Engelsiz web sitesi için tıklayınız
İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı-İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

Görevleri

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Görevleri

 1. Birime bağlı müdürlükler arasında, idari konularda koordinasyon sağlayarak, plan ve program dâhilinde çalışmaların yürütülmesini sağlamak,
 2. Birime bağlı müdürlükler arasındaki iş bölümü ve görev dağılımı ile ilgili onayların alınmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 3. Birimin mevzuat, genelge, tebliğleri arşivlemek, ilgili birimlere iletilmesini sağlamak, teftiş raporları hakkında gerekli çalışmaları yapmak, cevapları derleyerek ilgili makamlara sunmak, takibini yapmak,
 4. Birime ait taşınır ve taşınmazlara ilişkin işlemleri mevzuat çerçevesinde yürütmek, demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir, teslim ve benzeri iş ve işlemlerini yapmak,
 5. Birime bağlı şube müdürlüklerinin arşiv ile ilgili dosyalama, düzenleme, depolama ve bunun gibi konularla ilgili işlemlerinin yapılmasını denetlemek, müdürlüğüne ait arşivleme işlemlerini yürütmek,
 6. Birime gelen ve giden tüm elektronik ve yazılı evrakların havale, dağıtım ve posta iş ve işlemlerini yürütmek, Cimer, e-posta, dilekçe, Alo 185, açık kapı ve insan hakları ihlali kapsamındaki başvuruları şube müdürlükleri ile değerlendirerek cevabi yazıları hazırlamak ve kayıt altına almak,
 7. Gizli ve ivedi evrakın gizlilik kuralları içerisinde zimmet karşılığı ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlara teslimini sağlamak, faaliyet alanı ile ilgili olarak idare aleyhine yargı yerlerinde açılan davalara ilişkin hukuk müşavirliğine savunmaya esas bilgi, belge ve kapsamlı görüş yazılarını hazırlamak,
 8. Birimin yapmış olduğu hizmetlerle ilgili ücret tarifeleri önerilerini Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına göndermek ve Meclis tarafından kabul edilen “Belediye Gelirleri Tarifeleri” ni uygulamak,
 9. Birimin ihtiyacı olan tüm mal ve hizmet alımı ihtiyacını 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 Kamu İhale Kanunu, 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile yapmak,
 10. Ödemeler ile ilgili tahakkuk işlemlerini yürütmek,
 11. Yönetmelik hazırlanması, değişiklik yapılması, yeni şube müdürlüğü ve şeflik kurulmasında meclise gerekli bilgilerin sunulması için yazışmaları yapmak, birimlerin teşkilat şemasındaki değişiklikleri tekliflerine uygun olarak hazırlamak,
 12. İç ve dış denetim ile ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen her türlü bilgi ve belge taleplerini gizlilik kuralları içerisinde yazışmalarını yapmak,
 13. Birime bağlı personelin özlük ve mali hakları ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak,
 14. Birim personelinin disiplin mevzuatına uygun almış oldukları disiplin cezasının ilgili personele bildirimini yapmak ve cezanın uygulanması ile ilgili yazışmaları yapmak,
 15. Personel hareketlerini; yıllık, mazeret, hastalık izin işlemlerini yapmak, aylık puantajlarını ve mesai çizelgelerini düzenlemek,
 16. Personel ile ilgili mahkemelerden istenilen bilgi ve belgelere ilişkin yazışmaları yapmak,
 17. Birimde görevli personelin, başarı ve performans değerlendirmesini yapmak,
 18. Personele hizmet içi eğitim konularını bildirmek ve katılımlarını sağlamak,
 19. Birimin yıllık olağan bütçe teklifini hazırlamak, stratejik plan, performans programı çalışmalarını yürütmek, yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak,
 20. Kamu İç Kontrol Rehberi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Risk ve Fırsat Yönetimi Strateji Belgesi, Risk Değerlendirme Prosedürü, Süreç Yönetimi Prosedürü, Performans Göstergeleri Hedef Belirleme Prosedürü çerçevesinde iş ve işlemleri yürütmek,
 21. Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda planları hazırlatmak, uygulamak, uygulatmak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretmek,
 22. Sorumluluğunda gerçekleştirilen daire başkanlığınca ihale edilmiş işler ile ilgili ‘İş Deneyim Belgelerini’ hazırlatmak,
 23. Şube müdürlüğünün çalışma konusu, görevleri ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yürütmek,
 24. Personelin yaptığı iş ve işlemleri kontrol etmek, personelin iş tanımını belirleyerek görev tanımlarını ve ilgili talimatları tebliğ etmek,
 25. Birimin entegre yönetim sistemi hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185