Engelsiz web sitesi için tıklayınız
İç Denetim Birimi Başkanlığı

İç Denetim Birimi Başkanlığı

  • İletişim Bilgileri
  • Birim BaşkanıSelahattin YİĞİTOĞLU
  • Telefon0324 533 3351
  • E-Postaicdenetim@mersin.bel.tr
  • Adres

    Çankaya Mh. İstiklal Cad. No:65 Kırmızı Lacivert İşhanı Mersin Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası B Blok Kat 2 Akdeniz/ MERSİN

Görevleri

İç Denetim Birimi Başkanlığı Görevleri

Görev Tanımı:
Üst Yönetici tarafından görevlendirilir. İç denetim faaliyetinin yönetim sorumluluğunu yerine getirmekle görevlidir.
Görevleri :
a) İç denetim birimi başkanlığını mevzuata, KİDS’e ve Meslek Ahlak Kurallarına uygun olarak yönetmek, iç denetim faaliyetinin KİDS’e uyum düzeyinin arttırılması amacıyla, gerekli gördüğü konularda politika ve prosedürler belirlemek ve iç denetçilere duyurmak,
b) İç denetçilerin katılımıyla yönergeyi hazırlamak, yılda bir defa gözden geçirmek, yönergeyi ve varsa değişiklik önerilerini Kurulun uygun görüşüne ve sonrasında üst yöneticinin onayına sunmak,
c) Üst yöneticinin ve birim yöneticilerinin de görüşlerini alarak iç denetçilerin aktif katılımıyla denetim stratejisini belirlemek, iç denetim planı ve programını hazırlamak ve üst yöneticinin onayına sunmak, iç denetçilerin, iç denetim planı ve programına uygun olarak faaliyette bulunmalarını sağlamak ve bu yönde gerekli tedbirleri almak,
ç) İç denetim programının hazırlanması aşamasında öngörülemeyen zorunlu hususların ortaya çıkması halinde iç denetim programı eki çizelgede, iç denetim programıyla üst yöneticiden bu yönde bir yetki almak şartıyla gerekli değişiklikleri yapmak,
d) İç denetim planında yer alan denetim alanları için gerekli kaynak ihtiyacını belirlemek, mevcut iç denetçi sayısını veya yetkinliklerinin yeterli olmaması halinde ihtiyaç duyulan kaynak ve eğitimleri ile kaynak sınırlamalarının olası etkilerini iç denetim plan metninde belirtmek,
e) İç denetçilerin görevlerini yaparken bağımsızlık veya tarafsızlıklarının tehlikeye girdiği veya ihlal edildiği durumlarda gerekli tedbirleri almak ve üst yöneticiyi bilgilendirmek,
f) İç denetçi ile DGS arasında oluşan görüş ayrılıklarını çözüme kavuşturmak,
g) İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında gerek görülmesi halinde, başka bir iç denetçiden veya konunun uzmanından görüş veya yardım alınmasını sağlamak,
ğ) Görevin yürütülmesi sırasında karşılaşılan engelleyici tutum davranış ve hareketlerle ilgili olarak, öncelikle konunun doğrudan muhatabı olan yöneticiyle görüşmek, çözümlenememesi halinde konuyu üst yöneticiye bildirmek,
h)  İç denetçilerin denetimlerde karşılaştıkları idari ve/veya cezai yönden suç teşkil eden, soruşturma veya ön inceleme yapılmasını gerektiren durumlara ilişkin iç denetçilerin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek,
ı)İç denetim raporlarının, rehberde belirlenen esaslara uyguluğunu kontrol etmek, denetlenen birimin yöneticisi ile denetim ekibinin aynı görüşte olmadığı bulgu ve eylem planlarıyla ilgili olarak konuyu üst yöneticiye aktarmak, denetim ve danışmanlık sonuçlarının uygulanma durumunun izlenmesi için  bir takip sistemi kurmak ve uygulamak,
i) İç denetim faaliyetinin performansının değerlendirilmesi amacıyla iç denetçilerin de katılımıyla performans göstergeleri belirlemek, iç denetim faaliyetinin performansını sürekli izlemek ve yılda en az bir defa dönemsel değerlendirme yapılmasını sağlamak,
