Engelsiz web sitesi için tıklayınız

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Yönetim Bilgi Sistemi

Büyükşehir Belediyemizde YBS

  Vatandaş Gözüyle;

  Mersin Büyükşehir Belediyesi, süreç ve ihtiyaçların paralel olarak belirlenmesi, yönetilmesi ve doğru analizlerin yapılarak, Belediye altındaki tüm birimlerin ekonomik, sosyal, kültürel ve idari hizmetlerini en iyi şekilde vatandaşa sunmasını bekler.

  Belediyemiz Gözüyle;

 Kentliyle bütünleşen, vatandaşların isteklerini, mevcut ve potansiyel sorunlarını zamanında ve yerinde tespit eden, önceliklerini objektif kriterlerle belirleyen, bürokrasiyi azaltarak, çözümlerin üretiminde halkın da katılımını sağlayan, şeffaf, katılımcı, üretken belediyeciliği öne çıkaran bir Belediyecilik anlayışı sunar.

YBS (Yönetim Bilgi  Sistemi)

  Birimlerimiz; Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde görev alan ve yetkileri doğrultusunda kentliye en hızlı, en doğru ve en ekonomik şekilde hizmet vermekle yükümlüdür. Bunu yaparken bilgiye doğrudan erişim ile kabul edilebilir tepkilerin verilmesi için Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) kusursuz bir araçtır. Kente ve kentliye ait bilgilerin belirli yöntem ve standartlar dahilinde toplanması, güvenli bir veritabanına titizlikle aktarılması ile oluşacak kaynağın, birimler arasında veri koordinesi sayesinde en hızlı ve en doğru hizmeti vermeyi taahhüt eden bir yapıdır.

 

1.   Bilgi ve Teknoloji Kaynakları

  6360 Sayılı Kanun ile Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra, Belediyemiz sınırları il sınırları olmuş, hizmet alanlarımız genişlemiş ve sorumluluklarımız artmıştır. Bu kapsamda, kurumun hizmet akışında bilgi ve teknoloji kaynaklarının doğru kullanımı önemli araçlardan biri haline gelmiştir. Günümüzde 1.700.000'i aşan nüfusu ve yaklaşık 16.000 km2 büyüklüğündeki alanı ile Toros Dağları'nın Akdeniz ile buluştuğu kıyılarda konumlanmış olan Mersin’de hizmetlerin en iyi şekilde ve zamanında sunulması, bilişim altyapısının tamamlanması ve bilginin doğru zamanda, doğru kişilerce paylaşılmasının sağlanması ve bilginin doğru şekilde kullanılması hedeflenmektedir.

  Belediyemizin vermiş olduğu hizmetlerde, bilgi teknolojilerini etkin ve verimli kullanabilmek adına gerekli çalışmalar 2014 yılında başlatılmıştır ve halen devam etmektedir. Bu kapsamda kente ilişkin ortak veri tabanının oluşturularak, verilerin toplanması, depolanması, analizlerinin yapılması, karar alma süreçlerinde kullanılması için gerekli yazılım ve donanım alt yapı çalışmaları başlatılmıştır ve bu çalışmaların en kısa zamanda tamamlanması hedeflenmektedir.

  Ortak veri tabanının kurulması ve işletilmesi, şehrimizin bilgisayar ortamında üretilmekte olan harita(hali hazır, içme suyu, kanalizasyon, kadastro, imar, doğalgaz vb.)' nın, bilgi(mülkiyet, arazi kullanımı, doğal ve tarihi taşınmaz kültür ve tabiat değerleri, yeşil alan verileri, mezarlık bilgileri, ulaşım, nüfus vb.) 'nin, belediyeler, ilgili kurum kuruluş ve özel sektörlerde, kente ait altyapı ve üstyapı yatırımlarının hızlı ve doğru şekilde planlanmasına olanak sağlaması ile sunulan hizmetlerde etkinliği, verimliliği ve kaliteyi arttıracağı öngörülmüştür.

  Belediye hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesi amacıyla, 2014 yılında Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve e-imza çalışmaları başlatılmış olup, 2015 yılında faaliyete geçirilmesi hedeflenmiştir.

 Mersin Büyükşehir Belediyesi Web Portalı bilgilendirme işlevinin yanı sıra web teknolojisinin tüm imkanlarını Mersinlilere taşıyacak olup, vatandaşlarımızın istek ve ihtiyaçlarını, bürokratik engellere takılmaksızın hızlı ve etkin bir şekilde karşılayabilmeleri adına sürekli güncel tutulması sağlanacaktır.

  Belediyemiz internet ağının güvenliğinin sağlanması, kurum internet kullanıcılarının 5651 Sayılı Yasaya uygun olarak internet kullanımlarının sağlanması, bilişim bilgi güvenliğinin sağlanması çalışmaları güncel olarak yürütülmektedir.

  Belediye birimlerimizin kullanmış oldukları programlar belirlenmiş olup, belediye otomasyon sisteminin kurulması, birimlerin ihtiyaç duyduğu programların üretilmesi veya temin edilmesi, yetkilendirmeler yapılarak paylaştırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda birimlerle koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalar da başlatılmıştır.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185