevesinde şefliğin görev alanına giren konularda Daire Başkanı ve Şube Müdürü tarafından verilen görevleri yerine getirmek,
 2. Şef; Kendisine verilen görevlerin ilgili mevzuata uygun olarak etkin ve verimli, Belediyenin misyon ve vizyonuna uygun yürütülmesinden ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından Daire Başkanına ve Şube Müdürüne karşı sorumludur,
 3. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı ve Müdürlüğün talimatları doğrultusunda, arazi ve envantere dayalı mevcut durum analizinin yapılması, stratejik plan ve performans programındaki hedefleri doğrultusunda yatırım programı dâhilinde ve ihtiyaç analizinin yapılması sonucunda ihtiyaç duyulan mimari projelerini yapmak veya yaptırmak,
 4.   Planlanan ve yapımı yürütülen tüm mimari projelerin sunum ve raporlarını hazırlamak,

 5. Mevcut veya uygulanacak olan mimari projelerin incelemesi, bilgi, belge ve dokümanların, dijital veya basılı resim video olarak arşivlenmesini sağlamak,
 6.  Hizmet alımı yapılan mimari projelerin; teknik ve idari şartnamesini, proje yaklaşık maliyetini,  kontrollük işlemlerini, proje kabul teklif belgesini, muayene ve kabul, hak ediş işlemlerine ilişkin çalışmaları yürütmek, kesin hesap işlemlerini yapmak,
 7. Daire Başkanı ve Müdür tarafından verilen benzer görevleri yerine getirmek,
 8. Büro ve Arşiv İşleri Personeli vasıtasıyla Daire Başkanlığı ve Müdürlüğün talimatları doğrultusunda, Müdürlük personeli ile ilgili yazışma, Müdürlüğe ait evrak kayıt, sekretarya, lojistik destekler ve arşiv işlerinin yürütülmesini sağlamak.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185