Engelsiz web sitesi için tıklayınız
İhaleli İşler Şube Müdürlüğü

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı-İhaleli İşler Şube Müdürlüğü

Görevleri

İhaleli İşler Şube Müdürlüğü Görevleri

İhaleli İşler Şube Müdürlüğünün görevleri;

 1.   İhtiyacın tespiti ve tespit edilen ihtiyacın ihalesinin yapılabilmesi için, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Makamından ön izin (ihale oluru) alınması işleminin yapılması,
 2.   Bütçesinde yeteri kadar ödenek tahsis edilip edilmediğinin tahkikinin yapılması,
 3.    4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 9 uncu maddesine istinaden, tespit edilen ihtiyacın yaklaşık maliyetinin bulunabilmesi için Daire Başkanlığından, mümkün olduğunca Birimimiz elemanlarından oluşan yaklaşık maliyet komisyonu olurunun alınması,
 4. Yaklaşık Maliyeti diğer daire başkanlıkları tarafından hazırlanmış olan işlerin komisyon olurlarının alınması ve yapılan yaklaşık maliyet çalışmalarının kontrolü. Yaklaşık maliyet komisyonunca, her türlü gerçek fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen bedele göre ihale ilan süreleri ve ihale usul ve şeklinin belirlenmesinin sağlanması,
 5.   Birimimiz tarafından veya diğer birimler tarafından Yaklaşık maliyet komisyonu marifetiyle tespit edilen bedele göre, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19,20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenerek hazırlanan ihale onay belgesi ve ihale komisyonu belirlenmek suretiyle harcama talimatının oluşturularak gerçekleştirme görevlisine imzalattırılması ve harcama yetkilisinin onayına sunulması,
 6.    İhale edilen işin özelliğine göre EKAP üzerinden hazırlanan Sözleşme Tasarısı ve İdari Şartnamelerin ihale ilanından önce ihale dokümanı ve Teknik Şartname ile uyum içerisinde olmasının sağlanması ve ihale ilan sürecinin sağlıklı olması için Sözleşme Tasarısı ve İdari Şartnamenin uygunluğunun kontrol edilmesi,
 7.    İlgili ihaleli işler biriminde usulüne göre ihale komisyonu tarafından sonuçlandırılan ihale işlem dosyasının müdürlüğümüze gönderilmesine müteakip, yasal süreçlerin bitirilip sözleşmenin imzalanmasını sağlamak,
 8.   İşin yer tesliminin yapılarak yapı denetim heyetinin oluşturulmasını ve yüklenici firmanın tebligat adresinin, ilgili SGK Müdürlüğüne bildirilmesi işleminin sağlanması,
 9.  Sözleşmenin imzalanmasından sonra, ihale sonucunun Kamu İhale Bülteninde yayınlanmasını sağlamak üzere sonuç formunun Kamu İhale Kurumuna gönderilmesi,
 10.   Tüm işlemleri biten ihale işlem dosyasının ikmal edilerek yapı denetim heyetine verilmesi,
 11.    Daire Başkanlığına bağlı müdürlüklerimizin, ihtiyaç ve talebe göre, mal vb. alımları
 12. Gerçekleştirmek, doğrudan temin işlemlerini yapmak.

 

 

İhaleli İşler ve Doğrudan Alımlar Şefliğinin görevleri şunlardır;

 

