Engelsiz web sitesi için tıklayınız
 • Birimlerimiz
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Units

Görevleri

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görevleri

Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalışan tüm personelin özlük haklarını (maaş, terfi, sicil, izin vb.) zamanında ve eksiksiz olarak düzenlemek, insan kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

Birimin Faaliyetleri:

 1. Başkanlıkça belirlenen insan gücünü stratejik plana göre belirlemek,   kadro ve istihdam politikasını uygulamak,

 2. Büyükşehir Belediyesi Memur ve İşçi kadroları ile teşkilat şemasını günün şartlarına uygun olarak; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken hazırlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli  İdare  Birlikleri  Norm  Kadro  İlke ve  Standartlarına  Dair Yönetmelik"  hükümleri doğrultusunda hazırlamak ve uygulama için Belediye Meclisine sunmak, 

 3. Stratejik plana uygun olarak, mevcut personelin etkin ve verimli olarak hizmet görmesi için gerekli eğitim çalışmalarını yapmak,

 4. Personel  mevzuatı  ile  ilgili değişiklikleri ve uygulamaları  izlemek,     diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket işlerliğini tesis etmek,

 5. İşçi sendika faaliyetlerini yakından izleyerek, sözleşme esaslarının sağlıklı olarak tatbikini sağlamak,

 6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Yasasına tabi olarak belediyemizde istihdam olunan memur, işçi ve sözleşmeli personellerin çalıştığı birimlerden 24/12/2005 gün ve 26033 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5436 sayılı Kanun ile değiştirilen 5018 Sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun 60. Maddesine ve Harcama Yetkilileri Genel Tebliğine göre personelin ekonomik haklarıyla ilgili ödeme emirlerinin düzenlenmesi için, yetki devri verilmesi sonucunda birimlerden alınan puantaj, bilgi ve belgeler esas alınarak özlük haklarına ilişkin tahakkuklarının hazırlanması ve harcama yetkililerinin onayından sonra, ödemeye esas olmak üzere; Mali Hizmetler Daire Başkanlığına iletilmesini sağlamak,

 7. Daire Başkanlığının satmalına yolu ile yapılacak ihtiyaçlarla ilgili olarak gerekli işlemleri yapmak,

 8. Norm Kadro esaslarına uygun olarak birimlerin kurulması veya birleştirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisine teklif sunmak,

 9. Belediyemizin     diğer    birimlerinde    çalışmakta     olan     memurjşçi     ve    sözleşmeli personellerin,disiplini   bozan   fiilleri   ile   mesai   saatlerine   uygun   hareket   etmediklerinin birimlerince tespit edilip, durumun İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına iletilmesi halinde gerekli disiplin işlemlerini yürütmek. (ı)Personel arşiv kaydının yapılmasını sağlamak,

 10. Kanunların, Yönetmelik v.b. mevzuatın verdiği diğer görevleri yerine getirmek, (j) Belediye Başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirmek

 11. Atama, asalet tasdiki, emekli, istifa ve nakil giden personel dosyalarının arşiv kaydının yapılması ile ilgili işlemleri yapmak

Birim Haberleri

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153