Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 10842 ada 4 parseli de kapsayan alanda, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 06.02.2018 tarih ve 91 ile kabul edilen Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyon

Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 10842 ada 4 parseli de kapsayan alanda, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 06.02.2018 tarih ve 91 ile kabul edilen Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyon

Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 10842 ada 4 parseli de kapsayan alanda, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 06.02.2018 tarih ve 91 ile kabul edilen Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyon

Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 10842 ada 4 parseli de kapsayan alanda, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 06.02.2018 tarih ve 91 ile kabul edilen Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ile anılan plana yapılan itirazın reddine ilişkin 31.07.2020 tarih ve 560 sayılı kararının iptalinin talep ve dava edildiği davada, Mersin 1. İdare Mahkemesi'nin 26.12.2019 tarih ve 2019/708E. 2019/1381K. sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” karar veren Mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ilişkin teklif; Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2020 tarih ve 203 sayılı kararı ile görüşülmüş olup, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi (b) bendi hükümleri gereği 19.03.2020-19.04.2020 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde eşzamanlı olarak askıya çıkarılmıştır. 

Ancak Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle,salgın ile mücadele kapsamında bir çok alanda geliştirilen mücadele yöntemleri çerçevesinde 26.03.2020 tarihli ve 31080 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 7226 sayılı Kanun'un geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hüküm doğrultusunda askı ilan süresi durdurulmuştur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 05.05.2020 tarih ve E.97374 sayılı yazısı doğrultusunda askı ilan süreleri yeniden başlatılmış olup, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.03.2020 tarih ve 203 sayılı kararı ile görüşülen konu 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. Maddesi (b) bendi gereğince 13.05.2020-31.05.2020 tarihleri arasında ve bu tarihler de dahil olmak üzere kalan 19 (on dokuz) gün süresi ile yeniden Belediyemiz İlan panosunda ve internet sitesinde eşzmanlı olarak askıya çıkarılmıştır. 13.05.2020

Dosyalar

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153