 1.   Yaklaşık maliyeti tespit edilen ve ihalesi yapılmak üzere İhaleli İşler Şube Müdürlüğüne gönderilen ihale dosyası ihaleli işler şube müdürüyle birlikte koordineli olarak incelenir.
 2.   Tespit edilen eksikliklerin yaklaşık maliyet komisyonuna bildirilmesi sağlanır. Mevcut ihale dosyası için bila tarih ve sayılı iç genelgeye göre ihale bilgi formu doldurularak ön izin alınması işleri yapılır.
 3.   Ön izin işlemlerinin yapılmasına müteakip ihaleli işler şube müdürünce koordineli çalışılarak ihale onay belgesi hazırlanır. İhaleye katılacak olan aday ve isteklilerde aranılacak kriterler belirlenir.
 4. Tespit edilen bu kriterlere göre Elektronik Kamu Alım Platformu (EKAP) üzerinden sözleşme tasarısı, idari şartname ve ilan işlemleri düzenlenerek ihale tarihi belirlenir ve ilanın tasdik edilmesi ve yayınlanması için Kamu İhale Kurumuna, yerel gazetede yayınlaması için ise Basın İlan Kurumunun internet sayfasına ilan yüklenerek ücret tespiti yapılır.
 5.    İhale öncesi süreçte oluşabilecek düzeltme ilanı, itirazlar, zeyilnameler, gibi hususlarla ilgili olarak EKAP üzerinden iş ve işlemler sağlanır. İhale tarihi ve saatinde isteklilerce hazırlanan teklif dosyaları tutanakla alınır ve ihale komisyonuna teslimi yapılır.
 6.    İhale öncesi süreç boyunca doğabilecek işlemlerde, ilgili meri mevzuatlar gereği gerekli yazışmaların yapılması sağlanır.
 7.    İhale komisyonu tarafından isteklilerin dosyaları incelendikten sonra, ihale komisyon kararı ve diğer alt evrakları hazırlanır ve söz konusu isteklilere ait bilgilerin EKAP ortamına girişi yapılarak iş ve işlemleri gerçekleştirilir.
 8.  İsteklilerin EKAP üzerinden ihale yasaklısı olup olmadığı tespiti yapılır ve karar komisyon üyelerine imzalatıldıktan sonra harcama yetkilisinin onayına sunulur.
 9.   Kesinleşen ihale kararı EKAP üzerinden isteklilere bildirildikten sonra ve itiraz süreleri tüketildikten sonra ihale üzerinde kalan istekliye sözleşmeye davet yazısı EKAP üzerinden gönderilir.
 10.   Yasal süresi içinde istekli ile yapılacak sözleşme metni hazırlanır ve hazırlanan sözleşme ihale yeklisine imzalattırılır.
 11. Sözleşmenin yapılmasına müteakip yer teslimi tutanağı hazırlanarak, yapı denetim görevlisi oluşturulması, yüklenici ve iş ile ilgili bilgilerin SGK’ya bildiriminin sağlanması yapılır ve ihale sonucu EKAP üzerinden bildirilir.
 12.    Sözleşmesi ve yer teslimi yapılan işlerin Excel ortamında bilgilerinin tutulması sağlanır ve istenilen formatlarda diğer birimlere bilgi verilir.
 13.    Mevcut devam eden ve biten işlerin listeleri ayrıntılı olarak tutulur ve haftalık olarak idare yetkilisine güncel rapor sunumu yapılır.
 14.   Geçici kabulü yapılan işlerde talep edilmesi durumunda İş Deneyim Belgeleri düzenlemesi yapılır.
 15.    Yapım Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık maliyeti tespit edilen ve ön izni alınarak ihaleli işler şube müdürlüğüne gönderilen mal, hizmet ve yapım işlerine ait dosyalar yapım şube müdürü ile birlikte koordineli olarak incelenir.
 16.  Tespit edilen eksikliklerin yaklaşık maliyet komisyonuna bildirilmesi sağlanır.
 17.   Aciliyet sırasına göre tasnif edilen dosyaların doğrudan temin onay belgesi EBYS ortamında hazırlanarak gerçekleştirme görevlisi ve idare yetkilisinin imzasına sunulur.
 18.   Onay belgesinin imzalanmasına müteakip piyasa fiyat araştırma komisyonu oluşturularak teklif cetveli hazırlanır.
 19.  Alınan piyasa fiyat tekliflerinin değerlendirmesi yapılarak teklif alınan isteklilerin teklif bilgileri Elektronik Kamu Alım Platformuna ( EKAP) girişleri yapılarak en avantajlı teklifi sunan istekliye ait yasaklılık teyidi alınmasına müteakip Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı ve Doğrudan Temin Sonuç Onay Belgesi hazırlanarak Gerçekleştirme Görevlisi ve İdare Yetkilisinin imzasına sunulur.
 20.    Kesinleşen doğrudan temin sonuç belgesine göre sözleşme metni hazırlanarak yüklenici ve idare yetkilisine imzalattırılır.
 21.    Sözleşmenin yapılmasına müteakip yer teslimi tutanağı hazırlanarak, yapı denetim görevlisi oluşturulması, yüklenici ve iş ile ilgili bilgilerin SGK’ya bildiriminin sağlanması işlemleri yapılır.
 22.    Sözleşmesi ve yer teslimi yapılan işlerin Excel ortamında bilgilerinin tutulması sağlanır ve istenilen formatlarda diğer birimlere bilgi verilir. Mevcut devam eden ve biten işlerin listeleri ayrıntılı olarak tutulur ve haftalık olarak idare yetkilisine güncel rapor sunumu yapılır.
 23.    Geçici kabulü yapılan işlerde talep edilmesi durumunda İş Deneyim Belgeleri düzenlemesi yapılır.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153