Engelsiz web sitesi için tıklayınız
 • İhaleler
 • SEBİL-ÇAMLIYAYLA-TARSUS 12 ARAÇLIK HAT İHALESİ

SEBİL-ÇAMLIYAYLA-TARSUS 12 ARAÇLIK HAT İHALESİ

   MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇAMLIYAYLA(SEBİL) – TARSUS İLÇELERİ ARASI

HAT İHALESİ İLAN METNİ

 

        17/07/2019 tarih ve 2019/255 sayılı UKOME Genel Kurul Kararında “18.04.2018 tarih ve 2018/186 sayılı UKOME Genel Kurul Kararı ile “Sebil Mahallesi ve yakın çevre mahallinde yaşayan halkın ulaşım ihtiyacı olduğuna, Sebil mahallesinden Çamlıyayla ve Tarsus İlçelerine çalışan başka bir kooperatif olmadığından dolayı mahalli ve müşterek ihtiyacı olan ulaşım hizmetinden halkın yeteri kadar hizmet alamadığı, Sebil Mahallesi halkının ulaşım ihtiyacının 12 araçla kısmen karşılanabileceği, belirtilen nedenlerden dolayı anılan bölge halkının hastalık, alışveriş, resmi kurumlardan yararlanma, okul vb. diğer alanlardaki hizmetlere erişimi sağlanması yönünde zaruri ihtiyacı olan ulaşım hizmetinin sağlanması maksadıyla hali hazırda başvuruları bulunan ve daha önce taşımacılık faaliyetleri yürüttüğünden dolayı S.S. 132 nolu Sebil Mot. Taş. Kooperatifine Sebil – Çamlıyayla - Tarsus güzergahında 12 araç ile ulaşım hizmetlerini yürütülmesine karar verildiği” Mersin 2. İdare Mahkemesinin 28.08.2018 tarih ve 2018/815 Esas 2019/420 sayılı kararı ile “ …. Bölgenin ulaşım ihtiyacına yönelik saha araştırması yaptırıldığı, yapılan inceleme sonucu hazırlanan raporda, güzergahta bulunan araç sayısı, yolcu potansiyeli gibi hususlar somut olarak ortaya konulmak suretiyle, bölgede ek güzergahın verilmesine ulaşım ihtiyacının varlığının tespiti sonrası ihale usulü hizmet satın alınma yoluna gidilmeden tesis olunan dava konusu işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.” denilmektedir. İlgili mahkeme kararına istinaden 19.06.2019 tarih ve 2019/245 sayılı UKOME Genel Kurul Kararı ile ilgili karar iptal edilerek ulaşım ihtiyacının belirlenmesinden sonra yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için Sebil – Çamlıyayla – Tarsus arasında 77,7 km uzunluğundaki güzergahın tersi olması yönünde olan güzergah 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c (45.) Maddesi gereğince ‘Açık Teklif Usulü’ ile ihale edilmesine ait idari şartnamedir.

 

MADDE 1-İhale 18/03/2020 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde Mersin Büyükşehir Belediyesi Encümeni Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Muhammen bedeli:

İhale konusu işin yıllık(12 araçlık 1 hat için yıllık bedel) kira muhammen bedeli 27.500,00TL + KDV’dir.

  1. İstekliler tekliflerini 1 hat dahilinde olan toplam (12) on iki adet araç için (1) bir yıllık KDV hariç kira bedeli olarak toplu teklif verecektir.
  2. İşin yapılacağı yer Başlangıç noktası Tarsus olmak üzere Takbaş-Ulaş-Meşelik-Topaklı–Beylice–Sarıkoyak–Sarıkavak–Belçınar–Atdağı–Ulumeras–Çayırekinliği–Çamlıyayla–Cumayakası(Sebil) ve tersi yönünde istikamet olmak üzere hattın teslimi sözleşme imzalanmasıyla birlikte başlar ve 3 yıllık sözleşmenin sonunda hiçbir ihtara gerek kalmaksızın hat teslim edilmiş olur.

 

Hat

Sıra No

İli/ İlçesi

 

Hat Güzergahı

(İşin Yapılacağı Yer)

Araç Sayısı

Hat Tahmini Bedeli (Yıllık 12 araçlık 1 Hat İçin) (TL)

Hat Kira Süresi

İhale Tarihi

İhale Saati

Geçici Teminat

(TL)

1

Mersin /

Tarsus-Çamlıyayla

Başlangıç noktası Tarsus olmak üzere Takbaş-Ulaş-Meşelik-Topaklı–Beylice–Sarıkoyak– Sarıkavak–Belçınar– Atdağı–Ulumeras–Çayırekinliği–Çamlıyayla–Cumayakası(Sebil) ve tersi yönünde istikamet olmak üzere

12

27.500,00 TL

+KDV

3 YIL

18/03/2020

14:00

825,00 TL

 

MADDE 2-Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı, İhale dokümanı (Şartname ve ekleri) Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ruhsatlandırma ve Denetim Şube Müdürlüğünde görülebilir. 500 TL (Beşyüz Türk Lirası) bedeli Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine yatırarak 09:00 ve 15:00 saatleri arasında Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ruhsatlandırma ve Denetim Şube Müdürlüğünden satın alınabilir.

