Engelsiz web sitesi için tıklayınız
 • Birimlerimiz
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Units

Görevleri

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görevleri

 1. Personel özlük işlemlerini yürütmek,
 2. Büyükşehir Belediyesi memur ve işçi kadroları ile teşkilat şemasını, 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlamak ve uygulama için Belediye Meclisine sunmak,
 3. Norm kadro esaslarına uygun olarak birimlerin kurulması, birleştirilmesi veya kaldırılması ile ilgili Belediye Meclisine teklif sunmak,
 4. İş analizleri suretiyle, belediyenin iş gücü planlaması ve personel performans değerlendirmesini yapmak veya yaptırmak,
 5. İnsan kaynakları yönetim sistemlerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak,
 6. Birimlerden gelecek talepleri değerlendirerek hizmet içi eğitim ihtiyacını tespit etmek, planlamasını ve organizasyonunu yapmak, eğitimlerin verilmesini sağlamak,
 7. Personele ilişkin; performans, tanıma, takdir, ödüllendirme, öneri sistemi ve personel bilgi bankası ile ilgili düzenlemeler hazırlamak,
 8. Çalışanlarla ilgili sosyal faaliyetler düzenlemek,
 9. Belediyede mevzuat dâhilinde staj yapacak olan öğrencilerin staj işlemlerini yürütmek,
 10. Belediye ile Toplu İş Sözleşmesi yapmaya yetkili taraf olan sendika ile Toplu İş Sözleşmesinin başlangıcından bağıtlanmasına kadar olan prosedürü takip ve tanzim etmek, imzalanması halinde yürütülmesini sağlamak,
 11. 10/12/2003 tarihli ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun 60. maddesine ve harcama yetkilileri genel tebliğine göre bütçe veya yetki devri verilmesi durumunda, birimlerden alınan puantaj, bilgi ve belgeler esas alınarak memur, işçi ve sözleşmeli personelin mali özlük haklarına ilişkin tahakkuklarını hazırlamak, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına göndermek
 12. Memur, işçi ve sözleşmeli personelin mali özlük hakları ile ilgili her türlü haciz, nafaka, temlik takip işlemlerini yürütmek,
 13. Memur, işçi ve sözleşmeli personelin disiplin işlemlerini yürütmek,
 14. Belediye şirket işçilerinin, belediye birimlerinde hizmet alımı kapsamında çalıştırılması ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek.
 15. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönergesi kapsamında çalışmalar yürütmek.

Birim Haberleri

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185