Engelsiz web sitesi için tıklayınız
 • Birimlerimiz
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü

Units
 • İletişim Bilgileri
 • Şube MüdürüLevent MUŞTU
 • Telefon0324 533 37 17
 • E-Postaisg@mersin.bel.tr
 • Adres

  Çankaya Mahallesi İstiklal Caddesi A blok hizmet Binası Kat:6 AKDENİZ/MERSİN

Görevleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü Görevleri

 1. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun uygulanmasında Belediye Birimlerine(lokalizasyon) rehberlik hizmeti vermek; Büyükşehir Belediyesi birimlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesine yönelik koordinasyonu sağlamak,
 2. İşveren/işveren vekillerince oluşturulan iş sağlığı ve güvenliği kurulları arasında koordinasyon ve iş birliğini sağlamak için rehberlik hizmetini vermek.
 3. Gerektiğinde; Belediyenin tüm birimlerini kapsayacak şekilde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İSG ile ilgili yönetmelikler ile 18/01/2013 Tarih ve 28532 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönergesini hazırlamak ve yönerge hükümleri doğrultusunda gerekli tedbirlerin uygulanmasını sağlamak.
 4. Belediye birimlerinde (lokalizasyon) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği işveren vekili statüsünde olan daire başkanlarının bulunduğu işyerlerinde; faaliyet alanları, tehlike sınıfları ve çalışan sayıları dikkate alınarak kurum içi ya da kurum dışından işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli sözleşmelerinin İSG-KÂTİP Sistemi üzerinde yapılmasını sağlamak,
 5. Alt işveren/Belediye şirketleri ile Belediye arasındaki iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini koordine etmek,
 6. Belediyede iş sağlığı ve güvenliğine yönelik olarak risk analizleri, ortam ölçümleri, acil durum eylem planları ve yangın tahliye-kurtarma tatbikatları yapılmasının kontrol ve koordinasyonunu sağlamak,
 7. Belediyemizde bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmak, gerekli incelemeleri yapmak, yaptırmak ve raporların bir nüshasının İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü’nde de tutulmasını sağlamak.
 8. Çalışma ortamı ve çalışanların sağlık gözetimlerine ait bütün bilgilerin kayıt altına alınmasının kontrol ve koordinasyonunu sağlamak,
 9. Belediyede işveren/işveren vekillerince oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları arasında koordinasyon ve iş birliğini sağlamak,
 10. Belediyede Koordinasyon Kurulu’nun oluşturulmasını sağlamak. Oluşturulan Koordinasyon Kurulu’nun periyodik toplantılarının takibini yaparak alınan kararların uygulanmasını koordine etmek.
 11. Büyükşehir Belediyesi birimlerinde(lokalizasyon) iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personeli arasındaki koordinasyonu sağlamak ve takip etmek.
 12. İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirilmesinden sorumludur. Bu yükümlülüğünü; 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ve 20/07/2013 tarih ve 28713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde; her lokalizasyon için tehlike sınıfı, faaliyet konusu, çalışan sayıları,vardiya sayıları ve çalışılan yerin uzaklığı dikkate alınarak, Belediyemiz çalışanlarından, Gerçek Kişilerden, OSGB’lerden ve TSM’lerden ilgili mevzuat hükümlerine göre görevlendirme/sözleşme yapılmasını sağlamak. Belirlenen ihtiyaca göre öncelikle kurum içi çalışandan gerekli belgeye sahip ve istekli olanlarla tabii olanlar arasından mevzuat hükümlerine göre sözleşme yapılmasını sağlamak.
 13.  İçe Görevlendirme : Belediyemiz çalışanlarından ve istekli olanlar arasından ilgili yönetmeliklerde belirtilen niteliklere sahip İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelinin gerekli belgeye sahip olmaları şartı ile asli görevlerinin yanında belirlenen çalışma sürelerine riayet ederek görevlendirilebilmesi için, Daire Başkanlığının teklifi, Genel Sekreter Yardımcısı/ Genel Sekreterin uygun görüşü ve Başkanlık Makamından onay alınmasını sağlamak.
 14. Ödeme Yapılması : Bu şekilde görevlendirilecek personele görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla ilgili yönetmelikler ve mevzuatında belirtilen ilave ödemeler ile ilgili işlemleri yürütmek, ilave ödemenin yapılabilmesi için Daire Başkanlığının teklifi, Genel Sekreter Yardımcısı/Genel Sekreterin uygun görüşü ile Başkanlık Makamından onay alınmasını sağlamak.