MADDE 3 - İhaleye girebilme şartları, istenen belgeler ve İhaleye katılamayacak olanlar:

3.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

3.1.1. İhaleye Mersin ilinin Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde faaliyet gösteren kooperatifler girebilir, kooperatiflerle ilgili gereken koşullar ve belgeler:

 1. Dilekçe,
 2. Ticaret ve Sanayi Odasından faal olduğuna dair belge (Mesleki Faaliyet Belgesi),
 3. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
 4.  Kooperatif Ana Sözleşmesi beyanı,
 5. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (yolcu taşımacılığı yapma şartı aranır) veya bu hususları tevsik eden belgeler Ticaret Oda Kaydı,
 6. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından ihale ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,
 7. Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
 8. Şartname alındı belgesi (makbuz),
 9. Mersin Büyükşehir Belediyesi C Plaka Yönetmeliği hükümleri göre çalışacağını ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi ile UKOME Genel Kurulunun alacak olduğu kararlara uyacağını taahhüt ve kabul ettiğine dair noterden alınmış taahhütname.

3.1.2. Diğer belgeler;

 1. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden alınacak Borcu Yoktur yazısı,
 2. Noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
 3. İlanın yapıldığı ay içerisinde kooperatif başkanının adli sicil kaydı belgesinin aslı (C Plaka Yönetmeliğine Uygun),
 4. Vergi levhası fotokopisi,
 5. Kooperatif Başkanının Vukuatlı nüfus kaydı örneği,
 6. Sözleşme tasarısı ve idare şartnamenin istekli tarafından imzalanarak teklif zarfında sunulacaktır.

3.2. İhaleye katılacak olanlar; ihale belgelerini ihale günü ve saatinde ihale komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir.

3.3. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilemez

MADDE 4-İhalenin Şekli, Yeri ve Zamanı

4.1. İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c (45.) maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile ihale edilecektir.

4.2. İhale Yeri: Mersin Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası (Taş Bina) Belediye Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.   

Açık Adres : Çankaya Mahallesi, Atatürk Cd. No:19, 33070 Akdeniz/Mersin

4.3. İhale Tarihi 18/03/2020

4.4. İhale Saati: 14:00

MADDE 5 - Geçici teminat

5.1. İstekliler muhammen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

5.2. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 18/03/2021 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

5.3. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.4. Teminat mektupları dışındaki teminatların Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü / MERSİN yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

MADDE 6-İhalenin Yapılmasında İdarenin Yetkisi

6.1. İhale Komisyonu söz konusu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

6.2. İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün başvurular reddedilmiş sayılır ve isteklilere iade edilir.

6.3. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

6.4. Yapılacak ihaleye katılacak şirketler rekabetti engelleyici bir durumların olmaması gerekmektedir. İhale sonucu ihaleyi alan şirket rekabeti engelleyici bir durumların varlığı ve tespiti halinde idare tek taraflı olarak ihaleyi fesh etme yetkisine sahiptir.

MADDE 7- İhalenin onayı:

7.1. İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, ita amirlerince karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

7.2. İhale kararının onaylanması halinde tebligat evrakına ait mektubun posta ile tebliğ edildiği gün ya da tebligat evrakının istekliye imzası alınmak suretiyle tebliğ edildiği gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.

İstekli, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bu şartnamede belirtilen kira bedeli, basın ilan bedeli, damga vergisi gibi ihale masraflarını peşin ödeyecektir. Peşinat ve ihale masraflarının 15 gün içinde ödenmemesi durumunda 2886 Sayılı Kanunun 57. maddesi gereğince geçici teminat hiçbir ihtar ve hükme hacet kalmaksızın Belediyemiz bütçesine irat kaydedilecektir.

MADDE 8-2886 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler bu ihaleye giremez.

MADDE 9-Uyuşmazlık halinde Mersin Mahkemeleri ve Mersin İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 10-Belediyemiz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olup, Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

MADDE 11-İhaleye katılan istekli şartnameyi okumuş ve kabullenmiş sayılır.

MADDE 12-İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi almak zorundadır.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185