Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • HABERLER
  • Büyükşehir, Kıyı Düzenlemesi İçin Yaratıcı Fikirleri Bekliyor

Büyükşehir, Kıyı Düzenlemesi İçin Yaratıcı Fikirleri Bekliyor

Büyükşehir, Kıyı Düzenlemesi İçin Yaratıcı Fikirleri Bekliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Arası Kıyı Ve Rekreasyon Düzenlemesi için yaratıcı fikirlerin projelerini bekliyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Fikir Projesi Yarışması kapsamında Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Arası Kıyı Ve Rekreasyon Düzenlemesi için yaratıcı zihinler projelerini sunma imkânı bulacak.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23. Maddesi ile “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” doğrultusunda serbest, ulusal ve tek kademeli olarak hizmet sözleşmesi yapılması ile sonuçlanmayacak usul kapsamında “Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Arası Kıyı ve Rekreasyon Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması” açıldı.

Yarışmanın amacı

Kent merkezinde yer alan yarışma alanı merkez (yakın çevre) ve kent bütünü ile ilişkileri kurgulanamamış, bir yandan da alanın kendi sınırları içinde planlama, tasarım ve işlevler açısından getirilen çözümlerin de yetersiz kaldığı görülmüştür. Buradan hareketle günümüzde farklı işlevlere sahip olan yarışma alanının; bütünsel bir yaklaşımla ele alınarak kente katılması ve kent kimliğinin zenginleşmesine katkıda bulunması, niteliği arttırılmış kıyı ve diğer alt alanların kentlinin kullanımına sunulması, bunun yanı sıra özgün tasarımlara dayalı mekânların elde edilmesi ile güzel sanatların desteklenmesi yarışmanın ana amacını oluşturmaktadır.

Yarışmacılardan beklenen

Tarihi ve doğal yapıyla uyum sağlayan, koruma kullanma dengesini gözeten, kent belleğine duyarlı özgün bir tasarım üretmesi. Yarışma alanı bütününe yönelik temel stratejilerin belirlenmesi ve bu stratejileri destekleyecek tasarımların ve fikirlerin kurgulanması, kent kimliğine ve kent kullanıcılarına (farklı yaş gruplarını da gözeten) katkı sağlayacak özgün rekreasyon alanlarının tasarlanması, sosyal hayatın zenginleştirileceği, sosyal ilişkilerin kurulacağı kamusal alanların ortaya çıkarılması, ulaşım sisteminin çözümünde farklı ulaşım türlerinin (araç, otopark, araç + yaya, yaya, bisiklet vb.) kurgulanması, tüm işlevlerde engellilerin ulaşımına olanak sağlayan düzenlemelerin gerçekleştirilmesi,  kıyı şeridinde yer alan ve kent içerisinde kalmış nadir kumsal alanlarının kent-deniz ilişkisinin kurulması açısından değerlendirilmesi, alandaki mevcut ağaçları olabildiğince gözetilmesi.

Yarışmaya Katılım Koşulları

a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, yarışmanın türüyle ilgili odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.

b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

e) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),

f) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

g) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

h) Yarışmaya içinde en az bir şehir plancısı, bir mimar ve bir peyzaj mimarı olması koşuluyla ekipler katılabilir. Gereksinim duyulması halinde diğer meslek alanlarından kişiler, ekipte danışman veyayarışmacı olarak da yer alabilir.

i) Ekipte, yarışmacı olmak koşulu ile Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı Ekip Temsilcisi olabilir.

j) Yarışmaya katılmak isteyenlerin 50 TL şartname bedelini “Mersin Büyükşehir Belediyesi Fikir Projesi Yarışması” açıklaması ile Mersin Büyükşehir Belediyesi veznesine veya Mersin Büyükşehir Belediyesinin Ziraat Bankası Girişimci Şube hesabına “IBAN: “TR 6200 0100 2180 3511 3730 5106” yatırması; alınacak dekontu yarışma raportörlüğüne elden veya e-posta ortamında teslim etmesi gerekmektedir. Yarışmacıların isim ve adreslerini yarışma web adresinde yer alan yarışma katılım belgesini doldurarak dekont ile birlikte raportörlüğe elden veya e-posta yolu ile iletmesi gerekmektedir. Ekip Temsilcisinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir. Yarışmaya kayıt için son tarih projelerin son teslim tarihidir. Projelerin son teslim günü saat 17:00’den önce yarışmaya kayıt yaptırmamış olan yarışmacıların projeleri şartname bedeli ödenmiş olsa da teslim alınmaz.

Ödüller 

Jüri tarafından yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi sonucunda 5 (beş) eşdeğer ödül belirlenecek ve her bir ödül için 50.000 TL. (elli bin Türk Lirası) ödenecek. Ayrıca satın alma amaçlı olarak jürinin kullanımına 20.000 TL. (yirmi bin Türk Lirası) ayrıldı.

Yarışmacılara ödenecek ödül tutarları en geç yarışma sonucunun ilanını izleyen otuz(30) gün içerisinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre net olarak ödenecek. Ödemeler ekip temsilcisinin yazılı olarak bildirdiği banka hesabına yapılacak.

26 Mart tarihinde başlayan yarışma için son soru sorma tarihi 16 Nisan olup, soruların yanıtlarının ilan tarihi 19 Nisan, son yer görme tarihi 21 Mayıs,  projelerin son teslim tarihi 8 Haziran,  kargo ile teslim alım için son gün 12 Haziran, jüri değerlendirme başlangıç tarihi ise 26 Haziran 2018.

Yarışmaya katılacaklar detaylı bilgi için  https://www.mersinkiyiyarismasi.com/ adresini ziyaret edebilirler.

 


Yayın Tarihi:2.4.2018 15:44:11

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185