 15. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin Belediye çalışanları dışında, diğer kaynaklardan sağlanması durumunda ilgili mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yürütmek,
 16. Belediyemiz çalışanları arasından görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi puantajlarının, sözleşme yapılan belediyemiz işyerlerindeki İşveren/İşveren Vekili tarafından aylık olarak, her ayın 1’i ile 31’i arasında hazırlanmasını ve takip eden ayın ilk haftasında hazırlanan ıslak imzalı puantajların İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü’ne gönderilmesini sağlamak.
 17. Belediyemiz çalışanlarından İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimine ait puantajların, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa esas ilave ödemenin yapılabilmesi için bir suretinin dosyalanması sağlayarak ıslak imzalı bir suretinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Mali Özlük İşleri Şube Müdürlüğü’ne gönderilmesini sağlamak.
 18. Hizmet alımı yoluyla çalışan personelin puantajları, hak ediş hazırlanarak ödemenin yapılabilmesi için Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na gönderilir.
 19. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekiminin yerine getirmesi gereken görev,yetki ve sorumluluklarını, ilgili kanunlar uyarınca yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde, ilgili kanunlar çerçevesinde görevlendirmenin/sözleşmenin tek taraflı fesih hakkı kullanımının Daire Başkanlığının teklifi ile Genel Sekreter Yardımcı/Genel Sekreterin uygun görüşü ve Başkanlık Makamının onayı ile İSGKATİP sistemi üzerinden sonlandırılmasını sağlamak.
 20. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini Belediye içinden, çalışanlarımız arasından İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli görevlendirilmesi durumunda Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Başkanlık Makamı onayı ile sözleşmesi tek taraflı fesih işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 21. Belediye çalışanları arasından görevlendirme sonucu İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı görevini yürüten çalışanın bu görevi sonlandırmak istemesi durumunda dilekçe ile başvurusu alınarak Daire Başkanlığının teklifi, Genel Sekreter Yardımcısı/Genel Sekreterin uygun görüşü ve Başkanlık Makamından alınacak onay ile görevlendirilmesinin sonlandırılmasını sağlamak.
 22. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini; Belediye dışından Gerçek Kişilerden, OSGB’lerden ve TSM’lerden sözleşme yapılarak hizmet alınması durumunda, yapılan sözleşmedeki şartlar göz önüne alınır ya da 4857 sayılı İş Kanunundaki fesih şartları uygulanır. Belediyenin tek taraflı olarak sözleşmeleri fesih hakkının olduğu ve gerektiğinde uygulayabileceği taraflar arasında yapılacak sözleşmelerde açıkça belirtilecektir.
 23. Şube Müdürlüğünde görevli personelin görev tanımına uygun çalışmasını sağlamak ve çalışanlar arasında uyum ve işbirliği ile koordinasyonu sağlamak.
 24. İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanının sözleşmesinin fesih edilmesi durumunda yapmış olduğu tüm çalışmaların birer örneğinin İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğüne teslim edilmesini sağlamak ve arşivlemek.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Şefliğinin görevleri şunlardır:

 

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yapılacak işlerin yıllık, aylık ve haftalık planlamasını yapmak ve şube müdürüne sunmak
 2. Belirlenen plan ve program doğrultusunda personel görevlendirmesini yapmak.
 3. İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin puantajlarının süresinde hazırlanmasının ve bildirilmesinin takibini yapmak.
 4. Personeli hizmete ilişkin işlemler konusunda aydınlatmak, işlerin verimliliğini artırmak için yöntemler geliştirmek,
 5. Personelin devam ve çalışmalarını izlemek, işlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak,
 6. Birim faaliyetleri ile ilgili belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumları ile ilgili toplanan verileri analiz etmek ve şube müdürüne raporlamak.
 7. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili faaliyetleri haftalık, aylık, yıllık olarak şube müdürlüğüne raporlamak.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185