Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

  • İletişim Bilgileri
  • Daire BaşkanıEngin YILDIZ
  • Telefon0324 533 1701
  • E-Postafenisleri@mersin.bel.tr
  • Adres

    Siteler Mah.Akdeniz Cad.No:2 Fen İşleri Hizmet Binası Kat:2 Akdeniz/MERSİN

Görevleri

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Görevleri

Fen İşleri Dairesi Başkanlığının görevleri;

a) İlgili harcama birimlerince planlanmış ve bütçelenmiş olmak kaydıyla, arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanan;

  1.   Büyükşehir’in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, yapım veya bakım-onarım işleri için proje hazırlık, ihale dokümanı hazırlık ve yapı denetim hizmetlerini yürütmek,
  2.   Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak,
  3.   Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek,

b) Daire Başkanlığı sorumluluk alanında olup yıllık performans programında yer alan ve bütçelenmiş tüm proje ve yatırımları, stratejik plan ve performans programı ile belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirmek,

c)  Yatırım yapmak isteyen harcama birimince planlanan ve bütçelenerek yatırım programına alınan tesislerin, yapım ihalesi tamamlanıp ihale yetkilisince sözleşmesi imzalandıktan sonra kesin kabul ve kesin hakediş yapılana kadar işin sözleşme ve ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

ç) Mersin Büyükşehir Belediyesinin görev ve yetki kapsamındaki bina, tesis, park, bahçe, mezarlık, spor sahaları vb. yerlerin tamir bakım, onarım ve buna benzer işleri yapmak ve yaptırmak.

d)  İlçe Belediyeleriyle Büyükşehir Belediyesi arasındaki enerji ile ilgili faaliyet alanları konusunda entegrasyonu sağlamak,

e) Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve yetki kapsamında elektrik aydınlatma ve enerji faaliyetlerin yürütülebilmesi için ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,

f)  Mersin ilinin aydınlatma mimarisine yönelik proje geliştirmek ve uygulamak,

g) Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin enerji verimliliğini arttırmaya, enerji giderlerinin azaltılmasına yönelik projeler geliştirmek ve gerekli çalışmaları yapmak,

ğ) Mersin Büyükşehir Belediye bünyesindeki jeneratör, regülatör ve merkezi güç kaynaklarının bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,

h)  Mersin Büyükşehir Belediyesine ait trafoların bakım onarımını yapmak veya yaptırmak,

ı) Yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik üretimi sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, toplumda farkındalık oluşturacak ve özendirecek projelere çalışmalara katılmak, destek vermek,

i) Hazine Müsteşarlığı tarafından ödenen Genel Aydınlatma aboneliklerinin kontrolünü yapmak, yeni bağlantı anlaşmalarını hazırlamak ve takip etmek,

j) Mersin Büyükşehir Belediyesine ait araç ve iş makinalarının sicil kayıtlarını tutmak, Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki bütün araçlar hariç olmak üzere, araç ve iş makinalarının; tamir, bakım ve onarımlarını sağlamak, trafik tescil işlemlerini yapmak, fenni muayene, egzoz muayenesi, zorunlu mali trafik sigortası yaptırmak, otoyol geçişleri ile ilgili işlemleri yapmak, trafik cezaları ile ilgili işlemleri takip etmek, araç hasar ve kaza ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, araçların hurdaya ayrılmasına yönelik işlemleri yapmak.

k)  Mersin Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaçlarına yönelik olarak Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan atölyelerin verimli ve ekonomik olarak çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185