Engelsiz web sitesi için tıklayınız
İç Denetçi - Recai DEMİR

İç Denetim Birimi Başkanlığı-İç Denetçi - Recai DEMİR

Units
  • İletişim Bilgileri
  • Telefon0324 533 3355
  • E-Postarecai.demir@mersin.bel.tr
  • Adres

    Çankaya Mh. İstiklal Cad. No:65 Kırmızı Lacivert İşhanı Mersin Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası B Blok Kat 2 Akdeniz/ MERSİN

Görevleri

İç Denetçi - Recai DEMİR Görevleri

Görev Tanımı :
Yönerge ve ilgili mevzuat çerçevesinde her düzeyde sertifika sahibi İç Denetçiler iç denetim faaliyetlerini gerçekleştirmekle yetkili, görevlidirler.
Görevleri :
a) Nesnel risk analizlerine dayanarak Belediye Başkanlığının risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim yapılarını değerlendirmek,
b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından denetim, danışmanlık yapmak ve önerilerde bulunmak,
c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak,
ç) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.
d) Harcamaların, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarrufların, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik plana ve performans programına uygunluğunu ve etkinliğini denetlemek ve değerlendirmek,
e) Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak,
f) Faaliyet ve işlemlerin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunu denetlemek,
g) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları izleme faaliyeti kapsamında takip etmek,
ğ) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, bu durumu ilgili idarenin üst amirine ve suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitleri de Üst Yöneticiye bildirmek,
h) Üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek,
ı) Üst Yönetici tarafından gerekli görülen hallerde; icrai konularla ilgili ve kapsamlı mevzuat değişikliklerine/tasarılarına görüş verilmesi, eğitim, analiz, değerlendirme, performans göstergelerinin tespiti, kontrol öz değerlendirme, süreç tasarımı ve proje görevleri gibi idari faaliyetlere değer katmak, kolaylaştırmak, geliştirmek ve yol göstermek amaçlarıyla danışmanlık görevi yürütmek.
Sorumlulukları:
a) İç denetim mevzuatına, Yönergeye, Rehbere, KİDS ve Meslek Ahlak Kurallarına uygun hareket etmek,
b) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek,
c) İç denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini aşan durumları İDB Başkanına bildirmek,
ç) Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde İDB Başkanını bilgilendirmek,
d) Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde objektif olmak,
e) Denetim sırasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak,
f) İDB Başkanlığı tarafından belirlenen politika ve prosedürlere (standart form ve belgeler dâhil) uymak,
g) Denetlenen birimlerle yapılan elektronik ve resmi yazışmalar hakkında Başkanlığı bilgilendirmek.
ı) İç denetçiler, atandıkları idari görevlerde ve iç denetçiliğe döndüklerinde KİDS ve Meslek Ahlak Kurallarına uygun davranırlar.
i) İç denetçiler, denetim stratejisinin belirlenmesinde, iç denetim planı ve programı ile yönergenin hazırlanmasında ve revizyonunda aktif katılımda bulunurlar.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185