Engelsiz web sitesi için tıklayınız
 • Birimlerimiz
 • İşçi Özlük İşlemleri Şube Müdürlüğü
İşçi Özlük İşlemleri Şube Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı-İşçi Özlük İşlemleri Şube Müdürlüğü

Görevleri

İşçi Özlük İşlemleri Şube Müdürlüğü Görevleri

 1. 10.06.2003 tarihli ve 25134 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4857 sayılı İş Kanununa bağlı olarak çalışan personelin özlük işlemlerini yürütmek,
 2. Büyükşehir Belediyesi İşçi kadroları ile ilgili teşkilat şemasını günün şartlarına uygun olarak; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken hazırlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda hazırlamak ve Belediye Meclisi kararları doğrultusunda uygulanmasını sağlamak,
 3. Personele ilişkin; performans, tanıma, takdir, ödüllendirme, öneri sistemi ve personel bilgi bankası ile ilgili düzenlemeler hazırlamak,
 4. İşçi personelin disiplin işlemlerini yürütmek,
 5. Müdürlüğe ait iş ve işlemleri, iş süreçleri doğrultusunda yerine getirmek,
 6. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında İşçi-İşveren ilişkisinden kaynaklı arabuluculuk komisyonuna üye vermek ve arabuluculuk raporlarının hazırlanmasını sağlamak,
 7. Toplu İş Sözleşmesi’ne istinaden hasar tespit komisyonu kurmak ve hasar bedeli tespitinin belirlenmesini sağlamak,
 8. İnsan Kaynakları Yönetim sistemlerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak,
 9. İşçi Özlük İşlemleri Şube Müdürü, bu yönerge ile belirtilen görevlerin yürütülmesinden, kendisine bağlı şefliklerin aşağıda belirtilen görevlerini yerine getirmesinden ve şefliklerin/şefliklerde görevli personelin uyum içerisinde koordineli olarak görev yapmasından daire başkanına karşı sorumludur.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185