Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • Birimlerimiz
  • Hizmet Alımı Personeli İşlemleri Şube Müdürlüğü
Hizmet Alımı Personeli İşlemleri Şube Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı-Hizmet Alımı Personeli İşlemleri Şube Müdürlüğü

Units

Görevleri

Hizmet Alımı Personeli İşlemleri Şube Müdürlüğü Görevleri

  1. Belediye bünyesinde ve alt işverene tabi hizmet alımı personeli iken 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 126 maddesi ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek-20. madde gereği Belediye Şirketlerine geçiş işlemleri yapılan hizmet alımı personeli ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62. maddesi 1. fırkası (e) bendi kapsamı dışında mal ya da hizmet alımı ihalesi kapsamında çalıştırılacak hizmet alımı personeli işlemlerine ait faaliyetlerin Büyükşehir Belediyemizde bütünlük içerisinde yürütülmesine ve birimler arası koordinasyonun sağlanmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesini sağlamak.
  2. Belediyemiz birimlerinin hizmet alımı personel talep ve ihtiyaçlarını tespit etmek, Belediyemiz Şirketleri bünyesinde istihdam edilen hizmet alımı personelinin işe giriş, işten çıkış, unvan değişikliği, izin, birim değişikliği mali hakları, disiplin işlemleri, belediye otomasyon sistemine kayıtlarının yapılması ve diğer hakları olmak üzere göreve başlayışından ayrılışına kadar her türlü özlük hakları ile ilgili iş ve işlemlerin takibini yapmak, söz konusu işlemlerle ilgili olarak Belediyemiz Birimleri ve Belediyemiz Şirketleri arasında uygulanmanın tesis edilmesini ve sürdürülmesini sağlamak.
  3. Hizmet alımı personeli planlaması ile ilgili çalışmaları yürütmek, Belediye Şirketleri bünyesinde istihdam edilen hizmet alımı personel ile ilgili olarak Belediyemiz birimlerinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda sayı ve nitelik yönünden verimli, etkin ve ekonomik olarak dağılımını sağlamak raporlar oluşturmak.
  4. Birimlerce ihtiyaç duyulan hizmet alımı personeli için mevzuat doğrultusunda eğitim, bilgi, beceri, yeterlilik ve tecrübesine uygun unvanda personel alımları konusunda Belediye Şirketleri ile işbirliği içinde çalışmak ve her personelin görev yaptığı unvanına uygun işkolu üzerinden istihdam edilmesini sağlamak.
  5. Hizmet alımı personelinin her türlü izin ve raporlarının, devamsızlık tutanaklarına ait verilerin, birimlerce kullanılan Otomasyon Sistemine girişinin yapılıp yapılmadığının ve temin edilen rapor formları, izin formları, puantajlar vb. ile sistem uyumluluğunun kontrol edilerek sistem onaylarının verilmesini sağlamak ve hakedişlerini düzenlemek.
  6. Her türlü Hizmet Alımı Personel davaları için gerekli bilgileri toplamak, Hukuk Müşavirliğine bilgi vermek ve davaların sonuçlarını takip etmek.
  7. Görev alanı ile ilgili olarak mevzuat hükümlerinin öngördüğü ve ayrıca Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185