j) Kurulun düzenlemeleriyle uyumlu olarak KGGP’yi hazırlamak ve yürütmek,
k) KGGP’nin sonuçlarını dönemsel raporlar aracılığıyla üst yöneticiye sunmak, iç değerlendirme kapsamında hazırlanan dönemsel gözden geçirme raporları ile eylem planının bir örneğini bir ay içerisinde Kurula göndermek,
l) İç ve dış değerlendirme sonucunda belirlenen iyileştirmeye açık alanlarla ilgili gerekli tedbirleri almak,
m) Başkanlığın performansına ilişkin olarak dönemsel rapor hazırlayıp üst yöneticiye sunmak,
n) Yıllık iç denetim faaliyet raporunu, iç kontrol sistemine ilişkin genel değerlendirmeyi de kapsayacak şekilde hazırlamak ve üst yöneticiye sunmak,
o) İç denetçilerin mesleki gelişiminin sağlanması için gerekli kaynakları sağlayarak, mesleki yeterliliklerini sürdürmelerine katkıda bulunmak,
ö) İç denetçilerin eğitim ve sertifikasyon bilgilerini takip ederek kayıt altına almak, iç denetçilerin her üç yılda en az 100 saat meslek içi eğitim alma şartını sağlayıp sağlamadıklarını izlemek, iç denetçilerin görüşlerini de alarak yıllık eğitim ihtiyaç analizini yapmak,
p) Belediye Başkanlığı veya Belediye Başkanlığı dışında yapılacak toplantı, kurs, seminer ve benzeri çalışmalara katılacak iç denetçileri belirlemek, gerektiğinde üst yöneticiden olur almak,
r) İç denetçilerin uluslararası sertifikasyon sahibi olmalarını teşvik etmek,
s) İDB Başkanlığı personelinin ihtiyacı olan mesleki araç, gereç ve malzemenin temini hususunda gerekli tedbirleri almak,
ş) İç denetçilerin sertifikalarının derecelendirilmesine ilişkin puanlamayı üst yöneticiye teklif etmek,
t) İç denetçiler ile büro personelinin yıllık, idari ve mazeret izinlerini vermek, bundan dolayı denetimlerin aksamaması için gerekli tedbirleri almak,
u) İç denetim dosya ve arşivinin yönetilmesine ilişkin düzenleme yapmak, bu kapsamda kişisel bilgilerin korunmasına yönelik prosedürler belirleyerek iç denetçilere duyurmak ve bu prosedürlerin uygulanmasını sağlamak üzere gerekli gözetim faaliyetlerini yürütmek,
ü) Kurum içi ve kurum dışı diğer birimlerle iletişimde Başkanlığı temsil etmek ve bu çerçevede, özellik arz eden denetimlerde bizzat açılış ve kapanış toplantılarına katılmak,
v) Sayıştay ile iç denetim birimi başkanlığı arasındaki iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
y) İlgili mevzuatla verilen diğer görevler ile iç denetim faaliyetleriyle ilgili olarak üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Sorumlulukları:
İç denetim birimi başkanı, iç denetim faaliyetlerinin etkili ve idarenin faaliyetlerine değer katacak şekilde yürütülmesinden ve denetim kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasından Belediye Başkanına karşı sorumludur. 
Birimin İlke / Hedefleri:
Mersin Büyükşehir Belediyesinin faaliyetleri ile mali, mali olmayan tüm kaynaklarını bağımsız ve tarafsız İç Denetçiler vasıtasıyla risk esaslı uygunluk, performans, mali bilgi teknolojisi ve sistem denetimi uygulamalarıyla değerlendirmek ve danışmanlık yaparak yönetime yardımcı olmak suretiyle Belediyemize değer katmaktır.
Kurumun kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlar.
Birimin Faaliyetleri:
İç Denetim, Mersin Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.
 

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185