Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Kalite ve Kontrol Şube Müdürlüğü

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı-Kalite ve Kontrol Şube Müdürlüğü

 • İletişim Bilgileri
 • Şube Müdürü V.Ahmet Serkan ATAMAN
 • Telefon
 • E-Posta
 • Adres

Görevleri

Kalite ve Kontrol Şube Müdürlüğü Görevleri

 1. Birim faaliyetlerine yönelik Araştırma ve geliştirme hizmetlerini yürütmek,
 2. Birimin faaliyetlerine yönelik kalite kontrol hizmetlerini yürütmek,
 3. Mersin Büyükşehir Belediyesi uhdesindeki yollarda; her türlü sanat yapısı (köprü, menfez, duvar, zemin iyileştirmeleri), yol ve kaldırım çalışmalarına esas, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı ile birlikte proje hazırlamak, hazırlanan projelerin ilgili birimlerce onaylanmasına müteakip araziye uygulanması ve imalatın onaylı projesi doğrultusunda tamamlanmasını sağlamak, çalışmalar sırasında gerekli proje değişikliklerinin yapılabilmesi için ilgili daire başkanlıkları ile koordinasyonu sağlamak,
 4. Birimin sorumluluğunda yapılan faaliyetlerde Yol ve yapı malzemelerinin fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerini saptamak amacıyla gerekli tüm test ve deneyleri imkânlar ölçüsünde yapmak veya yaptırmak, deney raporları hazırlamak veya hazırlatmak, hazırlanan raporları kontrol etmek, görüş bildirmek ve onay işlemlerini yürütmek,
 5. Onaylanmış uygulama projelerin teknik kontrolü ile beraber arazide aplikasyon hattını kontrol etmek, araziye aplikasyonunu sağlamak,
 6. Birim tarafından gerek doğal yapı malzemelerinin gerekse diğer yapı malzemelerinin temininde, alımların teknik şartnameye uygunluğunu kontrol etmek, gerekli test ve deneyleri yapmak veya yaptırmak, kabul edilmeyen malzemelerin şantiyeden veya imalat sahasından uzaklaştırılmasına dönük iş ve işlemleri yürütmek,
 7. Mersin Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluk sahasında yapılan yol, köprü, üst yapı, sanat yapısı gibi yol bileşenlerinin sorunlu kesimlerinin (bozulma, kırılma, aşınma vb.) her türlü teknik araştırma ve gerekli laboratuvar deneylerini yapmak veya yaptırmak,
 8. Projelendirilecek güzergâha ait mevcut haritalar ve harita değerlerini temin etmek
 9. Şantiye laboratuvarını kurmak, birime gelen kalite ve kontrol talepleri doğrultusunda imkânlar dahilinde numune alma, laboratuvar deneyleri ve raporlama işlemlerini yapmak veya yaptırmak,
 10. Laboratuvarda kullanılan araç, gereç, cihaz, alet ve avadanlıklar ile sarf malzemeleri ya da özel düzenek gerektiren imalat tipi laboratuvar ekipmanı, deney standardı, yayın, teknik doküman vb. belirlemek, birim aracılığıyla tedarik edilmesini sağlamak,
 11. Laboratuvarda kullanılan cihazların bakım, kalibrasyon ve ara kontrollerini takip ederek, Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon Faaliyetlerini yürütmek,
 12. Taş ocakları, şantiyeler ve ilgili diğer tesisleri projelendirmek,
 13. Belediye bünyesindeki Asfalt Plent Tesisleri için 5491 Sayılı Kanunla Değişik 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılan 29 Nisan 2009 tarih ve 27214 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” ve 21 Kasım 2008 tarih ve 27061 sayılı (Değişik: RG.22.10.2009/27384) Çevre Denetimi Yönetmeliği kapsamında yürütülmesi gereken işleri yapmak veya yaptırmak. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü uygunluk yazısı, geçici faaliyet belgesi, çevre izin ve lisanslarının alınmasını sağlamak. Tesislerle ilgili Emisyon ölçümü ve Atık su analizlerini yaptırmak. Çevresel Etki Değerlendirmesi belgelerini almak.
 14. Belediyemiz bünyesindeki, Kalker Maden Ocağı-Kırma Eleme Tesisleri için 5491 Sayılı Kanunla Değişik 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılan 29 Nisan 2009 tarih ve 27214 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” ve 21 Kasım 2008 tarih ve 27061 sayılı (Değişik: RG.22.10.2009/27384) Çevre Denetimi Yönetmeliği kapsamında yürütülmesi gereken işleri yapmak veya yaptırmak. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü uygunluk yazısı, geçici faaliyet belgesi, çevre izin ve lisanslarının alınmasını sağlamak. Tesislerle ilgili emisyon ölçümü ve atık su analizlilerini yaptırmak. Çevresel etki değerlendirmesi belgelerini almak,
 15. Yapımına karar verilen Mersin Büyükşehir Belediyesi görev yetki ve sorumluluğunda bulunan yollar, malzeme ocakları ve tesislerin çevreye olabilecek etkilerinin belirlenmesi açısından çevre mevzuatı gereğince, büro ve arazi etüt çalışmalarının yaptırarak, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporları için Proje tanıtım dosyası hazırlatarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulmasını sağlamak,
 16. Daire başkanlığı tesislerinde bulunan asfalt plentlerinin baca gazı emisyon ölçümlerini, ölçüm cihazlarının kalibrasyon işlemlerini yürütmek
 17. Birimin sorumluluğunda yapılan faaliyetlerde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince iş ve işlemleri yürütmek, trafiğe açık alanlarda yürütülen faaliyetlerde trafik güvenliği kuralları ile işaretleme standartlarına uygun olarak gerekli olan iş ve işlemleri uygulamak, uygulatmak ve denetlemek,
 18. Şube müdürlüğünün çalışma konusu, görevleri ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yürütmek,
 19. Personelin yaptığı iş ve işlemleri kontrol etmek, personelin iş tanımını belirleyerek görev tanımlarını ve ilgili talimatları tebliğ etmek,
 20. Birimde görevli personelin başarı ve performans değerlendirmelerini yapmak
 21. Birimin entegre yönetim sistemi hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak,
 22. Müdürlüğün sorumluğundaki işlerle ilgili şikâyet, talep ve dilekçeleri değerlendirmek.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185