Engelsiz web sitesi için tıklayınız
 • Birimlerimiz
 • İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü
İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü

Görevleri

İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü Görevleri

 

 

 1. İdarenin Performans Programını hazırlamak ve izleme sürecini yürütmek,
 2. Belediye birimlerinin performans izlemeleri ile ilgili uygulama verilerini belirli periyotlarda toplamak, analiz etmek ve rapor halinde üst yönetime sunmak, 
 3. İdarenin Yatırım Programını hazırlamak ve izleme sürecini yürütmek, 
 4. İdarenin Yatırım Programı ile ilgili uygulama verilerini belirli periyotlarda toplamak, analiz etmek ve rapor halinde üst yönetime sunmak, 
 5. Stratejik Planın altı aylık dönemlerde izlemek ve yıllık olarak değerlendirme sonuçlarını harcama birimlerinden isteyerek verilerini toplamak, analiz etmek ve rapor halinde üst yönetime sunmak, 
 6. Belediye birimlerinden ve diğer kamu kurum ve kuruşlarından gelen bilgi taleplerini toplamak ve ilgili makama sunmak, 
 7. İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek, iç kontrol uyum eylem planı gerçekleşmelerini takip etmek,
 8. İç kontrol ile ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

 

İzleme ve Değerlendirme Şefliğinin görevleri şunlardır:

 1. Belediyenin Performans Programının hazırlanması aşamasında verileri birimlerle koordine içerisinde toplamak, konsolide ederek düzenlemek ve üst makama sunmak için hazır hale getirmek, 
 2. Belediye birimlerinin performans izlemeleri ile ilgili verileri toplamak, konsolide ederek düzenlemek ve üst makama sunmak için hazır hale getirmek, 
 3. İdarenin Yatırım Programının hazırlanmasını koordine etmek, 
 4. İdarenin Yatırım Programını izlemeleri ile ilgili verileri toplamak, konsolide ederek düzenlemek ve üst makama sunmak için hazır hale getirmek, 
 5. Stratejik Plan İzleme verilerini altı aylık dönemlerde ve değerlendirme verilerini yıllık olarak harcama birimlerinden toplamak, konsolide ederek düzenlemek ve üst makama sunmak için hazır hale getirmek, 
 6. Mersin Valiliğince istenen İl Yatırım Takip Sistemi verilerin birimlerle koordine içerisinde toplanarak veri girişlerini yapmak raporlamak ve ilgili yerlere iletmek, 
 7. Görev alanı ile ilgili analizler yapmak raporları hazırlamak danışmanlık ve koordinasyon görevlerini yerine getirmek, 
 8. Müdürlüğün büro hizmetlerini yürütmek, 
 9. Birim Yöneticisi ve şube müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak, 

 

İç Kontrol Şefliğinin görevleri şunlardır:

 1. İç Kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,  
 2. İç Kontrol ile ilgili mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkilisine ve şube müdürüne gerekli bilgileri sağlamak ve diğer görevleri yapmak, 
 3. Görev alanı ile ilgili analizler yapmak ve raporları hazırlamak, danışmanlık ve koordinasyon görevini yerine getirmek, 
 4. Birim Yöneticisi ve şube müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.

 

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185