Engelsiz web sitesi için tıklayınız
İmar ve Denetim Şube Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı-İmar ve Denetim Şube Müdürlüğü

 • İletişim Bilgileri
 • Şube Müdürü V.Gözde BOYACI
 • Telefon0324 533 1802
 • E-Posta
 • Adres

  Çankaya Mh. İstiklal Cad. No:65 Kırmızı Lacivert İşhanı Mersin Büyükşehir Belediye Binası B Blok Kat 3 Akdeniz/ MERSİN

Görevleri

İmar ve Denetim Şube Müdürlüğü Görevleri

 1.  Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığının İmar Yönetmeliğini hazırlayarak Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin Onayına sunmak,
 2.  Mersin Büyükşehir Belediyesi İl Sınırları dâhilinde Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesine ait olan yerlere veya Mersin Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen alanlara yapılacak Tesisler için 1/1000 Ölçekli İmar Durum Belgelerini düzenlemek ve düzenlenen İmar Durum Belgelerini işlem yapılmak üzere ilgili birime göndermek,
 3.  Mersin Büyükşehir Belediyesi İl Sınırları dâhilinde yapılan yapıların, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 11. Maddesi çerçevesinde denetleme iş ve işlemlerini yürütmek,
 4.   Mersin Büyükşehir Belediyesi İl Sınırları dâhilinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 11. Maddesine istinaden; Müdürlüğümüz bünyesinde görevli Teknik Elemanlarınca,   şikâyete konu yapı mahallinde gerekli kontroller yapılarak, yapılan kontrollerde imar mevzuatına aykırı yapıldığı tespit edilen yapıların ilgili İlçe Belediyesine Başkanlıklarına bildirmek, ilgili İlçe Belediye Başkanlıklarının görev ve yetki sorumluluğunda bulunan alanlarda imar mevzuatına aykırı olarak yapıldığı tespit edilen yapının 3194 sayılı İmar Kanununun 42. ve 32. Maddelerine göre mevzuat doğrultusunda gerekli iş ve işlemlerin yasal süresi içerisinde tesis edilmesi ve tesis edilen bu iş ve işlemlerle ilgili olarak her türlü bilgi ve belgeleri ilgili İlçe Belediye Başkanlıklarından istemek,
 5.  Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait olan veya protokol kapsamında belediyemize tahsis edilen yerlerin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca kiraya verilen yapının kiracısı tarafından Ruhsat ve Ruhsat eklerine aykırı olduğu tespit edilen kaçak yapının derhal tahliye işlemini yaparak, Müdürlüğümüze bildirildiği takdirde Müdürlüğümüz Teknik Elemanlarınca kaçak yapı mahallinde imara aykırı olarak yapılan yapıyı derhal durdurarak, Yapı Tatil Zaptını düzenlemek ve bu Yapı Tatil Zaptının bir nüshasını Yapı yerine asmak, Yapı Tatil Zaptının bir nüshasını da Mahalle Muhtarlığına imza karşılığında bırakmak, İmara aykırı olarak yapılan yapı hakkında Yapı Tatil Zaptı düzenlendikten sonra ayrıca Yapı Tatil Zaptının düzenlendiği tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde imara aykırı yapı yapan şahıs veya tüzel kişilikler hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesine göre İmar Cezasının uygulanması için İmar Cezası Hesaplama Raporu düzenleyerek İmar Cezasın için karar alınmak üzere Mersin Büyükşehir Belediye Encümenine yazı yazmak (İlgili İlçe Belediye Başkanlığı Encümenince para cezası kesilmemiş ise ikinci kez para cezası alınmaz), Mersin Büyükşehir Belediye Encümenince İmar Cezası hakkında alınan Encümen kararını İmara aykırı kaçak yapı yapan şahıs veya tüzel kişiliğe yazı ile bildirmek, imar para cezasının ödenmesi içinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına yazı yazmak,
