Engelsiz web sitesi için tıklayınız
İtfaiye Dairesi Başkanlığı

İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Units

Görevleri

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Görevleri

 1. Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek.
 2. Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak.
 3. Su baskınlarına müdahale etmek.
 4. Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak.
 5. 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak.
 6. 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak.
 7. Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak.
 8. Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiyestandartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak.
 9. Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek.
 10. Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek.
 11. Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak.
 12. İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek.
 13. İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatlara ilişkin uygunluk görüşü vermek.
 14. Türk bayrağı asmak.
 15. Belediye hizmetlerinin gerektirdiği ve/ veya talep doğrultusunda afiş, poster, flama, tanıtım ve benzeri süsleme materyallerini asmak.
 16. Sel baskınları dışında ücretli su tahliyesi yapmak, talep doğrultusunda Belediye Meclisince belirlenen ücret karşılığında arazöz ile su taşımak.
 17. Mersin ilini nüfus artışı ve yayılma alanlarının genişlemesini dikkate alarak itfaiye hizmetlerinin gerektirdiği araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, projeler geliştirmek, uygulamak, bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları ile gerektiğinde yurt dışında bulunan kurum ve organizasyonlarla işbirliği yapmak.
 18. Sivil Savunma ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin mevzuat kapsamında Sivil Savunma, afet, Acil Durum, Seferberlik ve Koruyucu Güvenlik Hizmetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacı ile sivil savunma planlarını hazırlamak, güncel tutmak; sivil savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, belediye içinde ve diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlamak.
 19. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönergesi kapsamında çalışmalar yapmak.

Birim Haberleri

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185