Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Kalite Yönetim Merkezi Şube Müdürlüğü

Kalite Yönetim Merkezi Şube Müdürlüğü

Görevleri

Kalite Yönetim Merkezi Şube Müdürlüğü Görevleri

Kalite Yönetim Merkezi Şube Müdürlüğü Görevleri

 1. Şube Müdürlüğünü temsil etmek, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde şube müdürlüğünü yönetmek,
 2. Şube Müdürlüğünün idari çalışmalarını düzenli bir biçimde yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
 3. Kalite Yürütme Kurulu kararlarının çalışma birimleri tarafından uygulanmasını sağlamak,
 4. Kalite Yürütme Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak,
 5. Büyükşehir birimlerinde hizmetlerin, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemlerinin yürütülmesi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri ile çalışılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek,
 6. Yönetim Sistemleri çalışmalarının genel politika ve stratejisini belirlemek ve Yönetim Sistemleri uygulamalarında üst yönetimin liderliğini, katılımını ve projelerinin uygulanmasını temin için gereken kaynak planlamasını yapmak,
 7. Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarını organize etmek, toplantı sonuçlarına göre yapılacak işlemleri takip etmek, toplantı sonuçlarını duyurmak,
 8. Kurumun Yönetim Sistemleri çalışmalarını koordine etmek ve Yönetim Sistemleri’nin işletilmesine ilişkin olarak dokümantasyon ve diğer ihtiyaç duyulacak her türlü yazılı ve görsel yayınları birimlerle iş birliği yaparak hazırlamak,
 9. Yönetim Sistemleri çalışmaları ile ilgili konferans, panel, söyleşi ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bu etkinlikler için üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinden üst düzey yönetici, uzman ve öğretim elemanlarını konuşmacı olarak davet etmek, anılan kuruluşlarca düzenlenecek bu tür etkinliklere belediye birimlerinden katılım sağlamak ve katılmak, katılım sonuçlarını rapor etmek,
 10. İç Tetkik faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasını sağlamak, tetkik sonuçları ile çalışma ve performans raporlarını Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarında sunmak,
 11. Birimlerden plan, proje, hedef ve faaliyet gerçekleşmelerini talep etmek ve üst yönetime raporlar hazırlamak, sunmak,
 12. Yönetim Sistemleri ile ilgili her tür hizmet alımlarının teknik şartnamesini hazırlamak,
 13. Yönetim Sistemleri’nin oluşturulması, dokümante edilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi ile revizyonuyla ilgili çalışmaları takip etmek ve yapmak,
 14. Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili yayınları izlemek, gerekli olanları kalite çalışmaları için temin etmek,
 15. Kurum için alınması gerekli kalite belgelerinin tespiti ve belgelendirme işlemleri ile ilgili süreçlerin takibini sağlamak,
 16. Görev alanı içerisinde bulunan hizmetler ile ilgili olarak doğrudan temin iş ve işlemlerini yapmak,
 17. Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından verilen müdürlüğü ile ilgili diğer görevleri yapmak yapılmasını sağlamak,
 18. Büyükşehir Belediyesi kalite çalışmaları doğrultusunda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri ile ilgili kurum, gerektiğinde danışmanlık hizmetlerini almak, kurum dışı eğitimciler tarafından verilmesine karar verilen dış eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitimlerin planlanması, icra edilmesi, etkinliklerinin ölçülmesi ve analiz edilmesi işlemlerini yapmak,
 19. Birimde yapılan faaliyetlerde, Yönetim Sistemleri gereklerine uymak ve bu sistemlerin güncelleme ve geliştirilmesine katkı sağlamak,
 20. Öneri sistemine gelen öneriler moderatör tarafından toplanır ve değerlendirilir sonrasında moderatör tarafından öneri kurulu toplanır. Değerlendirilen öneriler yapılacak düzenlemeler sonrası İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Kalite Yönetim Merkezi Şube Müdürlüğü koordineli bir şekilde ödüllendirme sürecini yürütür.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153