 6.  Ayrıca İmara aykırı olarak yapılan kaçak yapı için düzenlenen Yapı Tatil Zaptının düzenlendiği tarihten itibaren en çok 1 (Bir) ay içerisinde, imara aykırı yapı yapan şahıs veya tüzel kişilik tarafından imara aykırı olarak yapılan yapının, Ruhsat ve Ruhsat eklerine uygun hale getirilmesi istenir, söz konusu kaçak yapı 1 (Bir) ay içerisinde Ruhsat ve Ruhsat eklerine uygun getirilmediği takdirde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. Maddesine göre İmara aykırı yapılan yapının idaremizce yıkılması veya yıktırılması hususunda karar alınmak üzere Mersin Büyükşehir Belediye Encümenine yazı yazmak, İmara aykırı olarak yapılan yapının yıkılması veya yıktırılması hususunda Mersin Büyükşehir Belediye Encümence alınan Encümen kararına istinaden (yıkım ile ilgili resmi yazışmaları yapmak, yıkım işleminin hangi Daire Başkanlığı tarafından yapılacağı veya yaptırılacağı, Yıkım Bedelinin hangi Daire Başkanlığınca hesaplanacağı hususlarında) Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına yazı yazmak, Yıkım Bedelinin de imara aykırı kaçak yapı yapan şahıs veya tüzel kişilikten tahsil edilmesi içinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına yazı yazmak,
 7.  Belediyelere, Hazineye, Katma Bütçeli Dairelere ait arazi ve arsalarda veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde, yapılan daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar inşaat sırasında olsun veya iskân edilmiş bulunsun hiç bir karar alınmasına lüzum kalmaksızın 775 sayılı Gecekondu Kanunun 18. Maddesine göre işlem tesis edilmesi için İlgili İlçe Belediye Başkanlıklarına yazı yazmak, İmar mevzuatına aykırı olarak yapılan ve devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdeki işgal edilen yerlerin tahliyesinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. Maddesine göre İlçe Kaymakamlığınca yapılması için İlçe Kaymakamlığına yazı yazmak, bahse konu Gecekondunun 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18. Maddesine göre Mersin Büyükşehir Başkanlığınca yıkılması veya yıktırılması için Fen İşleri Dairesi Başkanlığına, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına ve İlgili Daire Başkanlıklarına yazı yazmak, Gecekondu ya ait Elektrik Hattının, Doğalgaz Hattının ve Su Hattının kesilmesi içinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda ilgili kurum ve kuruluşlara, yıkım anında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması içinde İlgi İlçe Kaymakamlığına yazı yazmak,
 8.  Mersin İli hudutları dâhilinde can ve mal güvenliğini tehdit eden Metruk Yapıların, 3194 sayılı Kanunu’nun 39. Maddesine göre yıkılması için gerekli işlemlerin tesis edilmesi hususunda ilgili İlçe Belediye Başkanlılarına yazı yazmak, denetlemek, sonucundan bilgi istemek,
 9.  İlçe Belediye Başkanlıkları ile kaçak yapılaşmayı önleyici çalışmalarda koordinasyonu sağlamak, çözümler üretmek, denetim faaliyetlerinde bulunmak,
 10.  Yapılan denetimlerde gerektiği zaman Kamu Kurum ve Kuruluşlarından, Üniversitelerden ve kamu kurumu niteliğindeki Meslek Odalarından bilimsel ve teknik kriterlere uygun olarak bilimsel destek almak.
 11.  Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yaparak tespit edilmiş Strateji, Hedef ve Politikalar doğrultusunda planları hazırlamak, uygulamak ve aksayan yönlere yönelik çözümler üretmek,
 12.  Yapı Denetimi hakkında kanun ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilen hususlarda İlçe Belediye Başkanlıklarının eşgüdümünü ve gerektiğinde uygulamada birlikteliği sağlamak, bu uygulamadan doğan aksaklıkların giderilmesi için İlçe Belediyeler Başkanlıklarındaki yetkili Yapı Denetim Müdürlükleriyle birlikte çözüme kavuşturmak.
 13.  Müdürlüğün görev alanına giren ilgili Kanun, KHK, Yönetmelik, Genelge, Tebliğ, vb., takibini, güncellemesini ve çalışan personelin bilgilendirilmesini ve ilgili mevzuatın takibini sağlamak,

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185